Siirry sisältöön

Iidesjärven puiston asemakaavoitus alkaa

Julkaistu 19.11.2020 14.14

Iidesjärven etelärannan erikoispuiston asemakaavoitus alkaa. Iidesjärven puistosta on tulossa kaiken ikäisille tarkoitettu monipuolinen toiminta- ja oleskelupuisto. Samalla kehitetään alueen virkistysyhteyksiä sekä arvioidaan alueella mahdollisesti tarvittavan rakentamisen määrä. Asemakaavatyön tavoitteista, kulusta ja vuorovaikutusmahdollisuuksista kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.12.2020 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla.

 

Asemakaavahankkeesta on esittelyvideo verkkosivulla www.tampere.fi/kaavoitus/tilaisuudetjaesittelyt. Sivulla olevalla lomakkeella voi tehdä kaavoittajalle tarkentavia kysymyksiä 30.11. asti. Kaavoittaja kokoaa vastaukset kaavaan liittyviin kysymyksiin ja ne julkaistaan osana kaavan aineistoa perjantaina 4.12. Hankkeesta voi jättää mielipiteitä kaupungin kirjaamoon nähtävillä olon aikana.

Kaavan noin 40 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä Tampereen ydinkeskustasta kaakkoon. Puistoa suunnitellaan Nekalantien ja Iidesjärven väliselle ranta-alueelle. Lännessä puistoalue rajautuu Rantaraittiin ja idässä matonpesupaikkaan. Asemakaavaan kuuluu lisäksi vesialuetta Iidesjärven länsiosassa ja Järvensivun puoleista rantavyöhykettä. Järvensivulla asemakaava-alueen rajana on Iidesranta-katu Turjankadun risteyksestä matonpesupaikan tienoille saakka.

Alue on Tampereen kaupungin omistuksessa, ja se on pääosin asemakaavoittamaton. Suunnittelun lähtökohtina pidetään alueen luonto- ja maisema-arvoja. Maakuntakaavassa kyseinen alue on pääosin osoitettu virkistysalueeksi. Rantavyöhyke on suojelualuetta. Alue kuuluu lisäksi maakunnan kasvutaajamien ja Tampereen kaupunkiseudun keskustaajaman kehittämisvyöhykkeisiin. Kantakaupungin yleiskaavassa 2040 Iidesjärvi rantavyöhykkeineen on merkitty luonnonsuojelualueeksi.

Luonnonsuojelualueen ulkopuoliset ranta-alueet ovat osa keskuspuistoa. Rantavyöhykkeelle on esitetty ohjeellinen virkistysyhteys. Iidesjärven alue on esitetty erikoispuistona, jota kehitetään omista lähtökohdistaan käsin seudullisesti merkittävänä virkistysalueena. Iidesjärvi ympäristöineen on osa kokonaisuutena kehitettävää keskuspuistoverkostoa, joka ulottuu Kaukajärveltä Kirkkosuonnotkon kautta Viinikanlahdelle. Nekalan vanha kaatopaikka on merkitty puhdistettavaksi tai kunnostettavaksi.

Asemakaava Nekalan puoleisella rannalla suunnittelualue on asemakaavoittamaton lukuun ottamatta pientä virkistysaluetta Rantaraitin tuntumassa. Järvensivun puolella rantavyöhyke on viheraluetta.

Alueen käytöstä on aiemmin, Iidesjärven osayleiskaavaa laadittaessa 2010-14 muun muassa järjestetty kilpailu, laadittu maisemasuunnitelmia sekä perhepuiston yleissuunnitelma ja kustannusarvio. Aiemmat suunnitteluaineistot toimivat nyt alkavan suunnittelutyön tausta-aineistona.

Selvityksiä ja vaikutusten arviointia

Kaavatyön aikana tehdään muun muassa seuraavia luontoselvityksiä: Kasvillisuus, luontotyypit, linnusto, hyönteiset, liito-orava, lepakot, viitasammakko ja mäkihiilikoi. Alueeseen liittyy myös Iidesjärven ympäristön hoito- ja käyttösuunnitelman, puistosuunnitelman ja kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkoston laatiminen. Liikenteestä tehdään toimivuustarkastelu ja entisestä kaatopaikasta kunnostussuunnitelma.

Asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan sen vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen, kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön sekä elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. Lisäksi arvioidaan kaupungin oman linjauksen mukaisesti yritysvaikutukset.

Aloituksen ja siihen liittyvän palautteen jälkeen kaavatyö etenee luonnosvaiheeseen, jolloin kaavaan liittyvä aineisto tulee taas nähtäville ja siitä voi antaa palautetta. Kaavaluonnos ja selvitysaineisto ovat nähtävillä arviolta syksyllä 2021. Sen ja palautteen käsittelyn jälkeen on vielä ehdotusvaihe tarvittavine nähtävillä oloineen ennen lopullista kaavan hyväksymistä.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin 040 806 3019


Teksti Anna-Leea Hyry