Siirry sisältöön

Messukylän uuden päiväkodin ja koulun laajennuksen asemakaavaluonnos nähtävillä

Julkaistu 16.11.2020 10.26

Uuden päiväkodin mahdollistava ja Messukylän koululle laajennusvaraa tuova asemakaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Valmisteluaineisto on nähtävillä 3.12.2020 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla. Kaavamuutosta esitellään yleisölle myös esittelyvideolla.

Kaupunkimallin hahmotelma asemakaavaluonnoksen mukaisista rakennusmassoista Messukylän uuden päiväkodin ja koulun laajennuksessa
 

Historiallisessa Messukylän kaupunginosassa osoitteessa Kyläojankatu 2–6 sijaitsevaan vajaan 2,5 hehtaarin suunnittelualueeseen kuuluu koulun alue, sen länsipuoliset tontit sekä kadun ja vanhan hautausmaan välinen puistikko koulun itäpuolella.

Alue on kaupungin omistuksessa. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti maakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä. Messukylän vanha kirkko ympäristöineen sijaitseen Messukylänkadun toisella puolella. Alue liittyy myös arvokkaaseen harjumaisemaan.

Tavoitteena on mahdollistaa uuden päiväkodin rakentaminen Messukylänkadun varrella olevalle tyhjentyneelle alueelle sekä osoittaa laajentumismahdollisuus Messukylän koululle Kyläojankadun varrelle. Liikennejärjestelyt suunnitellaan kokonaisuutena.

Koko Messukylänkadun alueesta tehtiin laajasti asukkaita osallistaen liikennettä ja maankäyttöä koskeva yleissuunnitelma, mitä käytetään alueen suunnittelun lähtökohtana. Kesäkuussa hyväksytty suunnitelma parantaa liikenneoloja ja tukee alueen vetovoimaa.

Messukylänkadun alueen rooli ja saavutettavuus kaupunkirakenteessa on muuttunut viime vuosien aikana muun muassa tulevan raitiotien myötä sekä läheisen Kalevan–Kalevanrinteen ympäristön kehittyessä voimakkaasti.

Uusi päiväkoti länsireunaan

Asemakaavaratkaisussa uudelle päiväkotirakennukselle on osoitettu Messukylänkadun varrelle kaksikerroksinen rakennusala ja rakennusoikeutta 2500 kerrosneliömetriä. Päiväkotirakennus tulee sijaitsemaan näkyvästi Messukylänkadun varrella.

Päiväkotirakennuksella rajataan liikennemelulta suojattu leikki- ja oleskelupihan. Päiväkotirakennuksen suunnitelmat tarkentuvat asemakaavan ehdotusvaiheessa.

Messukylän koulun pihapiirin vanhoille koulurakennuksille on osoitettu asemakaavassa rakennussuojelumerkinnät. Aikaisemmissa vaiheissa on tehty rakennushistoriallinen selvitys ja maaperäselvityksiä entisen jakeluaseman tontista. Myös ilmanlaatuselvitys ja meluselvitys on tehty.

Koulun pihapiirin ja Messukylänkadun välisen alueen käyttötarkoitusmerkintä ja muut asemakaavamerkinnät ja –määräykset täydentyvät asemakaavatyön ehdotusvaiheessa meluselvitysten johtopäätösten pohjalta.

Kyläojankadun varrelle on sijoitettu rakennusoikeutta 2850 kerroneliömetriä kaksikerroksiselle koulun laajennukselle, joka tulee toteutumaan pidemmällä aikajänteellä.

Asemakaavatyön aikana on laadittu myös tarkkuusarkeologinen selvitys sekä liito-oravaselvitys. Lisäksi on laadittu saattoliikenneselvitys, hulevesiselvitys ja hulevesien hallintasuunnitelma.

Pihaa ja puistoaluetta

Päiväkodin ja koulun piha-alueiden kokonaisuudesta on laadittu asemakaavatyön tueksi viitesuunnitelmaluonnos. Siinä on tarkasteltu muun muassa 160 lapselle mitoitetun päiväkodin piha-alueiden toimintojen sijoittumista ja laajuutta, tontin pysäköintijärjestelyjä sekä nykyisen puuston säilyttämistä ja uusien puiden istuttamista.

Koulupihan avara ilme säilytetään. Kyläojankadun ja koulun välinen viheralue kehitetään siistiksi takapihaksi. Kyläojankadulta hoidetaan päiväkodin ja koulun huolto, saattoliikenne sekä pysäköinti. Kyläojankadun varrelle istutetaan puita säilytettävien puiden oheen. Tällä varmistetaan vaihtoehtoinen reitti liito-oraville.

Messukylänkadun ja koulun välisen puistomaisen alueen ilme säilytetään. Käytävälinjoja parannetaan ja lisätään yksi uusi käytävä. Puustoa karsitaan harkitusti. Kadulta avataan näkymä puistoon korvaamalla vanha kuusi- ja puuaita keveällä metalliaidalla. Alikulkukäytävän toinen tukimuuri poistetaan ja korvataan luiskalla. Samalla poistetaan alikulun vieressä olevat portaat.

Vanhoja puita säilyttävillä sekä uusien puiden istuttamista edellyttävillä asemakaavamerkinnöillä turvataan päiväkodin ja koulun tontilla mahdollinen liito-oravan kulkuyhteys sekä yleiskaavassa esitetty ekologinen yhteys. Samalla varmistetaan puustoisuuden säilyminen tontilla ja arvokkaassa harjumaisemassa.

Fanny Nymanin puistoalueella kulkuyhteyksiin tehdään tarvittavia muutoksia ja parannuksia. Päiväkodin ja koulun tontista sekä Fanny Nymanin puistosta on laadittu puustokartoitus. Puiston metsäinen luonne säilytetään, mutta käytäviä parannetaan. Huonokuntoinen kasvillisuus poistetaan ja vesakoituneilta alueilta, varsinkin käytävien varsilta, poistetaan pieniä puun taimia. Kyläojankadun ja hautausmaan välinen polkuyhteys muutetaan polkumaiseksi jalankulkukäytäväksi.

Lisäksi puiston kautta on merkitty huoltoyhteys Kylänojankadulta Messukylän koulun tontille sekä ajoyhteys Keskistä hautausmaata palvelevalle nykyiselle, pienelle pysäköintialueelle.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Markku Kaila
puhelin 040 806 3018


Teksti Anna-Leea Hyry