Siirry sisältöön

Sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitteli ensi vuoden talousarvioesityksen

Julkaistu 17.9.2020 19.51

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitteli omalta osaltaan vuoden 2021 talousarvioesityksen kokouksessaan 17.9.2020. Talousarviota on laadittu vaikeassa taloustilanteessa. Esityksessä on pystytty vastaamaan palvelutarpeiden kasvuun vain rajoitetusti ja toimintaa on sopeutettu talouden tasapainottamiseksi.

Talousarviokehyksen mukaisesti sivistys- ja kulttuurilautakunnan nettomenojen vuonna 2021 tulisi olla 392,299 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen verrattuna nettomenot kasvavat 0,1 prosenttia eli 0,3 miljoonaa euroa. Toimintatulot vuodelle 2021 ovat 41,941 miljoonaa euroa ja toimintamenot 434,181 miljoonaa euroa. Investointimenot ovat 9,1 miljoonaa euroa.

Erityisen vaikean taloustilanteen vuoksi kaupunginhallitus edellytti kehyspäätöksessään, että yksiköiden tulee sisällyttää talousarvioesityksiinsä yhteensä 10 miljoonan euron tehostamistoimenpiteet. Tästä sivistys- ja kulttuurilautakunnalle kohdennettiin 3,935 miljoonaa euroa. Säästötavoitteen saavuttamiseksi lautakunnan esittämät toimenpiteet sisältävät ei-lakisääteisen toiminnan supistamista. Henkilöstömenoissa säästöjä tavoitellaan henkilöstön vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla ja lomarahojen vaihdoilla.

Varhaiskasvatuksessa säästöjä tavoitellaan henkilöstön palkattomilla vapailla ja toimintaympäristön kehittämishankintoja vähentämällä. Perusopetuksessa toimintaa joudutaan sopeuttamaan talouden tasapainottamiseksi. Lautakunnan talousarvioesityksessä koulujen ryhmäkoko kasvaa keskimäärin 1,09 oppilaalla syksyllä 2021. Alkuopetuksen luokkakoot säilyvät ennallaan, mutta vuosiluokilla 3-6 luokkakoko kasvaa 2-3 oppilaalla. Ryhmäkoon kasvulla voidaan tavoitella 2,8 miljoonan euron säästöjä. Lisäksi ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden opetustunteja leikataan yhden vuosiviikkotunnin verran. Muiden kuin erityisoppilaiden kesäkerhotoiminnan lakkauttamisella tavoitellaan 600 000 euron säästöä.

Kulttuuriin kohdistuu 850 000 euron ja liikuntaan ja nuorisoon 476 000 euron säästöt. Asiakkaille säästöt näkyisivät muun muassa siten, että liikunta- ja nuorisotilojen käyttömaksuihin sekä liikunnan ohjausmaksuihin tulisi maltilliset noin 5 prosentin korotukset. Lautakunnan esityksessä oli myös Metson sunnuntain aukioloista luopuminen.

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä lisäyksiä. Varhaiskasvatuksessa on varauduttu palvelusetelipäivähoidon indeksikorotuksiin ja lisätty resursseja integroituihin varhaiskasvatusryhmiin. Perusopetuksessa on osittain vastattu oppilasmäärän kasvuun sekä vahvistettu esi- ja perusopetuksen tukea. Lisäksi talousarviossa on varauduttu aamu- ja iltapäivätoiminnan avustusten indeksikorotuksiin sekä kuljetuskustannusten nousuun.

Kokouksen aikana jäsen Anne-Mari Jussila esitti talousarvioesityksen palauttamista uudelleen valmisteluun. Äänestyksen jälkeen äänin 8-6 talousarvioesitys hyväksyttiin. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esitykseen muutokset, joiden mukaan vasu- ja ops-agentteihin sekä Metson sunnuntain aukioloihin ei kohdisteta säästöjä. Myös projektitukien ja avustusten säästövelvoitetta päätettiin pienentää 20 000 eurolla. Nämä vähennykset katetaan palveluryhmien sisältä.

Niinikään äänestyksen jälkeen äänin 8-6 lautakunta päätti ponnesta, jossa se ilmaisee erityisen huolensa siitä, että lautakunnan talousarvioesityksessä ei ole pystytty vastaamaan perusopetuksen oppilasmäärän kasvuun. Lisäksi lautakunta kantaa huolta siitä, että talousarvioon sisältyy isoja riskejä, ettei päivähoitopaikkaa pystytä aina tarjoamaan lakisääteisen neljän kuukauden rajoissa, mikäli varhaiskasvatuksen osallistumisaste kasvaa. Lautakunta katsoo myös, että talousarviokehys on sen osalta riittämätön ja toivoo, että jatkovalmistelussa lisätään lautakunnan talousarvioon 2,8 miljoonaa euroa perusopetuksen ryhmäkokojen pitämiseksi nykyisellä tasolla.

Lautakunta toivoo myös, että jatkovalmistelussa talousarvioon sisältyviä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia lisäsäästöjä perutaan ja palveluiden heikennyksiin osoitetaan lautakunnan kehyksen ulkopuolelta riittävä rahoitus. Lautakunta toivomuksena on, että perusopetuksen pohjiin lisätään ryhmäkokojen kasvua vastaavan summan 2,8 miljoonan euron lisäksi 140 000 euroa, jotta 1.-2. luokilla ei jouduta siirtymään valtakunnallisiin minimitunteihin ja 600 000 euroa turvaamaan lasten kesäkerhotoiminta. Näiden lisäksi lautakunta toivoo liikuntapalveluihin lisättäväksi 200 000 euroa, joilla vähennetään liikuntapaikkojen hinnankorotuspaineita.

Pormestarin talousarvioehdotus vuodelle 2021 esitellään kaupunginhallitukselle 19.10.2020 ja valtuusto päättää talousarviosta 16.11.2020.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki