Siirry sisältöön

Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi vuoden 2021 talousarvion

Julkaistu 17.9.2020 17.55

Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2021 talousarvion. Lautakunnan alaisuuteen kuuluvat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, työllisyys- ja kasvupalvelut, elinkeinopalvelut, vetovoima ja edunvalvonta sekä kaupungin kehitysohjelmat Hiedanranta, Viiden tähden keskusta, Smart Tampere sekä Vetovoimainen elämyskaupunki.

Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi vuosien 2020-2024 talouteen. Pandemian kestoa tai vaikutuksia talouteen ole mahdollista täysin luotettavasti arvioida, mikä vaikeuttaa huomattavasti taloussuunnitelmakauden talouden suunnittelua.

Oletettavaa on, että työllisyystilanne edelleen heikkenee ja työmarkkinatukimenot kasvavat. Koulutuksessa tämä lisää ammatillisten koulutuspalveluiden tarvetta erityisesti työttömille ja lomautetuille. Työllisyyskokeilun käynnistyminen Pirkanmaalla luo uusia mahdollisuuksia työllisyyden hoidon ja ammatillisen koulutuksen tulokselliselle yhteistyölle. Suunniteltu oppivelvollisuuden laajentaminen syksystä 2021 alkaen edellyttää uudistuksia toisen asteen toiminnoissa ja niiden toimeenpanoa. Lukion opetussuunnitelma on uudistunut ja se otetaan käyttöön vuonna 2021.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintatulot ovat 2021 talousarvion mukaan 102,1 miljoonaa euroa. Ne muodostuvat pääosin ammatillisen koulutuksen valtionosuustuloista ja työllisyys- ja kasvupalveluihin kohdistuvista palkka- ja työllistämistuista.

Toimintamenojen arvioidaan olevan ensi vuonna 191,4 miljoonaa euroa. Toimintamenoista 121,1 miljoonaa euroa kohdistuu toisen asteen koulutukseen (ammatillinen koulutus 92,4 miljoonaa euroa, lukiokoulutus 28,7 miljoonaa euroa) ja 56,6 miljoonaa euroa työllisyys- ja kasvupalveluihin. Menoista noin puolet on henkilöstömenoja.

Lautakunnan investointimenot ovat 2,2 milj. euroa ja kohdistuvat kokonaisuudessaan ammatilliseen koulutuksen toimintaan. Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate vuonna 2021 on -89,313 miljoonaa euroa.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin muutokset ja erilaiset rahoitushaut vaikeuttavat talouden ennakointia. Vuoden 2021 valtionosuuspäätös saadaan joulukuussa 2020. Ammatillisen koulutuksen valtionosuuteen sisältyy kahden miljoonan euron lisärahoitus. Sen kriteerinä on, että se käytetään opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen ja lisäresursointiin sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimintoihin. Tämä näkyy ammatillisessa koulutuksessa henkilötyövuosien määrän kasvuna.

Lukiokoulutuksessa vuoden 2021 keskeinen painopiste on uuden opetussuunnitelman toimeenpano vaiheittain 1.8.2021 alkaen. Tampereen kaupungin lukioilla on viisi valtakunnallista erityistehtävää: kuvataide ja design, urheilu, luonnontieteet, musiikki ja musiikkiteatteri sekä englanninkielinen IB-opetus. Opetussuunnitelmallisina painotuksina ovat matematiikka-tekniikka, Eurooppa-linja ja viestintäkasvatus. Apulaispormestari Stenhällin mukaan talousarvioon sisältyy nyt Sammon keskuslukion skeittilinja. "Skeittilinjaa on valmisteltu pitkään ja nyt ollaan viimeinkin siinä vaiheessa, että se käynnistyy syksyllä 2021. Tässä onnistuminen edellyttää talviskeittaukseen liittyvien olosuhteiden järjestämistä, joka on syytä varmistaa pikaisesti"".

Pirkanmaan työllisyyskokeilu alkaa 1.1.2021. Työllisyys- ja kasvupalveluiden talousarvio on valmisteltu ns. nollapohjabudjetoinnin periaatteita noudattaen. Se tarkoittaa, että talousarvio koostetaan alusta alkaen sitomatta ennalta talousarvion resursseja. Tarkoitus on tutkia mallin soveltuvuutta ja hyödyntää kokemuksia vuoden 2022 talousarviovalmistelussa. Työllisyys- ja kasvupalveluiden talousarvioesitys perustuu asiakasmäärän 30 prosentin kasvuun.

Lautakunta toi esiin huolensa työllisyydenhoidon resursseista. Työllisyydenhoidon kuntakokeilun resursointi vaikuttaa siihen, miten hyvä työllisyydenhoidon pohja ja toimintamallit tuleville vuosille saadaan. Satsaamalla työllisyydenhoitoon nyt kaupunki voi sekä vähentää työmarkkinatuen maksuosuuttaan että parantaa verotuloja tulevina vuosina. Apulaispormestari Jaakko Stenhällin mukaan vuoden 2020 kriisin aikana lisääntynyt työttömyys edellyttää aktiivista otetta työllisyydenhoidossa. "On tehtävä sellaisia toimia, että vältytään tulevina vuosina lisälaskulta".

Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän vuoden 2021 painopisteet liittyvät etenkin kulttuuripääkaupunkihakuun ja korkeakouluyhteistyön edistämiseen.

Lautakunta toivoo myös, että myös vuonna 2021 alkaviin Smart Tampere -kehitysohjelman hankkeisiin pystytään osoittamaan riittävä omarahoitus. Näin tuetaan yritysten toipumista koronakriisistä ja varataan yritysten tukitoimenpiteisiin riittävä määräraha.

Erityisen vaikean taloustilanteen vuoksi kaupunginhallitus edellytti kehyspäätöksessään, että yksiköiden tulee sisällyttää talousarvioesityksiinsä yhteensä 10 miljoonaa euron tehostamistoimenpiteet, joita on mahdollista saada kaikista toimintamenoista. Tehostamistavoitteesta on kohdennettu elinvoima- ja osaamislautakunnan palveluihin 0,3 milj. euroa.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu