Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti vuoden 2021 talousarvioesityksestä

Julkaistu 16.9.2020 21.15

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 16.9.2020 osaltaan talousarvioesityksen vuodelle 2021. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa laadittuun esitykseen sisältyy vain välttämättömimpiä palvelutarpeesta johtuvia lisäyksiä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 102,631 miljoonaa euroa, toimintamenot -924,945 miljoonaa euroa ja toimintakate eli nettomenot on -822,314 miljoonaa euroa. Investointeihin on varattu 1,623 miljoonaa euroa. Nettomenojen kasvuun on varattu 30,3 miljoonaa euroa (3,8 prosenttia) enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Talousarvioesitykseen sisältyvät Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen palvelut.

Erityisen vaikean taloustilanteen vuoksi kaupunginhallitus edellytti talousarviokehyspäätöksessään 10 miljoonan euron lisäsäästöjä, josta 3,874 miljoonaa euroa on kohdistettu sosiaali- ja terveyspalveluihin. Säästöjä etsitään karsimalla ja siirtämällä ensi vuodelle esitettyjä lisäyksiä, ei-lakisääteistä toimintaa supistamalla sekä henkilöstön vapaaehtoisista palkattomista vapaista ja lomarahan vaihdoista.

Lautakunta jätti kokouksessa ponnen, jossa esittää huolensa muun muassa siitä, ettei kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveyslautakunnalle asettamalla kehyksellä pystytä riittävästi vastaamaan ikääntymisestä ja väestönkasvusta tulevaan palveluntarpeeseen, pormestariohjelmassa edellytettyyn ennaltaehkäisevään ja oikea-aikaiseen hoitoon tai laista tuleviin velvoitteisiin. Lautakunta pitää myös välttämättömänä, että palvelutarpeeseen vastaamista ja säästötarpeita arvioidaan uudelleen kun maan hallituksen kunnille osoitetun tukipaketin sisältö tiedetään. Lautakunta esittää lisättäväksi jatkovalmistelussa vähintään 500 000 euroa vastaanottopalveluihin muun muassa diabeteksenhoidon Libre-sensoreihin ja vaatii selkeää lisäresurssointia vammais- ja päihde- ja mielenterveyspalveluihin muun muassa ostopalveluiden hinnankorotuksiin, päihdehoitoihin ja vammaisten henkilökohtaiseen apuun.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteuttaa osaltaan kaupunginhallituksen hyväksymiä kaupunkitasoisia toiminnan painopisteitä, joihin panostamalla Tampereen strategian pitkän tähtäimen tavoitteet voidaan saavuttaa. Painopisteet ovat lasten- ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, hiilineutraalisuuden edistäminen, toiminnan ja palveluprosessien uudistaminen sekä työntekijäkokemuksen parantaminen. Lisäksi toiminnassa painotetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja oikea-aikaisuuden varmistamista, tuloksellista ja vaikuttavaa palvelujen järjestämistä sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen vahvistamista.

Toiminnan tavoitteita ja painopisteitä tarkennetaan toimenpiteiksi lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa, jota käsitellään lautakunnassa joulukuussa.

Tiukka taloustilanne ja palvelutarpeen kasvu haasteena

Ensi vuonna taiteillaan tiukan taloudellisen tilanteen sekä lisääntyvän palvelutarpeen kanssa. Palvelujen tarvetta kasvattavat muun muassa väestön ikääntyminen sekä koronaepidemian aikana syntyneet hoitojonot. Kustannuksia lisäävät hintojen nousu muun muassa ostopalveluissa. Kireän taloustilanteen vuoksi palvelutarpeen kasvuun on talousarvioesityksessä pystytty vastaamaan vain osittain.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiseen toimintaa kuuluu viisi palvelukokonaisuutta: ikäihmisten palvelut, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, vastaanottopalvelut, psykososiaalisen tuen palvelut sekä sairaalapalvelut (entinen erikoissairaanhoidon palvelut).

Ikäihmisten palveluissa palvelutarpeen kasvuun vastataan ensi vuonna lisäämällä tehostettua palveluasumista ja vahvistamalla kotihoitoa. Digitaalisia palveluja ja teknologisia ratkaisuja lisätään. Palvelukeskuksia muutetaan lähitoreiksi. Kotiin vietäviä ateriapalveluja tarjotaan vain säännöllisen kotihoidon asiakkaille.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa lastensuojelun sijaishuoltoon perustetaan uusi osasto ensi vuoden aikana. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja kehitetään ja vahvistetaan. Jälkihuoltovelvollisuuden laajeneminen 25 vuotta täyttäneisiin lisää edelleen jälkihuollon asiakasmäärää sekä tarvetta aikuissosiaalityön osaamisen vahvistamiseen. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut siirtyvät 1.1.2021 voimaan tulevan lakimuutoksen myötä Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiölle (YTHS).

Vastaanottopalveluihin talousarvio tuo pieniä lisäyksiä muun muassa diabeteksen hoitoon ja päihdepalveluihin. Lisäksi digipalveluja kehitetään esimerkiksi ottamalla käyttöön uusia etäpalveluja sekä laajentamalla jo käytössä olevien ratkaisujen käyttöä.

Psykososiaalisen tuen palveluista psykiatrian avohoidon yksiköt siirtyvät vuoden 2021 alussa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö laajenee palvelemaan myös palveluseteli- ja ostopalvelumallin asiakkaita. Aikuissosiaalityössä valmistaudutaan sote-keskus-ohjelman toteuttamiseen lisäämällä alueellista lähityötä sote- ja hyvinvointikeskuksissa.

Sairaalapalveluissa vahvistetaan erikoissairaanhoidon jatkohoitoa siirtoviivekustannusten minimoimiseksi. Sairaalapalvelujen talousarvioesityksessä on varauduttu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä (PSHP) ostettavien erikoissairaanhoidon palvelujen noin kolmen prosentin kasvuun.

Kaupunginvaltuusto päättää 16.11.2020 Tampereen kaupungin ensi vuoden talousarviosta pormestarin talousarvioesityksen pohjalta. Pormestarin talousarvioehdotus esitellään 19.10.2020.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala