Siirry sisältöön

Kaksi Pispalan asemakaavamuutosehdotusta nähtävillä

Julkaistu 11.9.2020 14.09

Pispalan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asuinalueen miljöön säilyttämiseen tähtäävä asemakaavojen ajanmukaistaminen etenee. Ala-Pispalassa sijaitsevaa Punaisen tukkitien eteläosaa ympäristöineen (kaava numero 8824) sekä siitä pohjoiseen sijaitsevaa laajempaa Ala- ja Ylä-Pispalan aluetta koskevat asemakaavan (kaava numero 8310) muutosehdotukset ovat nähtävillä 12.10.2020 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla.

 

Aineistoon on merkitty sanallisesti Tampereen yhdyskuntalautakunnan 25.8.2020 nähtäville asettamista koskevan päätöksen yhteydessä molempiin kaava-asioihin tehdyt samansisältöiset muutokset. Kaava-asiakirjoihin ei ole tehty muita muutoksia eli ne ovat valmisteltujen kaavaehdotuksen mukaisia.

Yhdyskuntalautakunnan tekemien päätösten perusteella tonttien olemassa olevaa rakennusoikeutta lasketaan korkeintaan 20 prosenttia. Perustellusta syystä tontille on mahdollista rakentaa useampia kuin yksi asuinrakennus, mikäli maanomistaja ei ole antanut suostumusta suurempaan rakennusoikeuden laskemiseen ja rakennusoikeuden rajaamiseen vain yhteen asuinrakennukseen.

Muutoksen myötä rakennusoikeus määräytyy koko kaava-alueella tonttitehokkuusluvun 0,4 mukaisesti. Mikäli käyttämätöntä rakennusoikeutta riittää, sen voi perustellusta syystä käyttää piharakennuksen sijaan toisen asuinrakennuksen rakentamiseen, vaikka tontilla olisi jo ennestään asuinrakennus.

Asemakaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä kaupungin vastineet niihin käsitellään yhdyskuntalautakunnassa ennen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyä.

Ehdotuksessa suojelutavoite

Pispala on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Asemakaavan tavoitteena on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti Pispalan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) kulttuurihistoriallisten arvojen vaaliminen sekä alueen kehittäminen arvot turvaavalla tavalla.

Valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden suojeluasemakaavoissa kulttuuriympäristöarvojen turvaaminen on ensisijainen tavoite ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet ovat rajattuja. Näillä alueilla voidaan sallia ainoastaan yksittäisiä uusia asuinrakennuksia, mikä edellyttää rakennusoikeuden määrän tarkistamista koko kaava-alueella.

Laajemmassa kaavaehdotuksessa (kaava 8310) rakennusoikeutta on vähennetty siten, että pääosalle kaava-aluetta rakennusoikeutta on osoitettu tonttitehokkuusluvun 0,4 mukaisesti. Arvokkaimmilla suojelumerkinnällä merkityillä tonteilla, joilla suojeltava rakennus on kooltaan pieni eikä jäljellä olevaa rakennusoikeutta voida sijoittaa tontille kaavan kulttuuriympäristön suojelun tavoitteita ohittamatta, rakennusoikeus on määritelty tonttitehokkuusluvun 0,3 mukaisesti.

Punaisen tukkitien eteläosassa (kaava 8824) ovat rinnakkain yksittäisten tonttien kulttuurihistoriallinen arvo, puutarhamaisen ja väljän korttelikokonaisuuden kaupunkikuvallinen arvo sekä korttelin läpi kulkevan Punaisen tukkitien uoman kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo. Päätöksen pohjana olleessa kaavaehdotuksessa rakennusoikeutta esitettiin tonttitehokkuusluvun 0,3 mukaisesti, perusteena suojelutavoitteet ja kaupunkikuva. Arvokkaimmilla, suojelumerkinnällä merkityillä tonteilla rakennusoikeus on määritelty tonttitehokkuusluvun 0,25 mukaisesti.

Nyt asemakaavoitettavana oleva toisen vaiheen alue on laajuudeltaan 13 hehtaaria. Kaava-alueille muodostetaan noin 150 tonttia, joille on kaavakartalla esitetyn ratkaisun mukaisesti mahdollista rakentaa noin 15 erillistä uutta asuinrakennusta sekä noin 25 uutta piharakennusta, joista osaan mahtuu pieni sivuasunto. Lautakunnan päätöksen mukaista lisärakentamista ei ole laskettu, mutta sen arvioidaan vähintään kaksinkertaistavan uudisrakennusten määrän.

Kolmella asuintontilla käyttötarkoitus on muuttumassa siten, että se mahdollistaa asumisen ja liike- ja toimistotilojen ohella myös kulttuuritoimintaa sekä julkista palvelua.

Pispalan kaavamuutokset

Pispalan alueen 1970-luvulta olevia asemakaavoja uudistetaan kulttuuriympäristön arvojen säilymisen turvaamiseksi vaiheittain useaan osaan jaetuilla kaavoilla. Ensimmäisen vaiheen asemakaavat Ylä-Pispalassa tulivat voimaan 2017. Nyt on menossa asemakaavojen muuttamisen toinen vaihe. Kolmanteen vaiheeseen on suunniteltu Ala-Pispalan ja Tahmelan alueita.

Vuonna 2007 aloitettuun työhön on sisältynyt mittava koko Pispala-Tahmela-alueen kattava selvitystyö, muun muassa nykyisen rakennuskannan inventointi, sekä paljon erilaista vuorovaikutusta alueen asukkaiden kanssa. Kaavoihin liitetyillä rakentamistapaohjeilla turvataan myös miljöön säilymistä.

Asemakaavojen laatimisen tavoitteena Pispalan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen sekä alueen hallittu kehittyminen. Tavoitteena on turvata vielä jäljellä olevan, historiallisesti merkittäväksi arvotetun rakennuskannan ja arvoaluekokonaisuuksien säilyminen sekä mahdollistaa täydennysrakentamisen huolellinen sovittaminen alueen miljööseen.

Kaavaehdotuksista voi jättää muistutuksia nähtävillä olon aikana kaupungin kirjaamoon. Kiinteistön omistajat voivat sopia kaavoittajien kanssa puhelinaikoja. Kaavaehdotuksista järjestetään nähtävillä olon aikana myös etäyleisötilaisuus Teams Live-tilaisuutena keskiviikkona 30.9. klo 16.30–18.


Kaavan 8310 sijaintikartta ja ilmakuva. (Kuvan saa isommaksi klikkaamalla.)

Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Minna Kiviluoto
puhelin 040 801 6951

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908


Teksti Anna-Leea Hyry