Siirry sisältöön

Hervannan pohjoiselle sisääntuloalueelle uusia asuintaloja ja liiketilaa – asemakaava eteni

Julkaistu 23.6.2020 19.46

Hervannan pohjoisen sisääntuloalueen asemakaavaehdotus hyväksyttiin 23.6.2020 Tampereen yhdyskuntalautakunnan osalta. Asemakaava mahdollistaa asuntoja noin 1200 asukkaalle sekä liike- ja toimisto- ja pysäköintitilaa. Asemakaava menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

 

Täydennysrakennettava alue sijaitsee Hervannan pohjoisosassa Hervannan valtaväylän molemmin puolin seitsemän kilometriä Tampereen keskustasta etelään. Alue rajautuu pohjoisessa Kanjoninkatuun ja Hepolamminkatuun, lännessä Insinöörinkatuun, etelässä Orivedenkatuun ja Idässä Tieteenkatuun pois lukien niin sanotut Matrix-tornien korttelialueet.

Nykyisin alueella on polttoaineen jakeluasemia ja pysäköintialueita, joilla on lähiympäristön asuinkortteleiden autopaikkoja. Insinöörinkadulle on valmistumassa raitiotie, ja kaava-alueen viereen tulee yksi pysäkki. Asemakaavalla voidaan toteuttaa raitiotiehen tukeutuvaa täydennysrakentamista, millä vastataan Tampereen väestönkasvuun. Tavoitteena on monipuolista asumista kaikkiin elämänvaiheisiin.

Aloitus- ja valmisteluvaiheissa kaava-alue oli laajempi, mutta ehdotusvaiheessa Orivedenkadun eteläpuolen alue rajatiin omaksi kaava-alueeksi. Sen asemakaavaehdotus on valmisteilla. Kaavat pohjautuvat vuonna 2017 pidetyn ideakilpailun voittajaehdotuksiin.

Alueelle tavoitellaan raideliikenteeseen tukeutuvaa ja toiminnoiltaan sekoittunutta keskustamaista korttelirakennetta, mikä muodostaa kaupunkikuvallisesti, kaupunkitilallisesti ja toiminnallisesti laadukkaan kokonaisuuden. Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä tuetaan. Kortteleiden melusuojaukseen, hulevesien hallintaan ja kaupunkitilan viherympäristön laatuun kiinnitetään huomiota.

Hervannan keskusta laajenee

Täydennysrakentamisen myötä alueesta tulee Hervannan keskustan laajennus. Uudet korttelit rakentuvat vain 4–7-kerroksisina, joten uudisrakentaminen ei kilpaile nykyisten Matrix-tornien kohdalla korkeudessa.

Kokonaisrakennusoikeus on 60150 kerrosneliömetriä. Asuin-, liike- ja toimistotilaa on 54350 kerrosneliömetriä, mikä vastaa noin 1200 asukasta. Liike- ja toimistotilaa on toteutettava rakennusoikeudesta vähintään 2400 kerrosneliömetriä. Maanpäälliselle pysäköintitalolle on 8000 kerrosneliömetriä.

Uudet korttelit ovat suojaisia, puoliavoimia umpikortteleita. Käyttötarkoitus on asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue. Liiketilat keskitetään katutasoon aukioiden yhteyteen. Insinöörinkadun varren kortteliin voi sijoittaa palveluasumista.

Korttelit muodostavat kaupunkikuvaa rikastuttavan, elävästi polveilevan ja veistoksellisen kokonaisuuden. Rakennuksissa on viistot pitkittäislappeet. Julkisivumateriaali on paikalla muurattu tiili tai rappaus.

Asemakaavassa on määräyksiä muun muassa meluntorjunnasta, hulevesien hallinnasta, pilaantuneen maaperän tutkimisesta, sähkömuuntamoiden sijoittumisesta sekä korttelipihojen käsittelystä.

Polttoainetta ja pysäköintiä

Nykyiset polttoaineen jakeluasemat poistuvat, mutta asemakaavassa on tilavaraus yhdelle uudelle keskustamaiseen kaupunkiympäristöön soveltuvalle pienelle jakeluasemalle. Lähiympäristön asuinkortteleiden maanpinnalle sijoittuvat pysäköintialueet poistuvat ja ne muuttuvat rakenteelliseksi pysäköinniksi.

Uudisrakentamisen pysäköinnin mitoitus on esitetty yhdyskuntalautakunnan hyväksymän pysäköintipolitiikan mukaisesti. Kaava-alue sijoittuu aluekeskuksen kävelyvyöhykkeelle ja tehokkaan joukkoliikenteen alueelle.

Tulevan raitiotien reitti on Insinöörinkadulla, ja kaava-alueen viereen tulee yksi pysäkki. Liikennöinti raitiotiellä alkaa vuonna 2021.

Kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä kehitetään. Insinöörinkadun varrelle tulee pienet kaupunkiaukiot, jotka liittyvät valtaväylän yli tehtäviin kävelyn ja pyöräilyn siltayhteyksiin. Sisäinen kulkuverkosto kytkeytyy Hervannan kulkuverkostoon. Hervannan valtaväylän tilavarausta kavennetaan ja ajoratoja siirretään itään päin.

Asemakaavaan on tehty teknisluontoisia tarkistuksia nähtävillä olon ja saadun palautteen jälkeen. Alueen toteutus voi alkaa asemakaavan tultua lainvoimaiseksi. Yleisten alueiden ja infran tarkempaa suunnittelua ja toteutusta ohjaamaan on tehty selvitykset ja suunnitelmat liikenteestä, viherympäristöstä ja kuntatekniikasta.

Kortteleiden toteutusta ohjaa rakentamistapaohje. Kortteleiden toteutusta ohjaamaan tulee perustaa niin sanottu laaturyhmä, jossa on edustajat rakennusvalvonnasta, asemakaavoituksesta ja kiinteistötoimesta.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Projektiarkkitehti
Ilkka Kotilainen
puhelin 040 806 2485


Teksti Anna-Leea Hyry