Siirry sisältöön

Tesoman pohjoispuolen uusi asuinalue etenee - Taimiston ja Tuomarinkadun kaavaehdotus nähtävillä

Julkaistu 31.1.2020 9.44

Länsi-Tampereella Tesoman keskustan pohjoispuolella sijaitsevan Taimiston ja Tuomarinkadun alueen tarkistettu asemakaavaehdotus on nähtävillä 30.1. - 13.2.2020. Alueella järjestettiin vuonna 2016 korttelikilpailu, jonka ratkaisut toivat muutoksia aiemmin nähtävillä olleeseen ehdotukseen. Myös muita muun muassa luontoselvityksiin perustuvia muutoksia on tehty siinä määrin, että ehdotus on asetettu nyt uudelleen nähtäville.

Taimiston ja Tuomarinkadun alueen asemakaavaehdotus havainnekuvassa.
 

Aineistot ovat nähtävänä Tampereen kaupungin verkkosivuilla, Palvelupiste Frenckellissä, osoitteessa Frenckellinaukio 2B sekä Tesoman kirjastossa, osoitteessa Tesomankatu 4. Lisäksi kaavoittaja päivystää tiistaina 11.2.2020 klo 15–17.30 Tesoman hyvinvointikeskuksen kokoustila Intossa, osoitteessa Tesomankatu 4. Aiemmissa suunnitteluvaiheissa on ollut monipuolista vuorovaikutusta alueen asukkaisen kanssa.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kantakaupungin yleiskaavaan 2040 ja Tesoman täydennysrakentamisen yleissuunnitelmaan (2016) pohjautuen jatkaa nykyistä kaupunkirakennetta ja osoittaa paikkoja uudelle, monipuoliselle asuntorakentamiselle joukkoliikennereittien ja palvelujen tuntumaan.

Asemakaavamuutos koskee Ikurin ja Tesomajärven kaupunginosan Tesomanpuistoa ja kaupunginosan rajaa sekä Kaarilan kylään kuuluvaa kaavoittamatonta kaupungin taimistoaluetta. Noin 11 hehtaarin kokoinen alue sijaitsee noin kahdeksan kilometriä luoteeseen Tampereen keskustasta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Myllypuronkatuun, idässä Tesoman valtatiehen, etelässä Tuomarinkatuun ja Tesoman uimahallin alueeseen sekä lännessä Ikurin pientaloalueeseen.

Noin 500 uutta asukasta

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden, noin viidensadan asukkaan asuinalueen rakentamisen Ikurin kaupunginosaan. Suunnittelualueella olevasta Tesomanpuiston lähivirkistysalueesta noin kolme hehtaaria muuttuu asemakaavan myötä kortteli- ja katualueiksi ja loput viheralueeksi. Asemakaavoittamattomasta, runsaan kolmen hehtaarin kokoisesta taimistoalueesta kortteli- ja katualueiksi muuttuu noin kaksi hehtaaria.

Tesoman yleissuunnitelman mukaisesti alueelle on tulossa kaksi kortteliryhmää, joita kutsutaan Taimiston ja Tuomarinkadun alueiksi. Näistä kahdesta Taimiston alue muodostaa kaupunkimaisen reunan Myllypuronkadun ja Tesomankadun varsille risteyksen tuntumaan. Tuomarinkadun alueella asemakaavalla tuodaan asumista Tesoman jää- ja uimahallin alueen jatkeeksi.

Pohjoisemmalla Taimiston alueella on neljä korttelia. Niistä kaksi on asuinkerrostalojen korttelialueita, yksi asuinrakennusten korttelialue, yksi asuinpientalojen korttelialue ja yksi erillispientalojen korttelialue. Alueen ulkoreunoille, Myllypuronkadun ja Tesoman valtatien varrelle, saadaan rakentaa 4–6-kerroksisia rakennuksia. Alueen sisäosassa kerrosluku on kaksi.

Perusajatuksena on muodostaa katuja vasten umpikorttelimaista rakennetta, jonka suojaan muodostuu rauhallisia oleskelupihoja. Pysäköinti on osoitettu maan pinnalle. Tuomarinkadun alueella on kaksi korttelia, kerrostalojen korttelialue ja asuinrakennusten korttelialue.

Noin viisi hehtaaria Tesomanpuistosta muodostetaan lähivirkistysalueeksi, jota tulee hoitaa ja kehittää alueen arvokkaat luonnonominaisuudet huomioon ottavalla tavalla. Yhteensä noin yhden hehtaarin osuus suunnittelualueen pohjois- ja itäreunalla osoitetaan suojaviheralueeksi, jolla sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas ekologinen yhteys. Suunnittelualueen eteläreunalle on osoitettu myös suojaviheralue.

Asemakaavan vaikutuksia

Asemakaavan mukainen rakentaminen tukee paikallisten palveluiden säilymistä ja kehittymistä. Kevyen liikenteen verkoston kehittäminen parantaa lähipalveluiden saavutettavuutta. Koulureittien toimivuuteen ja turvallisuuteen on kiinnitetty suunnittelussa erityishuomiota. Uudet asuinalueet ja lisääntynyt virkistysreittien käyttäjämäärä voivat osaltaan luoda turvallisuuden tuntua ulkoilualueilla.

Uusien asuntojen rakentaminen lisää alueen esteettömien asuntojen määrää. Uudet kävely- ja pyöräilyreitit suunnitellaan esteettömiksi. Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat asukaspohjan lisääntymisen myötä. Asemakaavoitettava alue sijoittuu Tampereen joukkoliikennevyöhykkeelle.

Asemakaavoitettava alue on suunniteltu osana laajempaa kävelyn ja pyöräilyn reittiverkostoa. Taimiston ja Tuomarinkadun alueiden läpi on esitetty kevyen liikenteen pääreitti, Raadinraitti, jolla kävelijöille ja pyöräilijöille varataan omat kaistansa. Talvikunnossapidettävät ja valaistut kevyen liikenteen yhteydet Tesomalta Haukiluoman ja Ikurin suuntiin parantavat koulumatkojen turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Suunnittelualueen lähikaupunginosissa on paljon ikääntyviä asukkaita. Etenkin 1970-luvulla rakennetuilla alueilla asukkaiden ikäjakauma painottuu ikäihmisiin. Täydennysrakentamisen myötä alueelle voi syntyä uusia moderneja ja esteettömiä pienasuntoja, jotka parantavat mahdollisuuksia asua omalla tutulla asuinalueella vielä silloinkin, kun toimintakyky vähenee.

Pientalotyyppinen asuminen ja uudet kerrostalot korttelipihoineen voivat vastata lapsiperheiden tarpeisiin.

(linkki kuulutuksen kautta nähtävillä olevaan aineistoon)

Lisätietoja:

Projektiarkkitehti Raija Mikkola


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin 040 806 3019


Teksti Anna-Leea Hyry