Siirry sisältöön

Pikkuhaan 25 hehtaarin alueelle haetaan ELY-keskukselta rauhoitusmääräystä

Julkaistu 28.1.2020 19.39

Teiskon Kulkkilaan, Paarlahden pohjoispuolelle aiotaan perustaa noin 25 hehtaarin luonnonsuojelualue. Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta päätti 28.1.2020, että Pirkanmaan ELY-keskukselta haetaan rajatulle Pikkuhaan alueelle rauhoitusmääräystä, jonka tavoitteena on suojella vanhaa kuusimetsää ja sen lajistoa.

Pikkuhaassa kasvaa rauhoitettua lehtoneidonvaippaa, ja kääpälajistoon kuuluvaa silmällä pidettävää käpäläkääpää. Lintulajistoa siellä edustavat mehiläishaukka, hiirihaukka, helmipöllö ja teeri.

- Pikkuhaan luonnonsuojelualue jatkaa hienosti luonnonsuojeluohjelmamme toimeenpanoa. Se on hyvä lisä Teiskon alueella tällä valtuustokaudella toteutettuihin luonnonsuojelualueisiin, toteaa apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Pikkuhaalle haetaan luonnonsuojelulain 24 pykälän mukaista rauhoituspäätöstä. Rauhoitusmääräyksissä koko alueella olisi kiellettyä muun muassa metsänhakkuu-ja hoitotyöt, lahopuiden poistaminen sekä muu kasvien ja-ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen ja kaikenlainen muu maa-ja kallioperän vahingoittaminen ja ainesten ottaminen. Kiellettyä olisivat myös rakennusten, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen, liikkuminen moottoriajoneuvoilla, kasvinosien ottaminen sekä vahingoittaminen. Marjastaminen ja sienestys olisi sallittua. Selkärankaisten eläinten tappamista ei rauhoitetulla alueella sallita, myös niiden pyydystäminen, häiritseminen ja pesien vahingoittaminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen keräämistarkoituksessa on kielletty.

Rauhoitusmääräyksen mukaa kiellettyä olisivat alueella myös leiriytyminen, avotulenteko ja roskaaminen, koti- ja lemmikkieläinten irti pitäminen, maastokilpailut ja harjoitukset, mukaan lukien myös kaikki toiminta, joka saattaa aiheuttaa maaston kulumista ja joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen.

Sallittua rauhoitetulla alueella on ennallistaminen maanomistajan ja ELY-keskuksen hyväksymän suunnitelman mukaan, mikäli se katsotaan luonnonsuojelualueen säilymisen kannalta välttämättömäksi. Alueelle voi rakentaa ulkoilu-, polku- ja latureittejä Pirkanmaan ELY-keskuksen vahvistaman hoito- ja käyttösuunnitelman tai erillissuunnitelman mukaisesti. Myös alueeseen rajautuvien peltojen, teiden ja alueella kulkevan sähkölinjan sekä niihin liittyvien rakenteiden kunnostus ja käyttö sekä turvallisuutta vaarantavien puiden kaato alueelle lahopuiksi on sallittua.

Esityksen mukaan ELY-keskus voisi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Pikkuhaan rauhoittaminen sisältyy Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmaan vuosille 2012-2020, ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuonna 2012.


Lisätietoja

Ympäristönsuojelupäällikkö
Harri Willberg
puhelin 050 521 5198
sähköposti [email protected]

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]Teksti Raija Lindell