Siirry sisältöön

Sellupuiston länsiosan suunnitelmaa päivitetään - luonnos nähtävänä

Julkaistu 12.12.2019 10.31

Sellupuiston länsiosan yleissuunnitelma päivitetään. Muutokset johtuvat siitä, että Hiedanrantaa ja puistoa tulee halkomaan raitiotie. Puistoon on suunniteltu uusia jalankulku- ja pyöräilyreittejä, joista yksi alittaa raitiotien alikulkusiltaa. Sellupuisto kosteikkoineen on tärkeä myös hulevesien hallinnan kannalta, puistoon onkin tulossa merkittävä hulevesirakenne itäpuolen kosteikkoalueen jatkoksi.

Sellupuiston havainnekuva - näkymä suodatusaltaalle
 

Puistosuunnitelma on nähtävänä 12.12.2019–20.1.2020 verkossa www.tampere.fi/puistosuunnitelmat sekä palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B.

Sellupuisto on jo osittain rakennettu, ja nykyinen leikkipaikka ja pelikenttä puiston pohjoislaidalla säilyvät. Myös nykyinen arvopuusto säilyy. Uudessa suunnitelmassa puistoalue laajenee lännessä ja idässä uuden asemakaavan myötä. Asemakaavaehdotuskin on nähtävillä 12.12.2019 -2020 (Niemenranta, Sellupuisto nro 8771).

Sellupuisto on Hiedanrannan ja Niemenrannan kaupunginosien laajin viheralue, ja sen läpi on suunniteltu Tampereen raitiotien 2. vaiheen linjausta Niemenrannan alueelle ja edelleen Lentävänniemeen. Tavoitteena on saavutettava ja monipuolinen virkistys- ja viheralue, johon kuuluu myös riittävän laaja ja rakentamaton luontoalue. Puisto on linnustoltaan ja kasvistoltaan arvokas alue, pääosin vanhaa peltoa. Siellä löytyy myös tuoretta niittyä, kosteikkoa ja vanhaa arvopuustoa.

Hulevesialtaiden ja uoman varteen luontopolku ja oleskelulaitureita

Hulevedet kootaan laajemmalta valuma-alueelta uuteen suodatus- ja viivytysaltaaseen puiston länsiosassa. Suodatusaltaasta hulevedet johdetaan putkea pitkin raitiotiesillan alle avouomaan ja nykyiseen kosteikkoaltaaseen. Uusi hulevesiallas sijoittuu kevyen liikenteen väylän varrelle. Väylän ja altaan väliselle alueelle istutetaan kukkiva perennaniitty. Nykyinen hulevesiallas säilyy luonnontilaisena kosteikkona. Ollinojan notkon hulevesijärjestelmällä voidaan viivyttää tehokkaasti huleveden virtausta kovilla sateilla ja tulvilla.

Hulevesialtaiden ja kosteikkojen tuntumaan rakennetaan luontopolku ja oleskelulaitureita, joilta pääsee tarkkailemaan suodatusaltaan ja kosteikon toimintaa. Suodatusaltaan varrella pääsee liikkumaan askelkiviä pitkin. Oleskelulaitureille sijoitetaan penkkejä ja infotaulut, joissa kuvaillaan alueen hulevesien hallintaa ja luontoa. Luontopolku kulkee osin pitkospuilla tai laituripolkuna, mutta oleskelulaiturit ovat saavutettavissa pääreiteiltä esteettömästi.

Kävely- ja pyörätie ja avouoma alittaa raitiotien alikulkusiltaa

Jalankulun ja pyöräilyn tärkeimmät reitit kulkevat keskustan suunnalta etelästä Sellupuiston läpi pohjoiseen ja Sellupuiston pohjoislaitaa pitkin itä-länsi -suunnassa. Kävely- ja pyörätie alittaa raitiotielinjan leveän alikulkutunnelin kautta. Myös raitiotien tasossa kulkee kävely- ja pyörätie, josta pääsee pysäkin kohdalla portaita pitkin puiston tasolle.

Luontoarvot ja ekologinen yhteys pyritään säilyttämään rakentamisen yhteydessä. Myös arvopuut ja kasvillisuudeltaan arvokkaat niityt säilytetään. Alikulun kautta linjattu avouoma on myös osa ekologista yhteyttä.

Raitiotien luiskat maisemoidaan

Raitiotien luiskien maisemoinnilla voidaan edistää ekologisen yhteyttä. Maisemointiin käytetään Hiedanrannan rakentamisen tieltä kuorittavia pintamaita, jotka sisältävät arvokkaan kulttuuri- ja niittykasvillisuuden siemenpankin. Puiston pohjoisosassa raitiotien luiska istutetaan monilajisella puu- ja pensasistutuksella.

Puiston 3,5 m leveät valaistut puistokäytävät kytkevät puistoalueen lähiympäristöön parantaen saavutettavuutta. Luontopolkua ja muita polkumaisia, kapeita reittejä ei talvikunnossapidetä eikä valaista. Luontopolun laituritasoille ja opasteille rakennetaan erikoisvalaistus.

Sellupuiston länsiosan rakentaminen alkaa samaan aikaan raitiotien rakentamisen kanssa 2021–2013. Tampereen kaupunginvaltuuston on määrä päättää osan 2 rakentamisesta viimeistään lokakuussa 2020.

Ihmisiä oleskelulaiturilla, taustalla Sellupuiston kosteikko
Sellupuiston oleskelulaitureille on esteetön pääsy nauttimaan luonnosta.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija
Anna Levonmaa
puhelin 040 139 9288
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Sitowise