Siirry sisältöön

Jätehuoltolautakunta hyväksyi jäte- sekä lietetaksan

Julkaistu 11.12.2019 18.20

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 11.12.2019 jätetaksan sekä sako- ja umpikaivolietteen taksan. Jäteastioiden tyhjennyshinnat muuttuivat kuljetusurakkakustannusten mukaan. Hintojen nousut ja laskut olivat maltillisia. Lietteiden jätetaksaan tuli kaksi maksuluokkaan entisen neljän sijaan. Jätetaksat tulevat voimaan 1.1.2020.

Jätetaksa koskee kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia jätteitä kuten asumisen ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan jätteitä. Lautakunta hyväksyi myös kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan. Se koskee elinkeinoelämän jätehuoltoa.

Sekajäteastioiden tyhjennyshintojen muutokset pieniä

Sekajäteastioiden tyhjennyshintojen muutokset olivat pieniä; hinnat nousivat tai laskivat hieman tai pysyivät ennallaan. Kuljetusurakkakustannusten muutokset näkyivät suoraan jäteastioiden tyhjennyshinnoissa. Hintamuutokset vaihtelevat eri kunnissa kuljetusmatkojen pituuden mukaan. Hintoihin vaikuttaa myös jäteastiatyyppi ja astian koko. Sekajäteastioiden tyhjennysten hintamuutokset ovat kaikissa kunnissa pieniä, ja vaihtelevat noin 5 sentistä 55 senttiin tyhjennystä kohden. Useissa kunnissa syväsäiliöiden tyhjennyshinnat pysyvät ennallaan, osassa kunnista hintoihin tuli pientä nousua tai laskua.

Kartongin, lasin ja metallin tyhjennyshinnat pysyvät pääsääntöisesti ennallaan. Lasin ja metallin keräys pysyy edelleen maksuttomana niille kiinteistöille, joilla on biojätteen erilliskeräys. Myös muovipakkausten tyhjennyshinnat syväsäiliöille pysyvät ennallaan, mutta taksaan on lisätty uusi tyhjennyshinta käsin liikuteltaville jäteastioille (6,51 € /tyhjennys, alv 24 %).

Biojätehuoltoa tuetaan edelleen jätetaksassa, koska jätelain mukaan maksujen on kannustettava jätteiden uudelleenkäyttöön ja kierrättämiseen. Biojätteen tyhjennyshintoihin tuli maltillisia muutoksia kunnasta riippuen.

Haja-asutusalueiden aluejätepisteiden vuosimaksuihin ei tullut muutoksia; ne ovat kaikissa kunnissa saman suuruiset.

Lietteiden kuljetusmaksuille kaksi maksuluokkaa

Lietteiden jätemaksu koostuu lietteen kuljetusmaksusta ja käsittelymaksusta. Kuljetusmaksut ovat samat kaikissa kunnissa, ja hinta riippuu kuljetettavasta lietemäärästä. Lietteen käsittelymaksu vaihtelee eri kunnissa jätevedenpuhdistamon hinnoittelun mukaisesti. Taksassa olevat lietteen vastaanottohinnat ovat kuntien jätevedenpuhdistamojen mukaiset. Vain Ikaalinen ja Sastamala ilmoittivat hintamuutoksista vuodelle 2020.

Lietteiden vuoden 2020 kuljetusmaksuihin tuli kaksi maksuluokkaa nykyisen neljän sijaan: alle 6 m3:n ja yli 6 m3:n jätevesisäiliöille. Alle 6m3:n kaivon säännöllinen tyhjennys maksaa 90,76 € ja yli 6m3 :n 106,25€. Muutoksen takia kuljetushinnat pääosin laskevat tai pysyvät ennallaan lukuun ottamatta pienimpiä alle 3 m3:n lietesäiliöitä, joiden kuljetusmaksu nousee 10,32 € vuoden 2019 taksaan verrattuna. Muutos alentaa erityisesti pohjavesialueilla ja ranta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen lietekaivojen tyhjennyskuluja.

Säännöllisen tyhjennyksen ja tilaustyhjennyksen välisen hintaeron korotuksella kuljetuksia pyritään ohjaamaan enenevässä määrin säännöllisen tyhjennyksen piiriin yhä kasvavien kuljetusmäärien logistiikan ja asiakaspalvelun sujuvuuden parantamiseksi.

Lietetaksa koskee jätehuoltolautakunnan toimialueen kaikkien kuntien sako- ja umpikaivolietteen jätehuoltopalveluita, pois lukien Nokian kaupungin alueen sako- ja umpikaivolietteen kuljetus- ja lisätöitä, joiden hinnoista päättävät edelleen Nokialla palveluita tarjoavat yrittäjät.

Jätemaksulla katetaan kuntien lakisääteisen jätehuollon kulut

Kunnan julkisoikeudellisella jätemaksulla katetaan kuntien lakisääteisen jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kulut. Kunnan vastuulla ovat esimerkiksi asumisen ja julkisen hallinto- palvelutoiminnan jätteet – kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus ja jätehuollon kehittäminen. Jätemaksuilla katetaan myös jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen. Taksan on kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteiden hyödyntämiseen.

Jätehuoltolautakunnan toimialue kattaa Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisen Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnat. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa jätehuollon käytännön järjestämisestä eli tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut.


Lisätietoja

Jätehuoltoinsinööri
Anu Toppila
puhelin 040 806 3362
sähköposti [email protected]

Jätehuoltosuunnittelija
Jani Suoniemi
puhelin 040 596 4737
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen