Siirry sisältöön

Varalan alueen asemakaavaehdotus nähtäville

Julkaistu 1.11.2019 9.12

Tahmelassa Pyhäjärven rantamaisemassa sijaitsevan Varalan urheiluopiston laajentamisen mahdollistava asemakaavaehdotus on nähtävillä 1.11.–3.12.2019 Palvelupiste Frenckellissä ja kaupungin verkkosivuilla. Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen nähtäville keskiviikkona 30.10. Asemakaava menee vielä nähtävillä olon ja toteuttamiseen liittyvien sopimusten hyväksymisen jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn.

Varalan urheiluopiston uusi urheiluhalli havainnekuvassa.
 

Varala sijaitsee vajaan kahden kilometrin päässä Tampereen ydinkeskustasta länteen. Urheiluopiston alueen lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu Pyhäjärven vesialuetta täyttömaineen ja pieni viheralue Pyynikintien ja Varalankadun kulmauksessa.

Noin 5,43 hehtaarin kaava-alueella on useita eri-ikäisiä urheiluopiston toimintaan liittyviä koulutus-, majoitus- ja virkistystoiminnan rakennuksia. Kesäisin alueella toimii myös ulkoliikuntaa ja kiipeilyä tarjoava seikkailuhuvipuisto Flowpark.

Lisärakentamista aluetta vaalien

Asemakaavalla mahdollistetaan urheiluopiston toiminnan laajentaminen lisärakentamisen avulla. Tavoitteena on vaalia alueen arvokasta kulttuuri- ja luonnonympäristöä. Alueella sijaitsee pääasiassa 1960 - 70-luvuilla rakennettujen opisto- ja liikuntarakennusten lisäksi kaksi suojeltua puurakennusta sekä uudempia rantasaunoja ja talousrakennuksia. Varalan urheiluopiston toiminta on alkanut alueella vuonna 1909.

Maasto on jyrkästi Pyhäjärveen laskevaa kallioista rinnettä, osin metsäistä ja osin rakennettua pihaa. Rannassa ja piha-alueilla on puustoa suojaava kaavamerkintä ja se on arvioitu kasvistollisesti arvokkaimmaksi pihapiiriksi Pispalan ja Tahmelan alueella. Suunnittelualueen läntisen tontin omistaa Varalan säätiö ja itäisen tontin ja puisto- ja katualueet Tampereen kaupunki.

Asemakaavan muutos mahdollistaa päärakennuksen, Kalliolan ja Majalan laajentamisen sekä lisärakentamista rannassa. Pääkäyttötarkoitukseksi merkitään Urheiluun liittyvää opetus- ja kurssitoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Rakennusoikeudesta enintään puolet voidaan käyttää majoitustoimintaa varten.

Sekä historiallisten että uudempien opistorakennusten ja pihan vanhojen rakenteiden säilyminen turvataan kaavamerkinnöillä. Pihan omaleimainen luonne, kalliojyrkänteet, arvokasvien elinympäristö ja liito-oravan liikkumisyhteydet turvataan myös suojelumerkinnöin. Hulevesien käsittelystä on annettu kaavamääräykset.

Pysäköintiä on osoitettu uudisrakennuksen alle maanalaiseen halliin sekä pihalle. Puistoalue osoitetaan lähivirkistysalueeksi ja siitä erotetaan pieni pysäköintialue Varalankadun varteen. Sähkömuuntamolle osoitetaan myös uusi tontti Varalankadun varteen. Virkistysalue nimetään Varalanmutkanpuistikoksi.

Suunnittelualueen kokonaiskerrosala on kaavaehdotuksessa 14 620 kerrosneliömetriä. Rakennusoikeus kasvaa yhteensä 4490 kerrosneliömetriä.

Kaavaprosessin vaiheita

Kaavan laadinta keskeytyi vuonna 2012, ja työ käynnistyi uudelleen 2018 kehitetyn viitesuunnitelman pohjalta.

Aloitusvaiheessa hakijan tavoitteena oli myös muun muassa Kisapirtin siirtäminen puistoalueelle, sekä uudisrakennukset Varalankadun ja Pyynikintien varteen. Kaupunki tutki kaavaprosessin alussa jalankulku- ja pyöräreittiä rantamaastoon.

Kaavatyön aikana uudisrakentamisen määrän tavoitetta pienennettiin ja Kisapirtin siirrosta luovuttiin. Rantaan sijoittuvaa kävely- ja pyöräilyreittiä ei todettu mahdolliseksi, joten pyöräilyreitti on katuverkolla. Kävelypolulle on osoitettu varaus Varalan tontin kautta rantaan.

Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen oli nähtävillä 7.3.–28.3.2019. Valmisteluvaiheen palautteen jälkeen Varalan uudemmalle 1960–70-luvun rakennuskannalle lisättiin suojelumerkintä ja pihan rakenteet huomioitiin suojelumääräyksellä, yleismääräyksellä sekä rakentamistapaohjeessa.

Lisäksi Varalankadun varren uudisrakennuksen kattoterassimääräys poistettiin rakentamistapaohjeesta ja korvattiin viherkattomääräyksellä. Liito-oravien kulkuyhteyksien jatkuvuus on varmistettu ekologisen käytävän osoittavalla määräyksellä.

Kaava-aluetta laajennettiin ehdotusvaiheessa pienellä katualueen osalla Varalankadun itäpäässä. Ehdotusaineistoa on päivitetty tehtyjen muutosten perusteella.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Riikka Rahkonen
puhelin 040 801 2724


Teksti Anna-Leea Hyry