Siirry sisältöön

Vehmaisten Kaukaniemeen hoito- ja käyttösuunnitelma

Julkaistu 8.10.2019 20.55

Vehmaisten Kaukaniemen lähivirkistysalueen hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 8. lokakuuta 2019. Investointeja vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen vuosisuunnitelmien yhteydessä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on Kaukaniemen kehittämisen päälinjaukset huomioiden luontoarvot, maisemahistoria, maisemarakenne sekä liittyminen ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen. Suunnitelmassa on toimenpide-ehdotukset virkistyspalveluiden kehittämiseksi, maisemakuvallisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä alueen turvallisuuden parantamiseksi.

Ylläpidettäviä ja kehitettäviä virkistyspalveluja ovat näköalapaikka, maisemaniityt, palstaviljely, matonpesupaikka, puurakenteiset portaat ja oleskelutasot sekä reittien varrelle ja oleskelupaikoille asennettavat penkit. Yhdyskuntalautakunta lisäsi suunnitelmaan valtuustoaloitteeseen perustuen tulenteko- ja grillauspaikan.

Vuonna 2015 vahvistetun asemakaavan mukainen Kaukaniemen lähivirkistysalue on noin 9 hehtaaria Kaukajärven pohjoisrannalla. Kulttuurivaikutus yhdessä luonnonolosuhteiden kanssa on tehnyt Kaukaniemestä niin historiallisesti, luontoarvoiltaan kuin virkistysmahdollisuuksiltaan kiinnostavan. Alueella on tärkeä rooli Vehmaisten kaupunginosan suurena yhtenäisenä viheralueena.

Kartanohistorian alue

Kaukaniemessä on sijainnut Kaukajärven kartano, joka eli kukoistuskauttaan 1900-luvun alusta vuoteen 1940. Kartanon komea päärakennus ja sitä ympäröinyt kartanopuisto avautuivat Kaukajärven maisemiin ja kartanon toimintaa ylläpidettiin väenpihan lukuisissa talousrakennuksissa. Kaukaniemi ympäristöineen oli pääosin avointa viljely- ja laidunmaata.

1950-luvulla Kaukaniemi rakennuksineen siirtyi kaupungin omistukseen, minkä jälkeen Kaukaniemen maita vuokrasi Saarioisten taimisto ja entisissä kartanon talousrakennuksissa toimi Arteknon kangaspaino ja muovituotanto. Saarioinen ja Artekno lopettivat toimintansa 1970-luvun puolivälissä, jolloin Kaukajärven kartanon rakennuskanta vähitellen purettiin. Kaukaniemen avoin maisema kasvoi umpeen reheväksi lehtipuuvaltaiseksi metsiköksi.

Kaukaniemen suunnittelualueen hoito vaihtelee keskiosan käyttöviheralueista ja avoimena tai puoliavoimena hoidetuista niityistä metsäisiin reuna-alueisiin ja rantavyöhykkeeseen. Puiston ydinalue – entinen kartanopuisto sekä väenpiha – kunnostetaan avoimeksi puistoalueeksi vanhan kartanopuiston hengessä.

Kartanohistoriaa tuodaan esille palauttamalla vanhoja käytävälinjauksia sekä kunnostamalla rakennusten perustuksia oleskelupaikoiksi. Kaukajärvelle avautuneita näkymiä sekä alueen sisäisiä näkymiä palautetaan luontoarvot huomioiden. Opastuksella välitetään tietoa Kaukaniemen historiallisista arvoista ja luontoarvoista alueen käyttäjille.

Arvokas luontokohde

Kaukaniemi on Tampereen luonnonsuojeluohjelmassa mainittu arvokas luontokohde. Avainbiotooppeihin luettavia elinympäristöjä ovat rehevä tihkupinta Kaukajärven rantavyöhykkeellä sekä Sonnivuoren kallioniitty. Kaukaniemi on arvokasta kasvi-, hyönteis- ja lintualuetta sekä liito-oravan elinympäristöä. Lisäksi Kaukaniemessä on pistemäinen, erittäin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan keltajänönkorvan (Otidea minor) esiintymä.

Nykyiset luontoarvot huomioidaan ja niitä heikentävät vaikutukset pyritään minimoimaan, jolloin taataan alueen eliöstön elinympäristöjen säilyminen. Luontoarvoja monipuolistetaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä perustettavien puolikulttuuribiotooppien kautta.

Muutoksia palautteen perusteella

Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos oli nähtävillä vuoden 2018 lopulla. Palautteen perusteella reittien leveydet tarkistettiin, rantavyöhykkeelle lisättiin kunnostettava polkuyhteys, muutettiin hoitoluokka, vähennettiin suunnitelmassa esitettyjä toimintoja sekä valaistavia alueita. Lisäksi koivukujan päähän lisättiin varaus pysäköintialueelle ja viheralueen sisääntuloreiteille lisättiin ajoesteet.

Alueella tehtiin uusi liito-oravainventointi keväällä 2019. Inventoinnissa selvitettiin liito-oravalle soveltuvat pesäpuut.

Vuonna 2019 esitetään toteutettavaksi valaistavaksi esitettyjen käytävien kunnostusta sekä niiden valaistus talousarvion puitteissa.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Kaupunginpuutarhuri
Timo Koski
puhelin 03 5656 5688


Teksti Anna-Leea Hyry