Siirry sisältöön

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2020

Julkaistu 4.9.2019 19.08

Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 4.9.2019 omalta osaltaan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen. Kaupungin kiinteistöjä, tiloja ja asuntopolitiikkaa koskevien palvelujen toimintatulojen arvioidaan olevan ensi vuonna 226,2 miljoonaa euroa ja toimintamenojen 95,2 miljoonaa euroa.

Kaupungin talouden tasapainottamista edistetään asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta tuloja kasvattamalla. Maanvuokratuloja pyritään kasvattamaan ensi vuonna yhteensä 3,9 miljoonalla eurolla. Kasvua tavoitellaan uudelleen kohdistetun kaavoitusohjelman toteutumisen, uusittavien vuokrasopimusten sekä kasvaneen kysynnän myötä.

Investointiesitys muodostuu talonrakennushankkeista (67,9 miljoonaa euroa) sekä maaomaisuuteen kohdistuvista investoinneista (18,0 miljoonaa euroa) sekä kehitysohjelmien investoinneista (13,1 miljoonaa euroa). Investointien osalta talousarvioesitys on valmisteltu siten, että osa kohteista on määritelty ehdollisiksi. Ehdolliset kohteet eivät sisälly lautakunnan talousarvioesitykseen ja niiden toteuttaminen on sidottu kaupungin omaisuuden myynteihin. Toimintamallia valmistellaan syksyn aikana.

Valtuustokauden strategian mukainen kasvu merkitsee myös palvelurakennuksiin kohdentuvien investointitarpeiden ja käyttökustannusten kasvun kriittistä tarkastelua. Kaupunki hallinnoi tiloja sekä omistukseen että vuokraukseen perustuen. Tiloista 72 prosenttia on kaupungin omassa taseessa ja 28 prosenttia vuokrattu kaupungin palveluiden käyttöön. Palvelurakennusten korjausvelka on kasvanut 311 (2017) miljoonasta 321 (2018) miljoonaan euroon, mikä edellyttää erityisesti peruskorjaus- ja perusparannusinvestointien toteuttamista oikea-aikaisesti, jotta vältetään toiminnan kannalta haitalliset sisäilmaongelmat.

Tilankäytön tehokkuuden kasvattaminen palvelurakennuksissa jatkuu ensi vuonna, kuten myös tarpeettoman tilaomaisuuden realisointi joko myymällä tai kiinteistöjä kehittämällä. Tampereen hiilineutraaliustavoite vuoteen 2030 mennessä edellyttää asunto- ja kiinteistölautakunnalta toimenpiteitä, jotta asumisen ja rakentamisen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä.

Maapolitiikassa asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä, maapoliittisten linjausten valmistelusta ja seurannasta. Se asettaa maanomistajan tavoitteet, vastaa maapolitiikan toimeenpanosta ja kaupungin maa- ja vesialueiden edunvalvonnasta. Lautakunnan tehtäviin kuuluu asuntopolitiikan linjausten valmistelu ja seuranta, edunvalvonta ja asumisen kehittäminen, kuten esimerkiksi sosiaalisen vuokra-asumisen ja erityisryhmien asumisen kehittäminen sekä asuinalueiden negatiivisen eriytymiskehityksen ennaltaehkäisy. Lautakunta vastaa kaupungin tilaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä, omistajan tavoitteiden asettamisesta sekä tilapolitiikan toimeenpanosta valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta huolehtii myös asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten mukaisista viranomaistehtävistä ja käyttää näissä asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa.

Pormestari Lauri Lylyn lokakuussa julkistettava talousarvioesitys voi sisältää muutoksia nyt hyväksyttyyn lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Kokonaisuudessaan kaupungin ensi vuoden budjetti hyväksytään marraskuussa kaupunginvaltuustossa.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell