Siirry sisältöön

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2020 talousarviokehyksen

Julkaistu 17.6.2019 15.49

Tampereella palveluntarve kasvaa nopeasti niin hyvinvointipalveluissa kuin muissakin palveluissa. Vaikka kaupungin verotulotkin kasvavat on talousarvion valmistelussa suuri työ sovittaa yhteen voimakas palvelutarpeen kasvu ja rajalliset taloudelliset resurssit. Kaupunginhallitus linjasi 17.6.2019, että talousarvion valmistelussa toimintayksiköiden on pidättäydyttävä kaikista menoja lisäävistä esityksistä.

Tampere ei saavuta talouden tasapainoa ensi vuonna ilman erityisiä toimenpiteitä, vaan tilikauden tulos päätyy 26 miljoonan euron alijäämään. Toimintakate kasvaa 4,4 prosenttia vuoden 2019 toteumaennusteesta. Vuosikate on 86,3 miljoonaa euroa. Toimintakatteeseen vaikuttavat eniten asunto- ja kiinteistölautakunnan muiden toimintatulojen väheneminen noin 15,7 miljoonalla eurolla, Pirkanmaan sairaanhoitopiriin 11,7 miljoonan euron tilauksen kasvu sekä kunta-alan palkkaratkaisun arvioitu 10,7 miljoonan euron vaikutus.

Tampereen verotulojen arvioidaan kasvavan 23 miljoonaa euroa (2,3 prosenttia) vuoden 2019 toteumaennusteesta. Verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan ensi vuonna 1.023 miljoonaa euroa. Talousarviokehys on laadittu nykyisen veroperusteiden mukaan. Verotulojen vuoden 2020 arvioon sisältyy vielä tässä vaiheessa epävarmuustekijöitä.

Valtionosuuksiin on tulossa 34 miljoonan euron (11,8 prosentin) kertaluonteinen lisäys. Kasvuarvio perustuu nykyiseen valtionosuuslainsäädäntöön ja oletuksena on, ettei uusia valtionosuuksia leikkaavia lakeja tehdä. Tämä varmistuu hallituksen budjettiriihen jälkeen. Kunnille mahdollisesti annettavat uudet tehtävät on hallitusohjelmassa luvattu kompensoida kunnille täysimääräisesti. Valtionosuuksien kokonaismääräksi arvioidaan ensi vuonna 325 milj. euroa. Tampereella verorahoituksen kokonaiskasvuksi arvioidaan yhteensä 57 milj. euroa (4,4 prosenttia).

Talouden tasapainottamisesitykset on perusteltua päättää vasta kesän jälkeen, kun hallitusohjelman kuntakohtaisista kuntatalousvaikutuksista on tarkempaa tietoa ja verotulojen ja valtionosuuksien kehitysarviot ovat täsmentyneet.

Kaupunginhallituksen mukaan kaupungin toimintayksiköiden tulee suunnittelussa sisällyttää talousohjelman toimenpiteitä talousarvioesityksiin. Toimintamenojen säästöjä tulee etsiä myös uudistamalla henkilöstön työskentelytapoja ja tehostamalla digitalisaation hyödyntämistä.

Alijäämäisen kehyksen vuoksi kaupunginhallitus kehottaa lautakuntia ja konsernihallintoa vielä etsimään talousarviovalmistelun yhteydessä pysyviä, vaikuttavia ja toteuttamiskelpoisia menojen vähennyksiä ja tulojen lisäyksiä. Valmistelussa olleet esitykset tulee raportoida kaupunginhallitukselle lautakuntien ja konsernihallinnon talousarvioehdotuksen yhteydessä.

Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta lähtökohdat vuodelle 2020 ovatkin pääosin suotuisat. Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan henkilöstökulut alittuivat vuosisuunnitelmaan nähden 2,5 milj. euroa. Talousohjelmassa asetettu tavoite hallinnon tehtävien kustannusten vähentämisestä toteutui vuonna 2018 suunnitelman mukaisesti.

Valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa vuosien 2020-2022 vuotuinen nettoinvestointitaso vaihtelee 200-238 miljoonan euron välillä. Vuodelle 2020 kohdistuu 238 miljoonan euron investoinnit ja investointien taso on suunniteltu laskevaksi vuonna 2022 enintään 200 milj. euroon. Investoinneista talonrakennushankkeiden eli koulujen ja päiväkotien perusparannusten ja rakentamisen osuus on ylivoimaisesti suurin ja niiden osuus vain kasvaa.

Kehysvaiheessa ei vielä määritellä investointien lopullista tasoa. Kaupunginhallituksen käsittelyyn valmistellaan ehdotus yksilöidyksi investointien tasoksi kesän jälkeen. Tulevien vuosien investointien aiheuttamaa suurta lisärahoitustarvetta voidaan osittain kattaa omistuksien uudelleenjärjestelyillä ja harkitulla omaisuuden myynnillä, mutta sen varaan ei pidä liikaa laskea.

Lautakuntien ja johtokuntien talousarvioesitykset valmistuvat 13.9.2019 mennessä. Pormestarin talousarvioehdotus esitellään 21.10.2019 ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 18.11.2019.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu