Siirry sisältöön

Hatanpään niemen asemakaavamuutos mahdollistaa asumista ja lisää tilaa terveydenhuollolle ja Arboretumille

Julkaistu 28.5.2019 19.27

Hatanpään niemen asemakaavan muutoksella lisätään alueen virkistyskäyttöä ja viherympäristöä samalla kun saadaan tonttimaata asuinrakentamiselle ja terveydenhuoltoa tai sosiaalitointa palvelevien rakennusten laajentamiselle. Arboretum laajenee entisen kaupunginpuutarhan taimiston ja varastoalueen osalle. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen osaltaan 28.5.2019. Kaavaa esitetään kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Kuva: Arboretumin ruusuja
 

Kasvihuoneiden ja työtilarakennusten kohdalle on tulossa uutta asuinrakentamista alueen arvot huomioiden. Asemakaavan muutoksella alueen laatutaso paranee merkittävästi palvelemaan kaikkia kaupunkilaisia arvoympäristönä. Alueen arvorakennukset suojellaan ja puiston vanhin osa sekä arvokas puusto saa suojelumerkinnän. Täydennysrakentaminen keskittyy jo rakennetuille alueille, joten kaavamuutoksella on vain vähäisiä vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön.

Asemakaavaa on tarkistettu ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kevyen liikenteen merkintöjen, ajorasitemerkintöjen, pihakadun ja rakennusalojen osalta koskien sairaalarakennuksia ja Jukolan käyttöä päiväkotina. Muutokset eivät vaadi uutta nähtävillä oloa.

Rakennusoikeus lisääntyy suunnittelualueella yhteensä noin 72 000 kerrosnelimetriä aiemmin voimassa olevaan kaavaan nähden. Virkistysalueiden pinta-ala lisääntyy 6,5 hehtaaria. Kaava-alueelle muodostuu kolme uutta katua ja kaksi uutta puistoa. Kevyen liikenteen väyliä kehitetään ja lisätään.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 40 hehtaaria, josta noin 12 hehtaaria on vesialuetta. Tampereen kaupunki omistaa suunnittelualueen.

Sairaalarakennuksille tilaa laajentua

Asemakaavamuutoksella Hatanpään sairaalan nykyinen tontti jaetaan erillisiksi tonteiksi kantasairaalalle, puistosairaalalle, Hatanpään kartanon rakennuksille sekä kahdelle pysäköintialueelle. Kaava-alueen pohjoisosaan muodostetaan uusi kortteli sairaalatoimintoja tai asumista varten. Asemakaavamuutos mahdollistaa kantasairaalan laajentamisen noin 35 000 kerrosneliömetriä ja puistosairaalan laajentamisen noin 12 000 kerrosneliömetriä terveydenhuoltoa tai sosiaalitointa palveleville toiminnoille.

Entinen kaupunginpuutarhan tontti jaetaan erillisiksi tonteiksi uutta asuinrakentamista ja pysäköintilaitosta varten. Alueen eteläosaan osoitetaan asumisen mahdollistavaa rakennusoikeutta noin 2 000 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa noin 600 uutta asukasta. Asumisen rakennusoikeuden määrä riippuu valittavasta pysäköintiratkaisusta.

Hatanpään puistokujan varteen tulee rakentaa uutta liike- ja palvelutilaa vähintään 1 600 kerrosneliömetriä. Kartanorakennusten käyttötarkoituksen muutoksen myötä alueelle muodostuu palvelurakennusten liike- ja toimistorakennusten sekä kulttuuritoimintaa ja julkista palvelua palvelevien rakennusten korttelialueiden rakennusoikeutta noin 7 600. Puistoalueille osoitetaan huoltorakennuksille noin 633 kerrosneliömetriä.

Asemakaavassa osoitetaan kulttuurihistoriallisia arvoja ja kaupunkikuvaa koskevat suojelumääräykset puistoalueille (Kartanopuisto ja Arboretum), kartanorakennuksille, tonteilla sijaitsevalle arvokkaalle puustolle sekä kantasairaalan vanhimmille rakennusosille.

Luontoarvojen osalta asemakaavalla suojellaan puistoalueella sijaitseva lepakoiden ruokailualue sekä lepakoiden mahdolliset lisääntymis- ja levähdyspaikat, jotka sijaitsevat todennäköisesti kartanorakennuksissa.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman. Kantasairaalan laajentaminen on suunniteltu vaiheittain siten, että sen viimeinen vaihe valmistuu vuonna 2040. Puistosairaalan kehittämisestä ei ole laadittu tarkempaa suunnitelmaa tai aikataulua.

Kaupunki vastaa kartanon rakennusten luovutuksesta uusille toimijoille sekä uusien katujen ja puistojen rakentamisesta. Asuintonttien ja pysäköintilaitoksen osalta kaupunki järjestää tontinluovutuksen joko kilpailulla tai muulla menettelyllä. Tontinluovutuksen edellytyksenä on kortteli-, piha- ja tontinkäyttösuunnitelmien hyväksyntä laaturyhmässä.

Asemakaavan toteuttamisesta on laadittu vaiheistuskaavio, jossa esitetään alueen rakentuminen vaiheittain vuosina 2018 - 2040 sekä toteutuksen kannalta tärkeimmät kunnallistekniikan siirrot.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Projektiarkkitehti
Vesa Kinttula
puhelin 040 800 7901


Teksti Anna-Leea Hyry