Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2019

Julkaistu 19.12.2018 20.49

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 19.12.2018 palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2019. Sosiaali- ja terveyspalveluissa muun muassa panostetaan oikea-aikaisiin palveluihin, sujuvoitetaan hoitoketjuja, lisätään kotiin vietäviä palveluja, hyödynnetään digitalisaatiota ja parannetaan työhyvinvointia sekä palvelujen saatavuutta.

Kumppanuusavustukset lautakunta palautti uudelleen valmisteltavaksi ja evästi valmistelijoita painottamaan enemmän lasten, nuorten ja perheiden palveluja.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma perustuu valtuuston marraskuussa hyväksymään talousarvioon ja sen lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen ja investointien yhteissummaan. Palvelu- ja vuosisuunnitelma tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatulot vuodelle 2019 ovat 99,987 miljoonaa euroa, toimintamenot -850,271 miljoonaa euroa ja toimintakate -750,284 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on -750,484 miljoonaa euroa. Investointeihin on varattu 1,531 miljoonaa euroa. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyy Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen palvelut.

Palveluista reilu kolmannes on omaa tuotantoa (307,7 miljoonaa euroa). Muun tuotannon osuus on 63,9 prosenttia (544,5 miljoonaa euroa). Suurin yksittäinen palveluntuottaja on Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, joka tuottaa Tampereen kaupungille ensihoito- ja päivystyspalvelut, erikoissairaanhoidon sekä kehitysvammaisten laitoshoidon palvelut.

Vuosisuunnitelmassa on noudatettu kaupunginvaltuuston huhtikuussa hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa sekä kaupunginhallituksen kehyspäätöksen 20.8.2018 liitteenä esitettyjä talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joissa on huomioitu sosiaali- ja terveyslautakunnan 13.9.2018 ja kaupunginvaltuuston 19.11.2018 päättämät muutokset. Näiden toimien myötä muun muassa siivouspalveluun ja harkinnanvaraiseen kuljetuspalveluun asetetaan 1.1.2019 alkaen 75 vuoden alaikäraja, harkinnanvaraisen kuljetuspalvelun asiakasmaksua korotetaan yhdellä eurolla, hoitotarvikejakelun käytäntöjä uudelleenarvioidaan, päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuetun asumisen kriteerejä tarkistetaan, kumppanuusavustuksia vähennetään noin 10 prosenttia, asiakasmaksuja nostetaan lain sallimiin maksimeihin sekä alennetaan hieman henkilöstömitoitusta ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa. Yhteensä vuosisuunnitelma sisältää talouden tasapainottamistoimenpiteitä 7,8 miljoonaa euroa.

Turhia Acuta-käyntejä vähennetään kotihoidon lääkäritoimintaa laajentamalla

Ikäihmisten palveluissa laajennetaan kotihoidon lääkäritoiminta koko kaupungin alueelle sekä avataan uusi kotihoidon asiakkaiden lyhytaikaishoitoon keskittyvä arviointi- ja jatkokuntoutusosasto Hatanpään puistosairaalaan. Näiden toimien avulla pyritään vähentämään kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkaiden tarpeettomia sairaalajaksoja ja Acuta-käyntejä.

Satamakadulle valmistuu tehostetun palveluasumisen palvelukoti, jonka palvelut hankitaan ostopalveluna. Vuoden aikana kehitetään sopivaa palvelua ikääntyville asiakkaille, jotka eivät tarvitse tehostettua palveluasumista, mutta joiden turvallisuudentunnetta ja yhteisöllisyyttä ei pystytä täyttämään perinteisen kotihoidon avulla. Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään KotiDigi-hankkeessa. Kuvapuhelinyhteys otetaan käyttöön myös lääkäripalveluissa. Yhteinen keittiö -hankkeen hyviä käytäntöjä ja ikäihmisiä yhteen kokoavaa toimintaa jatketaan.

Lisää resursseja perhepalveluihin

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa perhekeskustoimintamalli otetaan käyttöön 2019 vuoden alussa. Toimintamallia laajennetaan Hervanta-Vuores -pilottialueelta Tesoman hyvinvointikeskukseen ja mahdollisuuksien mukaan muualle Tampereelle.

Lastensuojelun rakennemuutosta tuetaan uudistamalla työtapoja ja lisäämällä resursseja perhepalveluihin, jossa asiakasmäärä on lisääntynyt. Myös lapsiperheiden sosiaalipalveluihin lisätään vakituisia sosiaalityöntekijöitä.

LAPE-muutosohjelman mukaisesti lastensuojelupalveluja kehitetään kohti lastensuojelun systeemistä toimintamallia. Uuden maakunnallisen hankintasopimuksen myötä lastensuojelun sijaishuoltopaikkojen saatavuus paranee.

Opiskeluterveydenhuolto sekä etsivä työ saavat uudet tilat Tullinkulmasta.

Lautakunta muistutti toivomusponnella syyskuussa jättämästään ponnesta, jossa nosti esiin lastensuojelun vakavan tilanteen ja toivoi lisää työntekijäresursseja lastensuojeluun.

Kehitysvammaisille uusi asumisyksikkö Härmälänrantaan

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluissa siirrytään raskaasta ympärivuorokautisesta palvelusta kevyempiin tukiasumis- ja kotiin annettaviin palveluihin. Kehitysvammaisten perhehoitoa kehitetään ja lisätään kotona asumisen tueksi ja asumispalvelujen vaihtoehdoksi. Kaupungin omissa kehitysvammaisten avopalveluissa kehitetään kriisitilanteiden hoitoa. Lisäksi Härmälänrannassa aloittaa uusi ympärivuorokautinen kehitysvammaisten asumisyksikkö.

Syömishäiriöyksikön toiminta pyritään laajentamaan vuoden 2019 aikana myös nuorisoikäisiin.

Henkilökohtaisen avun työnantajamallia kehitetään sekä tuetaan ottamalla käyttöön sähköinen järjestelmä. Mallissa vaikeavammainen henkilö palkkaa itselleen henkilökohtaisen avustajan ja toimii tämän työnantajana.

Sosiaalipalvelujen neuvonnassa otetaan käyttöön chat-palvelu.

Terveysasemien kiirevastaanottotoimintaa kehitetään

Vastaanottopalveluissa tavoitteena on turvata palvelujen oikea-aikainen saatavuus kehittämällä toimintamalleja ja lisäämällä sähköisiä palveluja.

Terveysasemilla kehitetään kiirevastaanottotoimintaa sekä aloitetaan erikoissairaanhoidon etäkonsultaatiot Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Valmistelutyötä alueellisen apuvälinepalvelun toiminnan aloittamiseksi jatketaan yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien kanssa.

Terveysasemilla palvelutarpeen ja uniapneapotilaiden määrän kasvuun vastataan lisäämällä henkilöstöresursseja.

Suun terveydenhuollon resursseja lisätään ja prosesseja kehitetään omassa toiminnassa suun terveyden ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja hoitojonojen lyhentämiseksi. Myös ostopalveluna ostetaan lisää hammashoitoa. Toimintaa keskitetään pienistä yksiköistä isompiin hammashoitoloihin. Nekalan ja Messukylän hammashoitoloiden toiminta loppuu vuoden 2019 aikana. Tullinkulman hammashoitolaa taas suunnitellaan laajennettavan syksyllä viiden huoneen yksiköstä reilun 10 hoitoyksikön hoitolaksi.

Tipotien tilojen käytön tehostamistyö jatkuu vuonna 2019.

Erikoissairaanhoidossa keskeisiä tavoitteita ovat vuodeosastojaksojen lyhentäminen, yhä useampien toimenpiteiden ja tutkimusten siirtäminen polikliinisiksi sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon hoitoketjujen sujuvoittaminen.

***
Tiedotetta muokattu 20.12.2018: muutettu apuvälineyksikkö muotoon apuvälinepalvelu.


Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala