Siirry sisältöön

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman ensi vuodelle

Julkaistu 19.12.2018 19.08

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 19.12.2018 ensi vuoden palvelu- ja vuosisuunnitelman, joka perustuu kaupunginvaltuustossa hyväksyttyyn vuoden 2019 talousarvioon. Lautakunnan järjestämät palvelut muodostuvat kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -ryhmän palveluista. Näitä ovat muun muassa tilaomaisuuden ja maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot sekä kiinteistötoimen palvelut.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisten palvelujen toimintakate on ensi vuonna 138,6 miljoonaa euroa. Toimintatulot ovat 246,3 miljoonan euroa. Toimintamenot ovat 107,7 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit 80,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin taloustilanne edellyttää talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamista. Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2019 talousarvio sisältää erilaisia talouden tasapainottamistoimenpiteitä 1,8 miljoonan euron edestä (maanvuokra- ja tilavuokratulojen kasvu) ja tulojen lisäyksiä 0,4 miljoonan euron edestä (maankäyttösopimuskorvauksien ja metsänmyyntitulojen kasvu).

Lautakunnan ensi vuoden toimintatulot muodostuvat pääosin tilaomaisuuden vuokratuotoista (161,3 milj.euroa), maa-alueiden vuokratuotoista (45 milj.euroa), maa-alueiden pysyvien vastaavien myyntivoitoista (28,9 milj.euroa), tilaomaisuuden pysyvien vastaavien myyntivoitoista (2,7 milj.euroa) ja maankäyttösopimuskorvauksista (7,5 milj.euroa). Tilavuokratuotoista 85 prosenttia eli 137,2 miljoonaa euroa on kaupungin sisäistä vuokratuloa.

Toimintamenoihin sisältyvät muun muassa Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä ostettavat tilojen ja kiinteistöjen ylläpitopalvelut (53,4 milj.euroa) sekä ulkopuolelta vuokrattujen tilojen vuokrakulut (40,6 milj.euroa). Tilapalveluilta ostetaan talonrakennushankkeisin liittyviä palveluja yhteensä 52,8 miljoonalla eurolla, kun huomioidaan Hiedanrannan investoinnit (3 milj.euroa) ja suunnitellut rahoitusosuudet (3,17 milj.euroa). Painopiste on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilantarpeissa. Tilahankkeet esitetään vuosittain laadittavassa talonrakennusohjelmassa, jonka toteutuksesta palveluryhmä vastaa yhteistyössä Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa palvelusopimukseen perustuen.

Keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2019

Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaan on koottu keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista kaupungin strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2019 ovat muun muassa tonttihakujen ohjelmoinnin ja yritysalueiden kehittäminen, täydennysrakentamisen ja digitalisaation edistäminen. Tarpeettomia kiinteistöjä realisoidaan.

Palvelutilaverkkojen suunnittelua tehdään yhteistyössä hyvinvointipalvelujen kanssa ja muun muassa määritetään talonrakennusohjelman hankkeet, joiden rakentamisen yhteydessä toteutetaan julkista taidetta ja joilla edistetään puurakentamista. Myös ryhmärakennuttamista ja perheasumista edistetään, ja seurataan perheasuntojen (3h+k) riittävyyttä uusissa hankkeissa.

Ensi vuoden aikana aiotaan saada alueellisen sergregaation eli haitallisen eriytymisen seurantatyö valmiiksi ja ohjelmoitua ehkäisytyö. Myös talonrakennusinvestointien tiedonhallinnan ja ict-työkalujen kehittäminen jatkuu.

Kaupungin hiilineutraaliustavoitteita huomioidaan muun muassa selvittämällä merkittävimmät hiilidioksidilähteet ja -nielut talonrakennushankkeissa sekä rakennusten ylläpidossa. Tavoitteena on käynnistää pilotointi kohti hiilijalanjäljen minimointia ja sitouttaa kaupunkikonsernin vuokra-asuntoyhteisöt kaupungin hiilineutraaliustavoitteisiin.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell