Siirry sisältöön

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Hervannan pohjoisakselin asemakaavaehdotuksen nähtäville

Julkaistu 12.12.2018 10.20

Hervannan pohjoisen sisääntuloalueen asemakaavaehdotus hyväksyttiin 11.12.2018 Tampereen yhdyskuntalautakunnassa asetettavaksi nähtäville. Asemakaava mahdollistaa asuntoja noin 1200 asukkaalle sekä liike- ja toimisto- ja pysköintitilaa.

Asemakaavan pohjana on toiminut vuonna 2017 järjestetyn ideakilpailun voittanut BST-arkkitehtien laatima ehdotus "Keinutaan", josta on jatkokehitetty viitesuunnitelma asemakaavoituksen tueksi. Lisäksi selvityksiä on tehty liikenteestä, melusta ja kuntatekniikasta.

Hervannan pohjoisosa täydentyy asumiseen sekä liike- ja toimitiloille ideakilpailun pohjalta. Alueelle tavoitellaan raideliikenteeseen tukeutuvaa toiminnoiltaan sekoittunutta korttelirakennetta ja monipuolista asumista kaikkiin elämänvaiheisiin. Tavoitellaan kaupunkikuvallisesti, kaupunkitilallisesti ja toiminnallisesti laadukasta kokonaisuutta. Alue sijaitsee rakenteilla olevan raitiotiereitin varrella,

Insinöörinkadun itäpuolella niin sanottujen Matrix-tornien viereisellä alueella on nykyisin polttoaineen jakeluasemia ja pysäköintialueita, joihin sijoittuu lähikortteleiden autopaikkoja. Täydennysrakentamisen myötä autopaikat muuttuvat pintapysäköinnistä rakenteelliseen pysäköintiin.

Asemakaavaehdotus laaditaan kahdessa palassa

Aloitus- ja valmisteluvaiheissa kaava-alue oli laajempi pitäen sisällään Orivedenkadun pohjois- ja eteläpuolisen alueen. Asemakaavaehdotukset laaditaan kahdessa palassa. Orivedenkadun pohjoispuolen asemakaava valmisteltu syksyllä 2018. Orivedenkadun eteläpuolen asemakaava on tarkoi-tus valmistella vuonna 2019.

Hervannan keskusta laajenee

Täydennysrakentaminen muodostaa alueesta laajennuksen Hervannan keskustalle. Uudet korttelit rakentuvat varsin matalana 4–7 -kerroksisena, jolloin uudisrakentaminen ei kilpaile nykyisten Mat-rix-tornien kohdalla niiden korkeudessa.

Kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä kehitetään. Insinöörinkadun varrelle sijoittuu pienet kaupunkiaukiot, jotka liittyvät valtaväylän yli toteutuviin kävelyn ja pyöräilyn siltayhteyksiin. Hervannan valtaväylän tilavarausta kavennetaan ja ajoratoja siirretään itään päin. Valtaväylän länsipuolisia kortteleita levennetään vastaavasti ja korttelin pysäköintilaitokseen otetaan valtaväylältä valo-ohjatut liittymät. Valtaväylän pohjoisen sisääntulon risteyksessä on tilavaraus kaksikaistaiselle kiertoliittymälle. Liikenneratkaisut on kuvattu liikenneselvityksessä.

Korttelit ovat suojaisia umpikortteleita, joihin voi rakentua sekoittuneena asuin-, liike- ja toimistotiloja. Liiketilat keskitetään katutasoon aukioiden yhteyteen. Koillisnurkan korttelissa on tilavaraus pienelle huoltoasemalle. Autopaikat sijoittuvat kortteleissa rakennuksien ja pihakansien alle.

Korttelit muodostavat kaupunkikuvaa rikastuttavan elävästi polveilevan veistoksellisen kokonaisuuden. Rakennuksissa on viistot pitkittäislappeet. Julkisivumateriaali on paikalla muurattu tiili tai rappaus. Asemakaavassa on määräyksiä mm. meluntorjunnasta, hulevesien hallinnasta, pilaantuneen maaperän tutkimisesta, sähkömuuntamoiden sijoittumisesta sekä korttelipihojen käsittelystä.

Kokonaisrakennusoikeus on 60150 kerrosneliömetriä. Asuin-, liike- ja toimistotilalle on 54350 ker-rosneliömetriä, mikä vastaa noin 1200 asukasta. Liike- ja toimistotilaa on toteutettava rakennusoi-keudesta vähintään 2400 kerrosneliömetriä. Maanpäälliselle pysäköintitalolle on 5800 kerrosne-liömetriä.

Asemakaavaehdotus nähtävillä 28.1.2019 asti

Hervannan pohjoisakselin täydennysrakentamisen asemakaavaehdotus on nähtävillä torstaista 13.12.2018 lähtien 28.1.2019 saakka. Nähtävillä olon aika on tavallista pitempi joulun ja vuoden vaihteen pyhien takia.

Asemakaavaehdotukseen voi tutustua Palvelupiste Frenckellissä, os. Frenckellinaukio 2 B. Lisäksi aineistoa löytyy asemakaavoituksen kotisivulta.

Projektiarkkitehti
Ilkka Kotilainen
puhelin +358408062485
sähköposti [email protected]


Teksti Ilkka Kotilainen / Anna-Leea Hyry