Siirry sisältöön

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelman

Julkaistu 12.12.2018 9.34

Tampereen kaupunki on varannut yhdyskuntalautakunnan alaisiin palveluihin tänä vuonna noin 87,4 miljoonaa euroa. Luvussa on mukana nettomenot -27,2 miljoonaa euroa (toimintakate) ja nettoinvestoinnit -60,210 miljoonaa euroa. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelman tiistaina 11.12.2017.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa tarkennetaan vuosittain talousarviota ja siinä asetettuja toiminnan ja talouden tavoitteita. Esitys perustuu valtuuston 19.11.2018 hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2019 vuosisuunnitelmaesityksessä on noudatettu kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Lisäksi vuosisuunnitelmaesitykseen sisältyy kaupunginhallituksen kehyspäätöksen liitteenä esitetyt toimenpiteet. Vuosisuunnitelmaesitys sisältää talousohjelman tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 3,15 milj. euroa, josta tulojen lisäyksiä 1,55 milj. euroa ja menojen vähennyksiä 1,60 milj. euroa.

Merkittävimmät tulojen lisäykset kohdistuvat asemakaavoitustulojen sekä pysäköintimaksutulojen kasvattamiseen. Merkittävimmät menojen vähennykset kohdistuvat toiminnan tehostamiseen digitaalisia palveluja lisäämällä.

Kaupunkiympäristön palvelut jakautuvat kolmeen palvelukokonaisuuteen, jotka ovat kaupunkiympäristön suunnittelu, kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito sekä kestävä kaupunki.

Yhdyskuntalautakunnan keskeisenä tehtävänä on järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä, kaupunkisuunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koskevat palvelut sekä vastata kestävän kaupunkikehityksen ja ympäristöpolitiikan toteuttamisesta. Lautakunnalle kuuluu osaltaan myös liikenteen hallinta.

Raitiotieohjelman osalta palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus ja joukkoliikenteen osalta seudullinen joukkoliikennelautakunta.

Maankäytön suunnittelua vuonna 2019

Maankäytön suunnittelua keskeisesti ohjaavan kantakaupungin yleiskaavan päivityksen luonnokset valmistuvat keväällä 2019. Huomioon otetaan kaupungin aiempaa suuremmat kasvutavoitteet sekä kaupunginvaltuuston yleiskaavan 2040 hyväksymiseen liitetyt päätösponnet (lähijunaliikenteen mahdolliset pysäkkiympäristöt sekä Ruotulan alueen maankäyttö).

Vuonna 2019 valmistuvat myös pohjoisen suuralueen strategisen yleiskaavan sekä Kämmenniemen yleissuunnitelman luonnokset.

Asemakaavoituksen painopistealueita ovat erityisesti raitiotien lähialueet sekä keskustan ja aluekeskusten kohteet. Raitiotien osalta kohteena ovat keskustasta Lentävänniemeen ja Lielahteen kulkevan osuuden edellyttämät asemakaavatyöt. Keskustan merkittävä kohde on Särkänniemen alue ympäristöineen, useita täydennyskohteita sijoittuu muum muassa Tammelaan. Kaleva ja Hervanta täydentyvät, kohteet sijoittuvat tulevan raitiotien varrelle.

Työpaikkojen määrän kasvulle luodaan edellytyksiä Aitovuoren ja Lahdesjärven alueilla. Palvelu- ja tuotantotiloille luodaan sijoittumismahdollisuuksia myös monitoimintaisille alueille keskustassa ja keskuksissa. Kaavoituksella mahdollistetaan monipuolisen asuntotuotannon toteutuminen huomioimalla kohtuuhintainen rakentaminen ja pienimuotoisten asuintalojen tuotanto muun muassa rivitalot. Laajin pientaloaluekohde on Västinginmäki.

Hiedanrannan-Lielahden yleissuunnitelman pohjalta käynnistetään asemakaavoitus Hiedanrannan ydinalueilla ensimmäisillä asemakaavoilla, joilla osoitetaan tiloja sekä asumiselle että toimitiloille ja kaupallisille palveluille.

Ensi vuoden liikenteen suunnittelua

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa jatketaan raitiotien ja siihen liittyvien rinnakkaishankkeiden suunnittelua. Pääpaino tulee olemaan raitiotien 2. vaiheen Pyynikintori - Lentävänniemi suunnittelussa, jota tehdään yhdessä Raitiotieallianssin kanssa.

Kestävän liikkumisen suunnitelman (SUMP) laatimista jatketaan. Keskustan ja Hervannan välisen korkeatasoisen pyöräväylän suunnittelua jatketaan. Selvitetään kaupunkipyörien toimintamallit ja tehdään päätös selvityksen pohjalta. Kävelyn ja kaupunkielämän toimenpidesuunnitelma laaditaan ja sen mukaisesti edistetään mm. opastussuunnitelmien sekä kävelyreittien parantamisella keskustassa.

Asuinalueiden 30 km/h aluenopeusrajoitusalueiden ja liikenteen rauhoittamistoimenpiteiden suunnittelua jatketaan osallistavan suunnittelun menetelmin. Erityisesti suojatieturvallisuutta ja koululaisten turvallista liikkumista edistetään.

Keskustan katujen osalta ovat 2019 tärkeimpinä suunnittelukohteina Keskustori ja Tammerkosken länsipuolinen Keskustakehän sisällä sijaitseva alue. Asemanseudun ja Tullin alueen suunnittelu jatkuu.

Pysäköintipolitiikassa ohjelmoitujen toimenpiteiden suunnittelu jatkuu. Uusien alueiden infran suunnittelua tehdään laajasti. Asuntokatujen suunnittelussa keskitytään akuutteihin johtosaneerauksiin.

Merkittäviä kohteita ovat Paasikivenkadun suunnittelu ja Hiedanrannan katujen suunnittelu. Pirkanmaan Ely-keskuksen kanssa jatketaan 2018 käynnistynyttä aluevaraussuunnitelmaa Paasikiventien Santalahden ja Lielahdenkadun väliselle osuudelle. Keskeisin osa on Vaitinaron eritasoliittymän suunnittelu ja Hiedanrannan kytkeytyminen alueeseen.

Tampereen kansallisen kaupunkipuiston valmistelu etenee. Lisäksi laaditaan viherrakenneselvityksiä ja suunnitelmia täydennysrakentamisen ja asemakaavoituksen tueksi. Peruskorjauskohteita sijoittuu mm. Hervantaan. Viherpalveluohjelmien mukaisesti toteutetaan peruskorjauksia ja leikkipaikkojen poistoja.

Hulevesien osalta vuoden 2019 tehtäviä ovat hulevesiomaisuuden hallinnan kehittäminen. Hulevesiohjelma päivitetään vastaamaan uudistunutta vastuujakoa ja suunnitteluperiaatteita tarkennetaan erityisesti herkkien vesistöjen suojelun osalta. Suunnitelmallinen hulevesijärjestelmien kunnossapito aloitetaan.

Tampereen yhdyskuntalautakunta vastaa hulevesien hallinnan kokonaisuudesta mukaan lukien huleveden viemäröinti. Hulevesien hallinnasta kunnalle aiheutuvat kustannukset katetaan hulevesimaksulla. Hulevesimaksu määräytyy yhdyskuntalautakunnan päätöksen mukaisesti kiinteistön pinta-alan ja käyttötarkoituksen mukaan.

Rakentamisen keskiössä isot hankkeet

Rakentaminen keskittyy lähivuodet poikkeuksellisen suurien rakennushankkeiden suunnitteluun, toteuttamisen hallintaan ja käyttöönottoon. Suuria hankkeita ovat esimerkiksi raitiotien osan 1 rakentaminen ja osan 2 suunnittelu, Kansi-Areenan rakentaminen ja Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentaminen putkiverkostoineen.

Rakentamisen volyymin kasvu on nostanut maltillisesti rakennusurakkahintoja. Varovaisesti arvioidenurakkahinnat voivat hieman myös alentua kohteissa, joihin on useita tarjoajia. Kilpailutilanne on kokonaisuutena edelleen kohtuullinen vaikka yksittäisissä työlajeissa onkin huomattavia hintojen nousua tapahtunut ja edelleen näköpiirissä.

Raitiotien rakentamisen yhteydessä rakennetaan lukuisia katu- ja aluekohteita, jotta katuympäristö olisi raitiotien liikenteen alkaessa mahdollisimman valmis. Tärkeimpiä kohteita vuonna 2019 ovat Hämeensillan rakentaminen uudelleen pohjoisen puoliskon osalta, Hämeenkadun jalkakäytävät itä- ja länsipäässä, Hervannan ja Muotialan yhdistävä pyöräilyn laatukäytävä, Santalahden ja Etelä-Hervannan uusien alueiden rakentaminen. Lisäksi käynnistetään Ojala-Lamminrahkan rakentaminen ja jatketaan rakentamista Niemenrannassa ja Vuoreksessa.

Raitiotie-hankkeeseen ja sen rinnakkaishankkeisiin kuulumattomien infrastruktuurihankkeiden käynnistämistä vältetään työmaan läheisyydessä.

Ylläpidon laatutavoitteena on käyttäjätarpeisiin perustuva tyydyttävä laatu, ajankohta ja olosuhteet sekä kustannukset huomioiden. Kunnossapidon työn laajuus kasvaa muun muassa uusien ja muuttuvien alueiden takia. Uusia alueita ovat esimerkiksi Ranta-Tampella, Niemenranta, Härmälänranta ja Vuoreksen uudet osa-alueet.

Raitiotien kehitysohjelman painopisteenä vuonna 2019 korostuu osan 2 suunnittelu ja jatkolinjojen yleissuunnittelu. Tavoitteena on, että valtuustolla on päätöksentekovalmius osan 2 rakentamisesta lokakuussa 2020.

Ympäristövastuullisia toimintatapoja edistetään läpi kaupunkiorganisaation ja panostetaan erityisesti yhteistyöhön kaupunkiympäristön suunnittelun kanssa.


Lisätietoja

Kaupunkiympäristön palvelualue
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234


Teksti Anna-Leea Hyry