Siirry sisältöön

Hipposkylän asemakaavaehdotus eteni

Julkaistu 27.11.2018 20.03

Kissanmaan Hipposkylän täydennysrakentamiseen ja osittaisen suojeluun tähtäävä asemakaava hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 27.11.2018 asetettavaksi nähtäville. Asemakaavaehdotusta esitetään nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Asemakaavaehdotuksen mukaan Hipposkylässä säilytetään seitsemän 1940-luvun kaksikerroksista puutaloa sekä saunarakennus, ja voidaan rakentaa 12 uutta 4 - 6 -kerroksista asuinrakennusta. Asemakaavan mahdollistama kokonaisrakennusoikeus on 41 400 kerrosneliömetriä, josta uudisrakennusoikeutta 36 650 kerrosneliömetriä. Alueen kokonaisrakennusoikeus kasvaa 31 141 kerrosneliämetriä.

Asemakaavaprosessissa on ollut useita vaiheita, ja sen aikana on muun muassa järjestetty alueella asukastilaisuuksia. Nyt esitetty ratkaisu on yhdistelmä aikaisemmista kaavaluonnoksista, joissa suojeltavien rakennusten määrä oli 5 tai 10 ja uudisrakentamisen määrä vaihteli sen mukaan.

Edellinen yhdeksän suojeltavaa rakennusta sisältänyt asemakaavaehdotus palautettiin valmisteluun. Uusi asemakaavaehdotus on valmisteltu yhdyskuntalautakunnassa käydyn keskustelun, ohjausryhmän linjausten ja uusien viitesuunnitelmien pohjalta.

Asemakaavamuutosta on hakenut alueen nykyisten rakennusten omistaja. Kaupunki omistaa maa-alueen.

Suojelu osalle vanhoista rakennuksista

Säilytettävälle seitsemän puukerrostalon kokonaisuudelle on osoitettu kaavamerkintä "Asuinrakennusten korttelialue, jolla rakennettu ympäristö säilytetään". Kaavamääräyksessä todetaan, että kyseisen alueen rakennettu ympäristö muodostaa kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan kokonaisuuden, jonka merkittävyys perustuu yhtenäisyyden säilymiseen ja tyylinmukaiseen kokonaisvaikutelmaan. Asuinrakennuksia ei saa purkaa.

Saunarakennukselle on osoitettu oma suojelumerkintänsä. Sen mukaisesti rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Puukerrostalojen alueella on lisäksi osoitettu suojelumerkinnät piha-alueille ja vanhalle puustolle.

Uutta etelä- ja itäosaan

Uusia asuinkerrostaloja, joiden kerrosluku vaihtelee neljästä kuuteen, on asemakaavan perusteella mahdollista rakentaa alueen eteläreunalle ja itäosaan. Eteläreunalle on esitetty pysäköintirakennus ja siihen liittyvä meluseinä suojaamaan asuinrakennuksia ja piha-alueita Hervannan valtaväylän liikennemelulta. Uudisrakentamisessa sovelletaan Hipposkylän puoliavointa korttelirakennetta.

Hippoksenkadun varrella uudet talot ovat kadun puolella nelikerroksisia sopeutuen kadun varren vanhempaan rakennuskantaan. Täydennysrakentamiselle tarkoitettuihin kortteleihin voidaan rakentaa asuinkerrostaloja sekä erillinen pysäköintirakennus. Pysäköintipaikkoja on mahdollista sijoittaa myös pihojen alle.

Hipposkylän eteläreunalle, Hervannan valtaväylän tuntumaan on esitetty suojaviheralue, jolla kulkee kävelyn ja pyöräilyn väylä Puolimatkanpolku. Liito-oravan olosuhteiden turvaamiseksi on esitetty kaavamääräykset.

Asemakaavassa esitetään uusi tonttikatu, Hipposkylänkuja, Hippoksenkadulta suunnittelualueelle. Katu yhdistää Hippoksenkadun Hervannan valtaväylän alikulkutunneliin. Näin muodostuu uusi pääreittitasoinen kävelyn ja pyöräilyn yhteys Kissanmaalta Kalevaan.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Valmistelija,
Projektiarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin 040 806 3019


Teksti Anna-Leea Hyry