Siirry sisältöön

Köyhyysohjelma paneutuu köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämiseen Tampereella 2018-2021

Julkaistu 26.11.2018 16.30

Pormestari Lauri Lylyn nimeämä työryhmä luovutti laatimansa köyhyysohjelman vuosille 2018-2021 pormestarille 26.11.2018. Ohjelma sisältää useita ehdotuksia köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämiseksi Tampereella. Ohjelman toteutuksesta ja sen vaatimasta rahoituksesta päättää kaupunginvaltuusto.

Köyhyystyöryhmän tehtävänä oli uudistaa edellisellä valtuustokaudella tehty köyhyysohjelma vastaamaan pormestariohjelman, kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman linjauksia. Ohjelma sisältää ehdotukset toimenpiteiksi, joilla voidaan vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta Tampereella. Köyhyystyöryhmä koostui poliittisista päättäjistä. Puheenjohtajana toimi valtuuston varapuheenjohtaja Mikko Aaltonen ja varapuheenjohtajana apulaispormestari Johanna Loukaskorpi.

Köyhyysohjelmaan valittiin neljä kohderyhmää, joiden köyhyyden vähentämiseen esitetään ratkaisuja. Kohderyhmät ovat lapset ja lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset.

Pienituloisten osuus Tampereen väestöstä on hitaasti laskenut. Vuonna 2016 pienituloisia oli noin 16,6 prosenttia tamperelaisista, kun osuus vuonna 2010 oli vielä 18,1 prosenttia. Samalla kuitenkin pitkittyneesti pienituloisten osuus on kasvanut. Tampereella pienituloisten osuus on suurempi kuin maassa keskimäärin.

Noin 21 prosenttia tamperelaisista on joutunut viimeisen 12 kuukauden aikana tinkimään ruoasta tai lääkkeistä rahan vuoksi ja noin 13 prosenttia on pelännyt, etteivät rahat riitä ruokaan. Tampereella osuudet ovat maan keskitasoa korkeammat. Köyhyys on monen lapsiperheen arkea Tampereella.

Tampereen ensimmäinen köyhyysohjelma laadittiin vuonna 2014. Sen suurin saavutus oli aktiivipassi, jota toteutettiin vuosina 2015-2017.

-Työryhmän tavoitteeksi muodostui keinojen etsiminen köyhyyden vaikutusten helpottamiseksi ja köyhyydestä kärsivien tam¬perelaisten elämänlaadun parantamiseksi. Pyrimme huomioimaan kau¬pungin talouden ja toimintamahdollisuuksien realiteetit. Rajasimme ehdotukset niihin, jotka kaupunki pystyisi omalla toiminnallaan toteuttamaan ja jotka olisivat kustannuksiltaan koh¬tuullisia, puheenjohtaja Mikko Aaltonen toteaa.

Köyhyystyöryhmän esittämät toimenpiteet köyhyyden vähentämiseksi Tampereella:

Kaikenikäiset

Varmistetaan julkisten palvelujen toimivuus ja matala kynnys.
Tarjotaan apua asiakkaalle oikeaan aikaan.
Varmistetaan ruuan jakelu vähävaraisille yhteistyökumppanien kanssa.
Varmistetaan painopiste matalan kynnyksen toiminnassa: tuetaan järjestöjen toimintaa, varmistetaan kaupungin asuntojen vuokratason pitäminen kohtuullisena, laaditaan sosiaalisille investoinneille budjetti.

Lapsiperheet

Tuetaan harrastustoimintaa laajentamalla maksutonta harrastus- ja kerhotoimintaa käyttämällä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea harrastustoimintaan ja kehittämällä koulujen loma-aikojen toimintaa.
Varmistetaan perusopetuksen aito maksuttomuus.
Tarjotaan lapsiperheiden neuvontapalveluita oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä myös perheiden taloudellisissa asioissa.

Nuoret

Edistetään opintojen maksuttomuutta. Maksuttomat oppimateriaalit tulee olla saavutettavia ja tarvittaessa ehkäisevää toimeentulotukea voidaan käyttää niiden hankkimiseen.
Kehitetään Ohjaamon toimintaa edelleen ns. yhden luukun -periaatteella.
Varmistetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon riittävät resurssit.
Tarjotaan nuorille maksutonta ehkäisyä.

Työikäiset

Kehitetään ja laajennetaan aktiivipassia.
Lisätään harkinnanvaraista toimeentulotukea.
Vahvistetaan Huoltsun toimintaa ja laajennetaan aukioloaikoja.

Ikäihmiset

Nostetaan palvelukeskuskortin ja harkinnanvaraisten kuljetuspalvelujen tulorajoja.
Lisätään ikäihmisten avustaja-, ulkoilutus- ja saattajapalveluja.
Lisätään kotipalvelua.


Teksti Aila Rajamäki