Siirry sisältöön

Ympäristönsuojeluun suunnattiin Tampereella rahaa 2017 edellisvuotta vähemmän

Julkaistu 29.8.2018 14.29

Tampereen kaupunkiorganisaation vuotta 2017 koskeva ympäristönsuojelun kuluja, investointeja ja tuottoja kokoava ympäristötilinpäätös on julkaistu. Ympäristötilinpäätös toimii päätöksenteon tukena ja kertoo kaupungin ympäristötoimintaan liittyvien taloudellisten resurssien kehityssuunnasta.

kuva: Tulvaniitty ja oja Vuoreksessa
 

Kaupungin yksiköiden ja sen liikelaitosten ympäristökulut, sisältäen ympäristöinvestointien poistot, olivat 24,5 miljoonaa euroa, mikä on 1,5 % kaupungin kaikista toimintakuluista. Suurimmat erät muodostuivat jäteveden käsittelystä, viemäriverkoston investointien poistoista sekä viemärilaitoksen hallinnosta ja huollosta (51 %). Ympäristöperusteisten verojen osuus kuluista oli 18 %. Lisäksi kuluja koitui muun muassa roskien keräilystä, jätemaksuista, ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä, pölynsidonnasta sekä katujen harjauksesta ja pesusta. Ympäristökulut laskivat vuoden 2016 tasosta noin 3 miljoonaa euroa.

Ympäristöinvestointien osuus 4,6 % kaikista investoinneista

Ympäristöinvestointeja tehtiin yhteensä 8,7 miljoonan euron edestä, mikä vastaa 4,6 % kaupungin kaikista investoinneista. Suurimpia investointeja olivat hulevesiriskien hallintaan liittyvät toimet, kuten Kaupin kampukselle rakennettu hulevesipumppaamo, hulevesiviemäri ja viivytysallas (53 %) sekä viemäriverkoston ja laitosten investoinnit (21 %). Merkittäviä investointeja liittyi myös pilaantuneen maaperän kunnostuksiin, energiatehokkuuteen tähtääviin lämmitys- ja valaisinjärjestelmien muutos- ja perusparannustöihin sekä meluaitojen rakentamiseen. Ympäristöinvestoinnit nousivat vuoden 2016 tasosta 1,3 miljoonaa euroa. Yhteensä ympäristöinvestoinnit ja -kulut laskivat vuoden 2016 tasosta 1,6 miljoonaa euroa eli ympäristönsuojeluun on käytetty yhä vähenevissä määrin varoja.

Ympäristötuotot olivat vuonna 2017 yhteensä 32,1 miljoonaa euroa, mikä on suunnilleen edeltävän vuoden tasolla. Ympäristötuottojen osuus oli yhteensä 7,4 % kaupungin kaikista toimintatuotoista. Tuotot koostuivat lähes täysin jätevesimaksutuloista (99,7 %). Vähäisiä tuloja saatiin lisäksi muun muassa ilmanlaadun tarkkailusta, ilmoitusten käsittelystä sekä ylijääneen ruoan ja romumetallin myynnistä.

Ympäristöinvestoinnit kannattavat pitkällä aikajänteellä

Yhtenä Tampereen ympäristötavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Tavoite vaatii sekä toimintakulttuurin muutosta että puhtaampiin ja kestävämpiin ratkaisuihin investoimista. Lisäksi on tärkeää tiivistää kaupunkirakennetta sekä huolehtia kaupungin hiilinieluista. –Investointien kannattavuuden arvioinnissa on tärkeää huomioida myös pitkän aikavälin vaikutukset sekä uudet liiketoimintamahdollisuudet: kustannuserä tänään voi olla tuottoa huomenna, toteaa Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen. –Ympäristötoimintaan panostaminen heijastaa kaupungin arvoja ja voi olla merkittävä vetovoima- ja imagotekijä, Nurminen jatkaa.

Ympäristönsuojelu vaikuttaa kaupunkilaisten hyvinvointiin

Ympäristöstä huolehtiminen ei aiheuta aina suoraa rahallista hyötyä, mutta sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi kaupunkilaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Kaupungin tehtävä on tarjota asukkailleen terveellinen ja viihtyisä ympäristö puhtaine luontoineen ja virkistysmahdollisuuksineen. Useat kaupunkilaiset arvostavat myös käytöstä riippumattomia luontoarvoja, kuten monimuotoisuutta ja eri lajien elinympäristöjä. Ympäristönsuojelulla voidaan taata, että luonnosta saatavien palveluiden laatu ja niistä koituva kaupunkilaisten hyvinvointi on riittävällä tasolla. Tällaista hyvinvointivaikutusta voidaan mitata rahassa taloudellisen arvottamisen avulla, mikä mahdollistaa vertailun päätöksenteossa muun, rahassa mitattavan toiminnan kanssa. Lisäksi kaupunkilaisten hyvinvoinnin taso näkyy myös kaupungin taloudessa esimerkiksi alentuneina terveydenhuoltokuluina.

Ympäristötilinpäätös löytyy kokonaisuudessaan kaupungin Kestävän kehityksen -sivustolta: www.tampere.fi/kestavakehitys.


Lisätietoja

Suunnittelija
Emmi Nieminen
puhelin 044 423 5136
sähköposti [email protected]


Teksti Emmi Nieminen