Siirry sisältöön

Tampereen kaupungin tulos tavoitetta parempi

Julkaistu 26.3.2018 15.30

Tampereen kaupungin vuoden 2017 tilikauden tulos oli asetettua tavoitetta parempi. Tulos toteutui 12,8 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana, mutta silti alijäämää muodostui 10,7 miljoonaa euroa. Nettomenojen kasvu onnistuttiin pitämään maltillisena.

- Vaikka vuosi 2017 toteutui tavoitetta parempana, tulos jäi edelleen harmillisesti alijäämäiseksi, murehtii konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

Hänen mukaansa viime vuosi vahvisti entisestään jo aiemminkin tiedossa ollutta tarvetta toteuttaa tehokas ja pitkäjänteinen talouden tasapainottamisohjelma.

Kaupungin nettomenot pienenivät 0,6 prosenttia, mutta kun huomioidaan perustoimeentulotukien siirto Kelaan ja kilpailukykysopimuksen vaikutukset, oli vertailukelpoinen nettomenojen kasvu 2,0 prosenttia.

Merkittävimmät muutokset liittyivät verotulojen ja satunnaisten tuottojen toteutumiseen tilinpäätösennustetta parempina. Toisaalta poistot ja arvonalentumiset toteutuivat ennustetta pienempinä. Toimintakate oli 2,1 miljoonaa euroa eli 0,2 prosenttia ennustettua heikompi.

Tilinpäätöksen vuosikate oli 85,1 miljoonaa euroa, joka kattoi suunnitelmapoistoista 82 prosenttia. Nettoinvestoinnit olivat 183,5 miljoonaa euroa, mikä alitti vuosisuunnitelman 47,8 miljoonalla eurolla. Asukaskohtainen lainamäärä Tampereella oli vuoden lopussa 2 275 euroa. Lainamäärä on suurten kaupunkien pienimpien joukossa ja noin 700 euroa alle koko maan kuntien keskiarvon.

Tampereen verotulot kasvoivat 2,5 prosenttia yhteisöveron ja kiinteistöveron kasvun vuoksi, mutta kaikkiaan verorahoitus pieneni vuoteen 2016 verrattuna 9,4 miljoonalla eurolla (0,8 prosenttia). Tampereen saamat valtionosuudet pienenivät 10,1 prosenttia. Valtionosuuksien pieneneminen aiheutui pääasiassa kilpailukykysopimuksen vaikutuksista ja toimeentulotukien siirrosta Kelaan.

Kaupungin henkilöstökulut alittivat vuosisuunnitelman 7,7 miljoonalla eurolla erityisesti eläkemenoperusteisten maksujen vuoksi. Vertailukelpoiset henkilöstökulut kasvoivat 0,6 prosenttia. Palkallisten henkilötyövuosien määrä oli 14 267, josta palkkatuetun henkilöstön osuus oli 193 henkilötyövuotta.

Konsernin tulos ylijäämäinen

Tampereen konsernin tilikauden tulos oli 55,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Konsernin investointimenot olivat 425,4 miljoonaa euroa.

Konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin yhteensä 66 konserniyhteisöä: 49 tytäryhteisöä, 3 kuntayhtymää ja 9 konsernin kannalta olennaista osakkuusyhteisöä sekä 5 säätiötä.

Konsernitaseen loppusumma oli noin 3,6 miljardia euroa ja omavaraisuusaste oli 43 prosenttia. Lainaa konsernilla oli noin 1,5 miljardia euroa eli 6 271 euroa asukasta kohden. Konsernin asukaskohtainen lainamäärä nousi edellisestä vuodesta 531 euroa.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell