Siirry sisältöön

Valvonnalla ehkäistään ongelmien syntymistä

Julkaistu 15.3.2018 19.17

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnassa painotetaan asiakaskeskeisyyttä ja ennakoivia toimia, sillä monia valvonnassa nyt havaittuja epäkohtia voitaisiin vähentää toimintayksiköiden omavalvonnalla ja riskienhallinnalla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsi tiedoksi 15.3.2018 vuoden 2017 valvontakertomuksen sekä hyväksyi sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontasuunnitelman 1.1.2018–31.12.2020.

Valvontakertomuksessa kuvataan Tampereen sekä Oriveden kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa vuonna 2017. Valvontakäynneillä on kiinnitetty erityistä huomiota asiakkaiden asemaan ja oikeuksiin, itsemääräämisoikeuteen sekä omavalvontasuunnitelmien laatuun. Palveluntuottajia on vaadittu korjaamaan havaitut epäkohdat ja tarvittaessa toimintaa on valvottu tehostetusti.

Lastensuojelun sijaishoidon yksiköissä tehtiin vuoden 2017 aikana ohjaus- ja valvontakäyntejä ja valvontatapaamisia yhteensä 37. Käynneillä yksiköitä on ohjattu lastensuojelulain mukaisten rajoittamistoimenpiteiden toteuttamisessa, henkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen liittyvissä asioissa sekä sopimuksen ehtojen noudattamisessa.

Psykososiaalisen tuen palvelulinjalla valvontakäyntejä oli 32, joista kahdesta ei ilmoitettu ennakkoon.

Käynneillä kiinnitettiin huomiota palveluntuottajan tekemiin omavalvontasuunnitelmiin, lääkehoitosuunnitelmiin ja lääkehoitoa suorittavien lupiin. Lisäksi palveluntuottajia neuvottiin muun muassa tilaratkaisuissa sekä arkistokaappien ja lääkejääkaappien lukituksissa. Vuoden 2017 alusta uudenlaisella tavalla kilpailutettua huumehoidon avopalveluiden toteutusta seurattiin tehostetusti yhteistyössä Aluehallintoviraston kanssa.

Ikäihmisten palveluissa valvontakäyntejä tehtiin yhteensä 77, joista 11 Orivedellä. Valvontakäynneistä 18 tehtiin ennalta ilmoittamatta. Korjauskehotuksia annettiin 28 valvontakäynnillä, joista neljällä havaittiin vakavia puutteita toiminnassa. Epäkohtia oli muun muassa omavalvonta- ja lääkehoitosuunnitelmissa, lääkehoidon toteutuksessa, rajoittamiskäytännöissä, henkilöstön määrässä, vaihtuvuudessa ja osaamisessa.

Kaupungin vanhusasiamieheen otettiin viime vuoden aikana yhteyttä reilut 300 kertaa. Yhteydenoton syynä oli useimmiten tyytymättömyys palveluun, joka ei vastannut sovittua, siinä oli virhe, se maksoi liikaa, kohtelu oli huonoa tai palvelua ei myönnetty asiakkaalle. Yhteydenotoissa korostui ikäihmisten ja heidän omaistensa kokema turvattomuus, huoli tulevaisuudesta ja tuen tarve. Huolta herättää erityisesti julkinen keskustelu vanhusten kotona asumisesta ja resurssien riittämisestä kaikkien laadukkaaseen kotihoitoon.

Suun terveydenhuollon palveluissa yksityisille palveluntuottajille tehtiin neljä valvontakäyntiä ja yksi neuvottelu. Perusterveydenhuollossa valvontaa on tehty yhteystyötapaamisin ja neuvotteluin. Sairaala- ja kuntoutuspalveluja valvottiin kolmannesvuosiraporttien yhteydessä sekä ongelmien ilmetessä neuvotteluin. Erikoissairaanhoidossa seurattiin taloutta ja toimintaa kuvaavin mittarein sekä yhteistyötapaamisten kautta, että palveluntuottaja noudattaa kaupungin kanssa tehtyä sopimusta.

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa tekee valvonta- ja ohjaustiimissä kaksi valvontakoordinaattoria ja kaksi vanhusasiamiestä. Tiimin toiminnasta vastaa asiakaspalvelupäällikkö. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, vastaanottopalvelujen sekä ostettavien erikoissairaanhoidon palvelujen valvontavastuu on pääosin palvelulinjalla.

Valvontasuunnitelma kolmeksi vuodeksi

Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveyspalveluille laadittiin nyt ensimmäistä kertaa kuluvan vuoden valvontasuunnitelman lisäksi kolmivuotinen suunnitelma. Vuoden 2020 loppuun saakka ulottuvalla valvontasuunnitelmalla halutaan osaltaan tukea tulossa olevia sosiaali- ja terveyspalvelujen muutoksia valvonnan keinoin.

Tulevan kolmen vuoden aikana valvonnan painopiste on asiakaskeskeisyydessä ja ennakoivissa toimissa. Esimerkiksi varmistetaan, että toimintayksiköillä on omavalvontasuunnitelma ja tuetaan sen toteuttamisessa. Omavalvonnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat yksikkönsä ja henkilökuntansa toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Valvontakulttuurissa korostetaan vuorovaikutteisia ja ennakoivia valvontamenetelmiä.

Valvonnan painopisteitä asetettaessa on otettu huomioon Valviran valvontaohjelmien mukaiset painopisteet sekä Tampereen kaupungin valvonnassa esiin nousseet huomiot. Vuoden 2017 tehtyjen valvontakäyntien perusteella valvontaa painotetaan palveluntuottajien omavalvonnan ohjaukseen, asiakkaiden kohteluun, henkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen sekä lääkehoidon toteuttamiseen. Lisäksi erityisesti kehitysvammahuollossa ja lastensuojelussa seurataan itsemääräämisoikeuden toteutumista ja rajoittamistoimenpiteiden käyttöä.


Lisätietoja

Asiakaspalvelupäällikkö
Marjatta Silvennoinen
puhelin 050 595 1038
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala