Siirry sisältöön

Tampereen yleiskaavaa päivitetään

Julkaistu 15.3.2018 9.00

Tampereen kaupunki on aloittanut kaupunkistrategian mukaisesti kantakaupunkia koskevan valtuustokausittain päivitettävän yleiskaavan laatimisen. Kaupunkistrategian linjaukset etenkin kaupunkimaisesta ja kestävästi kasvavasta kaupungista ovat työn kannalta keskeisiä.

Kantakaupungin yleiskaavan 2017 - 2021 suunnittelualue, jossa esitetty keskusta ja aluekeskukset: Tesoma, Lielahti, Lakalaiva, Linnainmaa ja Hervanta
 

Vuonna 2030 kaupungin tulisi olla 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki, hiilineutraali sekä älykkään ja kestävän liikenteen ja kaupunkikehityksen edelläkävijä. Kasvuun pyritään siten, että kaupunkiympäristön laatu ja toiminnallisuus säilyvät

Kaavatyön tavoitteista, kulusta sekä kaupunkilaisten mahdollisuuksista seurata työtä ja vaikuttaa siihen kerrotaan toukokuun loppuun saakka nähtävillä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Valtuustokauden 2017 - 2021 yleiskaavatyön teemoista yksi on kaupunkistrategian mukainen yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja kasvun suuntaaminen ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeelle ja aluekeskuksiin.

Aluekeskusten kehittämisestä verkkokysely 31.5. saakka

Aluekeskusten kehittämisestä on meneillään verkkokysely 31.5.2015 saakka. Kyselyllä haetaan asukkaiden näkemyksiä kaupungin keskustan ja aluekeskustojen kehittämiseen. Aluekeskuksia ovat Lielahti-Hiedanranta, Linnainmaa-Koilliskeskus, Hervanta, Peltolammi-Lakalaiva ja Tesoma.

Tavoitteena on, että Tampereella on vetovoimainen ja elävä keskusta sekä omaleimaiset aluekeskukset. Keskustaa ja aluekeskuksia kehitetään monipuolisina asumisen, vapaa-ajan, palvelujen ja yrittämisen paikkoina. Keskustoihin luodaan viihtyisää kaupunkiympäristöä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä edistämällä sekä niiden houkuttelevuutta vahvistamalla.

Aluekeskuksia halutaan kehittää monipuolisina asumisen, vapaa-ajan, palvelujen ja yrittämisen paikkoina. Keskukset eroavat selkeästi toisistaan niin nykytilanteen kuin sen tuottaneen kehityshistorian suhteen. Niiden kehittäminen edellyttää monin paikoin merkittävää kaupunkirakenteen uudistamista. Yleiskaavatyöhön liittyy aluekeskusten kehityskuvauksia ja toteutuksen aikatauluttamista.

Kestävää kaupunkiliikkumista, tiekarttaa ja viherverkkoa

Yleiskaavatyön rinnalla laaditaan kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmaa, joka ottaa huomioon kaikki liikkumismuodot. Suunnitelmassa otetaan kantaa tulevaisuuden liikkumisen kehittämiseen ympäristön, talouden ja sosiaalisen kestävyyden kannalta. Samaan aikaan laaditaan myös Kestävä Tampere 2030 -tiekarttaa. Viherverkon kehittämistä jatketaan.

Raitiotietä kehitetään joukkoliikenteen selkärankana. Yleiskaavaa varten tutkitaan raitiotien tulevaisuuden laajenemissuuntia ja niiden mahdollistamaa kestävää kaupungin kasvua.

Maankäyttöä koskevan tiedon saatavuutta parannetaan yleiskaavatyön aikana kehitettävällä tietomallilla, johon kootaan kaikki yleiskaavaan sisältyvä tieto. Tavoitteena on helpottaa tiedon hallintaa, avata helpommin ratkaisun perusteena olevia asioita ja helpottaa vuorovaikutusta kaavatyön eri vaiheissa.

Lähtötiedoista ja tavoitteista edetään hyväksymiseen

Kevään 2018 aikana kerätään myös alueellisissa asukastilaisuuksissa lähtötietoja suunnitteluun ja tavoitteita yleiskaavatyölle. Valmisteluvaiheessa 2019 eri teemoja tarkennetaan. Kestävän kaupunkiliikkumisen ja viherverkon kehittämistyöt nivotaan yleiskaavasuunnitteluun. Aluekeskusten kehittämisestä valmistellaan alustavat suunnitelmat. Vuoden lopussa kaavaluonnos hyväksytään yhdyskuntalautakunnassa yleisesti nähtäville.

Yleiskaava viimeistellään saadun palautteen pohjalta ehdotukseksi vuonna 2020, ja siihen tehdään tarvittavia tarkennuksia. Ilmastovaikutusten arviointi sovitetaan yhteen Kestävä Tampere 2030 -tiekartan kanssa. Ehdotuksen viimeistelyyn liittyy myös vaikutusten arviointi. Loppuvuodesta valmistuva ehdotus hyväksytään yhdyskuntalautakunnassa nähtäville.

Yleiskaava on tarkoitus hyväksyä valtuustossa ennen valtuustokauden loppua vuonna 2021. Valtuusto voi halutessaan ohjeistaa seuraavaa yleiskaavakierrosta tarkentavilla tavoitteilla tai teemoilla.


Lisätietoja

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917

Projektiarkkitehti
Anna-Lotta Kauppila
puhelin 040 800 7212


Teksti Anna-Leea Hyry