Siirry sisältöön

Tampere päivittää asunto- ja maapolitiikan linjauksiaan

Julkaistu 21.2.2018 19.55

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi omalta osaltaan Tampereen kaupungin asunto- ja maapolitiikan linjaukset vuosille 2018–2021. Lautakunta päätti 21.2.2018 esittää linjaukset hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Tampereella harjoitettu asunto- ja maapolitiikka on perustunut johdonmukaisiin ja pitkäjänteisiin käytännön linjauksiin, joita on noudatettu päätöksenteossa ja toimenpiteissä. Linjauksissa painotetaan asumisvaihtoehtojen monipuolisuutta, ennaltaehkäistään alueiden negatiivista eriytymiskehitystä ja luodaan perustaa tavoitellulle kasvulle.

Asuntopolitiikan linjauksiin vuosille 2018–2021 sisältyy muun muassa se, että Tampereen kaupunki varautuu voimakkaaseen väestönkasvuun ja mahdollistaa aiempaa suuremman asuntotuotannon määrän. Kaupungin asuntorakentamisesta suurin osa toteutetaan täydennysrakentamisena. Kaupunki haluaa edistää monimuotoista ja kestävää asumista sekä elämäntapaa. Kustannusten ennakointia ja optimointia kehitetään, ja kaupunki haluaa turvata kohtuuhintaisen asumisen edellytykset.

Kaupungin asuntopolitiikkaa toteutetaan yhteistyössä kaupungin eri palvelualueiden ja yksiköiden sekä kaupunkikonserniin kuuluvien asuntoyhteisöjen kanssa. Keskeistä on yhteistyö rakennuttajien, rakennusliikkeiden ja asuntoihin investoivien tahojen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kuten myös valtion, kaupunkiseudun kuntien, suurten kaupunkien ja muiden asumiseen vaikuttavien paikallisten ja valtakunnallisten yhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö.

Asuntopolitiikan toteutuksessa huomioidaan valtakunnalliset ja kaupunkitason tavoitteet maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) osalta sekä kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaation tuomat mahdollisuudet.

Pitkäjänteistä ja ennustettavaa maanhankintaa

Maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat yhdessä kaupungin maankäyttöpolitiikan, jolla luodaan edellytykset suunnitella ja toteuttaa pitkäjänteisesti kaupungin maankäyttöä ja rakentamista. Maapolitiikan linjauksiin vuosille 2018–2021 sisältyy muun muassa se, että kaupungin maanhankinta on aktiivista, pitkäjänteistä ja ennustettavaa. Asemakaavoittamattomat alueet hankitaan ennen asemakaavoitusta raakamaana. Kaupunkistrategian linjauksien mukaisesti kaupunki kasvaa joukkoliikennevyöhykkeille sekä aluekeskuksiin. Myös maanhankintaa suunnataan kaupunkistrategian, yleiskaavan ja rakennesuunnitelman kasvun alueille. Lisäksi hankitaan maa-alueita erityistarpeisiin.

Linjauksiin vuosille 2018–2021 kuuluu, että kaupunki on aktiivinen maanhankinnassa myös asemakaavoitetuilla alueilla erityisesti täydennysrakentamisen edistämiseksi. Ensisijaisena maanhankinnan keinoina ovat vapaaehtoiset kaupat ja vaihdot. Myös maankäyttö- ja rakennuslain sallimia muita keinoja, kuten lunastus ja etuosto, käytetään aktiivisesti, mikäli vapaaehtoisia kauppoja ei synny kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin ehdoin. Tampereen kaupunki voi suunnata maanhankintaa myös naapurikuntien alueelle, mikäli tällä voidaan edistää kuntien rajaseuduille sijoittuvien yhdyskuntarakentamisen yhteishankkeiden tai muiden erityistarpeiden toteutumista.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell