Siirry sisältöön

Sisäisen tarkastuksen raportti Tampereen kaupungin ja Kotilinnasäätiön maanvuokrasopimusta koskevassa asiassa

Julkaistu 18.1.2018 14.14

Tampereen kaupungin sisäinen tarkastus on selvittänyt Tampereen kaupungin ja Tampereen Kotilinnasäätiö välisen maanvuokrasopimuksen ehtojen noudattamista. Lisäksi tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, onko säätiö antanut Tampereen kaupungille oikeat ja luotettavat tiedon vuokrahakemuksessaan ja onko säätiö toiminut huolellisesti luovuttaessaan tontin vuokraoikeuden ennen rakentamisvelvoitteen täyttämistä. Tarkastuksessa selvitettiin myös ovatko kaupungin viranhaltijat toimineet asiassa hallintolain säännösten mukaisesti. Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee asiaa kokouksessaan 23.1.2018.

Sisäisen tarkastuksen raportti käsiteltiin kaupunginhallituksen tarkastustoimikunnassa 15.1.2018. Raportissa käydään läpi keskeiset havainnot ja niiden pohjalta suositellut toimenpiteet. Sisäisen tarkastuksen suositukset koskevat maanvuokrasopimuksen mukaisen sopimussakon perimistä, omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan puolueettomuuden ja tehokkuuden turvaamista, kaupunginhallituksen päätösten valmistelua kaupungin lakitoimintoa hyödyntäen sekä hyvän hallinnon toteutumista.

Tampereen kaupunki on vuokrannut Kotilinnasäätiölle sen hakemuksen mukaisesti Muotialan tontin (Muotialantie 36) 60 vuodeksi. Tarkastusraportin mukaan Kotilinnasäätiö on neuvotellut tontin vuokraoikeuden kaupasta rakennusyhtiön kanssa ennen kuin kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen tontin luovuttamisesta säätiölle. Sisäinen tarkastus toteaa raportissaan, että Kotilinnasäätiö on siirtänyt tontin vuokraoikeuden perustamalleen yhtiölle maanvuokrasopimuksen ehtojen vastaisesti ilman kaupungin kirjallista suostumusta ja ennen rakentamisvelvoitteen täyttämistä. Perustamansa yhtiön osakekannan säätiö on myynyt. Siirto on tehty tietoisena siitä, että kaupungin toimivaltainen viranomainen on kieltäytynyt antamasta siihen kirjallista suostumusta.

Sisäinen tarkastus suosittelee, että Tampereen kaupungin toimivaltaisen viranomaisen tulee ryhtyä toimenpiteisiin sopimussakon perimiseksi, ellei kaupungilla ole erityisiä syitä säätiön hakemuksesta toisin päättää.

Raportin suosituksen mukaan konsernijohdon omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan puolueettomuuden turvaamiseksi tytäryhteisöjen johtoon kuuluvien henkilöiden ei tulisi kuulua konsernijohtoon ja valvonnasta vastaaviin toimielimiin (tarkastustoimikunta, tarkastuslautakunta). Tampereen kaupungin omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan menettelyitä tulisi kehittää aktiivisen ja vastuullisen konsernijohtamisen toteutumiseksi.

Kaupunginhallituksen päätöksenteossa on jäänyt arvioimatta mitä EU:n valtiontukisäännöksistä säädetään. Kaupunginhallituksen 14.8.2017 §:n 469 päätökseen sisältyy valtiontukisäännöksien huomioonottamisen laiminlyöntiin liittyvä muotovirhe, minkä vuoksi asia palautettiin uudelleen valmisteluun. Kaupunginhallituksen päätöksenteon valmistelussa tulee jatkossa hyödyntää riittävässä laajuudessa kaupungin lakitoiminnon asiantuntemusta, jotta voidaan varmentua asioiden riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä sekä päätösten asianmukaisista perusteluista.

Kaupungin kiinteistöjohtaja on kertonut suullisesti säätiön johdolle ja asiasta vastaaville kaupungin viranhaltijoille, että kaupunki ei suostu vuokraoikeuden siirtoon eikä siten anna maanvuokrasopi-muksessa edellytettyä kirjallista suostumusta vuokra-alueen luovuttamiseen kolmannelle. Tämä käy ilmi myös säätiön sisäisestä selvityksestä. Kirjallista hallintopäätöstä suullisesti esitetystä ratkaisusta ei ole tehty. Sisäinen tarkastus toteaa, että hallintopäätös on annettava kirjallisesti. Suullinen päätös on viipymättä annettava myös kirjallisena oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen.


Lisätietoja

Tarkastusjohtaja
Markus Kiviaho
puhelin 040 160 1529
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu