Siirry sisältöön

Pispalan kaksi valmisteluvaiheen kaavaa nähtävillä, yleisötilaisuus keskiviikkona 17.1. Haulitornissa

Julkaistu 11.1.2018 10.28

Pispalan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön asemakaavoitus jatkuu. Kaksi asemakaavaluonnosta ja muuta valmisteluaineistoa on asetettu nähtäville 8.2.2018 saakka. Valmisteluvaiheen kaavoja ja selvityksiä esitellään yleisötilaisuudessa Pispalan Haulitehtaalla keskiviikkona 17.1.2018 klo 17.30-20.00.

Pispalan asemakaavoja ajanmukaistetaan Tampereen kaupungin aloitteesta. Tavoitteena on kulttuuriympäristön säilyminen ja alueen hallittu kehittyminen. Kaksi ensimmäistä, harjun molemmin puolin sijaitsevaa asemakaavaa valmistuivat viime vuonna. Kaavoilla halutaan turvata alueen arvojen säilyminen ja luoda edellytykset alueen kehittymiselle elinvoimaisena ja vireänä alueena.

Nyt on meneillään asemakaavoituksen toinen vaihe, jossa tehdään niin ikään kaksi kaavaa alueilla, jotka sijaitsevat Pispalan valtatien molemmilla puolilla aiemmin hyväksytyistä kaavoista länteen ja pohjoiseen päin. Toisen vaiheen kaavoissa on tontteja noin 260 kappaletta, ja alueen pinta-ala on noin 33 hehtaaria.

Toisessa kaava-alueessa (kaava numero 8309) on osia Santalahdesta sekä Ylä- ja Ala-Pispalaa. Kaava-aluetta rajaa pohjoisessa Porin rata ja etelässä alueeseen kuuluu vielä Pispalan valtatien eteläpuolinen tonttirivi, itä–länsi-suunnassa alue ulottuu Ratakadulta Pohjanmaantiehen.

Kaava-alueen erityispiirteenä on Pispalan valtatien varren kaupalliset- ja kulttuuripalvelut. Lisäksi alueella on haasteena Pispalan valtatien ja pääradan melu, ja kaavaluonnoksessa on pyritty osoittamaan keinoja meluhaitan vähentämiseksi.

Toisen kaavan alueessa (kaava numero 8310) on myös Ylä- ja Ala-Pispalaa. Pohjoisessa alue rajautuu Pispalan valtatien eteläpuoliseen tonttiriviin, etelässä Uittotunnelinkatuun, Tahmelan viertotiehen ja Uittoyhtiönkatuun, itä–länsi-suunnassa alue ulottuu Harjunpäästä Tahmelan viertotien alkuun.

Kaava-alueiden rajauksia on tarkistettu viidessä eri kohdassa. Merkittävin muutos on joidenkin radan varren asuinkiinteistöjen jättäminen pois nyt nähtävillä olevista kaavaluonnoksista. Syynä muutokseen on erityisesti radan varren melu, jonka suhteen ei ole vielä löytynyt kaikissa kohdissa tyydyttävää ratkaisua.

Kaavoituksen periaatteet ennallaan

Nähtävillä olevat valmisteluvaiheen kaavaluonnokset on laadittu noudattaen ensimmäisten kaavojen myötä määriteltyjä, yhdyskuntalautakunnan hyväksymiä periaatteita vanhojen rakennusten suojelun, rakennusoikeuden määrän ja rakentamisen ohjauksen suhteen.

Tavoitteena on turvata vielä jäljellä olevan, historiallisesti merkittäväksi arvotetun rakennuskannan ja arvoaluekokonaisuuksien säilyminen sekä mahdollistaa täydennysrakentaminen alueen miljööseen sopivasti ja lisäarvoa tuottavalla tavalla.

Tavoitteena on, että suojellun rakennuksen tontilla olisi mahdollista tehdä kiinteistöä kehittäviä lisärakentamis-, laajennus- tai muuntelutoimenpiteitä alueen rakennusperinteen mukaisesti ja että vanhan rakennuksen säilyttäminen olisi purkamista kannattavampaa.

Kaavoista pyritään tekemään kohtuullisia, tasapuolisia, suojeluun kannustavia sekä selkeitä rakennusvalvonnan lupaharkinnan pohjaksi. Yhteensä noin 135 rakennukselle tulee luonnoksen mukaan suojelumerkintöjä. Suojeltavia rakennuksia saa käyttää normaalisti, suojelumääräykset eivät kohdistu rakennuksen sisätiloihin. Pihapiiri- ja arvoaluemerkinnät osoittavat arvokkaat kokonaisuudet. Niitä luonnoksissa on yhteensä 43.

Rakennusoikeus on voimassa olevan kaavan mukainen, eli tonttitehokkuus säilyy. Valmisteluaineistossa esitetään rakentamista viiteen uuteen kohteeseen.

Rakennusalojen koko ja sijoittelu tukee Pispalalle tyypillistä rakentamista. Määräykset ohjaavat uudisrakentamisen mittakaavaa, ja rakentamistapaohjeella ohjataan korjaus- ja uudisrakentamisen tapaa.

Saatujen palautteiden, käytyjen neuvottelujen ja laadittavien selvitysten pohjalta laaditaan asemakaavaehdotukset, jotka tulevat yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn arviolta vuoden 2018 toukokuussa. Ehdotukset tulevat myös nähtäville.


Lisätietoja

(Asemakaava numero 8309)
Kaavoitusarkkitehti
Sari Pietilä
puhelin 040 806 2699

(Asemakaava numero 8310)
Projektiarkkitehti
Minna Kiviluoto
puhelin 040 801 6951


Teksti Anna-Leea Hyry