Siirry sisältöön

Ympäristökyselyyn vastanneet säilyttäisivät luontoa ja satsaisivat kestävään liikkumiseen

Julkaistu 11.12.2017 12.46

Lähes 80 prosenttia Tampereen ympäristökyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että heidän asuinalueellaan on puistoja ja metsiä erittäin hyvin tai melko hyvin. Toiveena oli, että luontoa säilytettäisiin myös kaupunkialueilla, ja osa viheralueista olisi hoitamatonta ja luonnontilaista. Asukkailta saatiin laajasti palautetta ja parannusehdotuksia Tampereen ympäristöasioiden hoitamiseksi lokakuussa toteutetulla kyselyllä.

Kuva: Koskipuisto ensilumin jälkeen
 

Luonnonsuojelualueita sekä retkeilyalueita Tampereelle toivottiin lisää: tätä mieltä oli 75 prosenttia vastaajista. Keskusta-alueelle kaivattiin lisää viheralueita. Kaupungin laitamilla olevien retkeilyalueiden kehittämistä pidettiin hienona asiana, mutta niiden saavutettavuudessa olisi paljon parannettavaa.

Valtaosa vastaajista eli 87 prosenttia suosisi joukkoliikennettä sekä kävelyä ja pyöräilyä liikenteen ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Kaksi kolmesta vastaajasta kannatti kävelykatujen lisäämistä. Tampereen pyöräilyolosuhteet saivat sekä kiitosta että kritiikkiä. Monet toivoivat kaupungilta toimenpiteitä myös autojen yhteiskäytön lisäämiseksi.

Lisää tietoa ympäristöasioista ja vaikuttamiskanavia

Lähes 80 prosentti piti hyvänä, että Tampere on Reilun kaupan kaupunki. Tampereen kaupungin toivottiin tekevän vastuullisia valintoja ja kannustavan esimerkillään asukkaita ympäristömyönteisiin tekoihin. Myös aktiivista tiedottamista ympäristöasioista ja ympäristöntilasta toivottiin enemmän.

Joka neljäs oli sitä mieltä, että Tampere tarjoaa tarpeeksi osallistumisen kanavia ympäristöasioihin vaikuttamiseen. Monet olisivat kiinnostuneita osallistumaan kaupungin järjestämiin ympäristöaiheisiin asukastilaisuuksiin. Noin kolmannes vastaajista ilmoitti luottavansa kaupungin kykyyn ottaa ympäristöasiat huomioon päätöksenteossa.

Vastaajat saivat myös valita eri vaihtoehdoista ehdotuksensa painopisteiksi, joihin Tampereen tulisi keskittyä uuden ympäristöpolitiikan valmistelussa. Selkeästi eniten kannatusta sai vaihtoehto "Kaupunkia rakennetaan niin, että se on viihtyisä, vihreä ja energiaa säästävä ja että joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet paranevat." Tätä painotti 72 prosenttia vastaajista.

Ympäristökyselyyn saatiin 300 vastausta, ja vastaajat jakautuivat iältään tasaisesti nuorista eläkeläisiin. Etenkin keskustan, Kalevan ja Järvensivun alueelta saatiin paljon vastauksia.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään ympäristöviestinnän kehittämisessä ja ympäristöpolitiikan linjauksia päivitettäessä.

Yhteenveto kyselyn tuloksista löytyy sivulta https://www.tampere.fi/kestavakehitys.


Lisätietoja

Ympäristöjohtaja
Kaisu Anttonen
puhelin 050 636 98


Teksti Enni Leppälä, Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Laura Vanzo