Siirry sisältöön

Härmälän entisen kaatopaikan kunnostus on valmistunut

Julkaistu 19.9.2017 13.17

Härmälän entisen kaatopaikka-alueen kunnostus on valmistunut. Kunnostus saatiin tehtyä suunnitellusti ja aikataulussa, myös kustannukset pysyivät suunnitellussa budjetissa.

Massoja poistettiin yhteensä n. 74 000 m3, 165 000 t. Suurin osa massoista toimitettiin Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Koukkujärven ja Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksiin, yhteensä n. 135 000 t. Voimakkaimmin pilaantuneet maa-ainekset toimitettiin Fortumin vaarallisen jätteen vastaanottokeskukseen Poriin. Täyttö koostui pääosin maa-aineksesta, rakennusjätteestä ja yhdyskuntajätteestä. Entiseltä puistoalueelta löytyi kaivun yhteydessä maali- ja liuotinjätettä sisältäviä tynnyreitä. Tynnyrit olivat ruostuneita ja lommoilla. Kaikkiaan tynnyreitä oli n. 20 kpl. Tynnyrit toimitettiin sisältöineen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle. Pilaantumattomat ja jätteettömät ylijäämämaat toimitettiin Tampereen kaupungin maankaatopaikoille. Kunnostuksen jälkeen kaivanto on täytetty puhtailla maa-aineksilla.

Kunnostuksen aikana pumpattiin kaivantovesiä käsittelyyn ja sitä kautta Tampereen Veden jätevesiviemäriin noin 3 000 m3.

Kunnostusta valvoi Sito Oy:n ympäristötekninen valvoja, joka tutki kaivumassojen laatua ja ohjasi massat oikeaan vastaanottopaikkaan. Kaivannon pohjalta ja seinämistä otettiin jäännöspitoisuusnäytteet. Kunnostus täytti kauttaaltaan Pirkanmaan ELY-keskuksen asettamat kunnostustavoitteet. Kunnostuksesta laaditaan loppuraportti Tampereen kaupungille ja Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Kunnostetulle alueelle rakennettiin uusi jätevesiviemäri noin 200 m:n matkalle. Vanha viemäri poistettiin kaivetulta alueelta. Myös hulevesijärjestelmään tehtiin muutoksia. Uudessa ratkaisussa hulevedet johdetaan Härmälän saunan taakse rakennetun viivytyspainanteen kautta Vähäjärven laskuojaan ja edelleen Härmälänojaan. Hulevesisuunnittelussa on huomioitu Vähäjärven ympäristön vesitase.

Kunnostettua aluetta ympäröivät kevyen liikenteen väylät on korjattu ja avattu liikenteelle. Kaupunki uusii osittain puiston valaistuksen myöhemmin, ja samalla myös väylien pinnat viimeistellään.

Alueelle on vahvistunut uusi asemakaava, jonka mukaan alueelle rakentuu asuinkerros- ja asuinpientaloja. Tontit laitetaan hakuun myöhemmin syksyllä järjestettävässä tonttihaussa.


Lisätietoja

Kiinteistökehityskoordinaattori
Katariina Rauhala
puhelin 040 159 8808


Teksti Katariina Rauhala