Siirry sisältöön

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti talousarvioesityksestä vuodelle 2018

Julkaistu 13.9.2017 19.53

Tampereen kaupungin elinvoiman ja osaamisen kehittämisen palvelujen toimintamenojen arvioidaan olevan ensi vuonna yhteensä 188,558 miljoonaa euroa. Elinvoima- ja osaamislautakunnan järjestämiin palveluihin kuuluvat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, työllisyydenhoito ja elinkeinopalvelut. Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2018 talousarvioesityksen 13.9.2017.

Vuoden 2018 talousarvio tulee perustumaan kaupungin uuteen, vuoteen 2030 ulottuvaan strategiaan, jota kaupunginvaltuusto käsittelee lokakuussa. Valmisteluaikataulun vuoksi lautakunnan talousarvioesitys perustuu talousarviokehyksessä hyväksytyille vuoden 2018 alustaville strategisille painopisteille. Painopisteet tarkentuvat lopulliseen talousarvioon uuden strategian mukaisiksi toiminnan tavoitteiksi.

Elinvoima- ja osaamispalvelujen alustavissa strategisissa painopisteissä korostuu ekosysteemipohjainen elinkeino- ja innovaatiopolitiikka, jolla edistetään yritysten syntyä, toimintaa, kasvua ja kansainvälistymistä sekä tuetaan elinkeinorakenteen uudistumista. Erityisesti tavoitteena on tukea kärkitoimialojen (valmistava teollisuus, hyvinvointiala, elämystalous ja luovat alat) uudistumista ja nousevien toimialojen kasvua. Työllisyyden vahvistamiseksi korostetaan työllisyyspalvelujen kokonaisvaltaista, rakenteellista ja toiminnallista uudistamista.

Alueen osaamispohjaa vahvistetaan ammatillisen koulutuksen uudistuksen toteuttamisella ja yhteistyön tiivistämisellä Tampere 3:n kanssa. Toisen asteen koulutuksessa vahvistetaan lisäksi opiskelijoiden tarpeet huomioivaa koulutusta ja opiskelijahuoltoa. Maahanmuuttajien osaamista hyödynnetään sekä monikulttuurisuutta vahvistetaan alueen vetovoima- ja elinvoimatekijäksi.

Painopisteenä on myös alueen kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä vahvistavien kehitysohjelmien edistäminen (keskusta ja Hiedanranta).

Elinvoima- ja osaamislautakunnan talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat 98,577 miljoonaa euroa, toimintamenot -188,558 miljoonaa euroa ja toimintakate -89,981 miljoonaa euroa. Kaupungin ensi vuoden budjetista päätetään marraskuussa kaupunginvaltuustossa.

Työllisyydenhoitoa yksilöllistetään ja tehostetaan

Talousarvioesitys sisältää 10 miljoonan euron lisäpanostuksen työllisyyspalveluihin pormestariohjelman mukaisesti. Panostus kohdistuu palveluvolyymien merkittävään kasvattamiseen, rohkeisiin kokeiluihin ja asiakaspalveluhenkilöstön riittävyyteen. Tavoitteena on muun muassa kehittää aiempaa yksilöllisempää ja vaikuttavampaa asiapalvelua, joustavia koulutusmalleja, oppisopimuskoulutusta, yrittäjyyttä sekä yhteistyötä yritysten kanssa työllisyydenhoidon tehostamiseksi muun muassa rekrytointitukea käyttäen. Työllisyyspalvelujen asiakkaiden palvelu perustuu oma-valmentajamalliin, jossa jokaisella asiakkaalla on nimetty vastuutyöntekijä. Palvelutarpeen pohjalta asiakkaille tarjotaan aikaisempaa monipuolisemmin palveluja, joita tuottavat pääosin yhdistykset ja yritykset.

Tampereen koordinoima ja johtama Pirkanmaan työllisyyskokeilu käynnistyi 1.8.2017. Pirkanmaan työllisyyskokeilun asiakaskohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, jotka eivät saa palkansaajan tai yrittäjän ansiopäivärahaa.

Työllisyyskokeilussa palvelujen asiakaslähtöisyydellä ja toimintatapojen uudistamisella haetaan vaikuttavuutta ja kustannussäästöjä julkiselle taloudelle työttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin, mukaan luettuna kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuteen. Tampere on lisäksi esittänyt Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuuksista kokonaan luopumista. Työllisyyskokeilu jatkuu vuoden 2018 loppuun. Kunnat ovat esittäneet kokeilujen jatkamista maakuntauudistukseen saakka.

Työllisyydenhoidon palvelujen toimintamenot ovat 53,878 miljoonaa euroa.

Ammatillinen koulutus uudistuu

Ammatillisessa koulutuksessa kokeillaan uudenlaisia digitaalisia sekä yrityselämän, työllisyyden ja koulutuksen yhdistäviä oppimisympäristöjä. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tarvitsema opetus ja opinto-ohjaus turvataan heidän erilaiset tarpeensa huomioiden. Pormestariohjelman tavoitteena on, että jokainen tamperelainen peruskoulun päättänyt nuori saa opiskelupaikan ja jokainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Lainsäädännön muutoksen myötä esimerkiksi opintososiaaliset edut laajenevat koskemaan kaikkia päätoimisia perustutkinto-opiskelijoita iästä riippumatta. Lisäksi oikeus opiskella yhteisiä tutkinnon osia laajenee koskemaan kaikkia perustutkinto-opiskelijoita. Muutokset kasvattavat menoja. Vuonna 2018 opiskelijahuoltopalvelujen laajenemiseen osoitetaan talousarviokehyksessä 0,3 miljoonan euron lisäresursointi.

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on supistunut merkittävästi viime vuosina siihen kohdistuneiden valtakunnallisten koulutusleikkausten vuoksi. Leikkausten vuoksi Tredun toimintamenojen kokonaissopeuttamistarve vuosina 2017 - 2020 on noin 11 miljoonaa euroa. Arviossa on otettu huomioon, että aiempina vuosina on toimittu tehokkaasti ja toimintamenot ovat olleet toimintatuloja pienemmät, jolloin on kertynyt ylijämää.

Myös käynnissä oleva valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen uudistus tuo koulutuksen rahoitukseen, ohjaukseen ja toimintaan huomattavia muutoksia.

Kilpailukykysuunnitelman perusteella on käynnistetty talouden sopeuttamistoimenpiteet toimintamenojen karsimiseksi. Vuoden 2018 talousarvioesitys sisältää 3,2 miljoonan euron menojen sopeuttamistoimenpiteet. Osana sopeuttamista käytetään edellisvuosilta kertyneitä ylijäämiä sopeutuksen helpottamiseksi. Lisäksi Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitus on päättänyt myöntää Tredulle vuonna 2018 yhden miljoonan euron alennuksen vuokriin, joten vuokrakustannusten kokonaiskasvu on vuonna 2018 vain 0,2 miljoonaa euroa. Tavoitteena on saada Tredun tiloihin edelleen sellaisia uusia toimijoita, joiden kanssa voidaan kehittää yhteistoimintaa ja saadaan synergiaetuja.

Tavoitteena oleva menojen sopeutus toteutetaan pääosin palveluiden ostoja karsimalla. Lisäksi tavoitteena on vähentää henkilöstömenoja. Rekrytoinneissa noudatetaan tarkkaa harkintaa. Lisäksi kunta-alan kilpailukykysopimus alentaa henkilöstömenoja 0,4 miljoonaa euroa. Palvelujen ostoja karsitaan ja mahdollisuuksien mukaan opinnollistetaan.

Ammatillisen koulutuksen toimintamenot ovat yhteensä 92,565 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 talousarvioesityksessä Tredun tulos on -3,047 miljoonaa euroa. Tuloarvio muodostuu pääosin ammatillisen koulutuksen valtionosuuksina saaduista tuloista. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitus ja sen myötä Tredun ensi vuoden sopeuttamistoimet tarkentuvat, kun opetus- ja kulttuuriministeriö syyskuun lopussa tekee ammatillisen koulutuksen järjestämislupapäätöksen. Ministeriön ehdotus ensi vuoden opiskelijavuosien vähimmäismääräksi on 8136 opiskelijavuotta. Tampereen kaupunki on ministeriölle antamassaan vastineessa esittänyt opiskelijavuosien vähimmäismäärän lisäystä 234 opiskelijavuodella.

Lukioihin lisää aloituspaikkoja

Lukiokoulutuksessa ikäluokkien kasvu ja alle 18-vuotiaiden lukio-opetuksen aloittaminen Tampereen aikuislukiossa on lisännyt opiskelijamäärää. Tämän perusteella toimintamenoja esitetään lisättäväksi 0,3 miljoonalla eurolla. Talousarvioesityksessä lukioiden sisäänottoa lisätään 30 opiskelijapaikalla. Lisäys toteutettiin syksyn 2017 yhteisvalinnassa ja katetaan kaupungin valtionosuuksien kasvulla.

Vuonna 2018 lukiokoulutuksen talousarvioon sisältyvät lisäksi lukiokoulutuksen opiskelijahuoltopalveluiden menot ja tuloina opiskelijoiden kotikunnilta niistä laskutettavat kulut. Lukiokoulutuksen toimintamenot ovat yhteensä 26,233 miljoonaa euroa.

Lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat otettiin vaiheittain käyttöön 1.8.2016 alkaen. Syyslukukaudesta 2018 alkaen kaikki kolme vuositasoa opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Digitaalisen ylioppilastutkinnon vaiheittainen käyttöönotto alkoi syksyllä 2016 ja kevään 2019 tutkinnossa kaikki kokeet ovat digitaalisia.

Elinkeinopalveluissa huomio start up-yrityksiin, kasvuun ja kansainvälisyyteen

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa edistetään Smart Tampere -ohjelman toimenpiteillä ja ekosysteemi-ajatteluun perustuen. Elinkeinopalvelujen muita painopisteitä ovat yritysten synnyn, kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen, investointien, osaajien ja matkailijoiden houkuttelu sekä yrityspalvelujen, toimintaympäristöjen ja -alustojen kehittäminen.

Tampereen kaupungin ja aluetalouden kannalta keskeisin uudistus on Tampereen uuden yliopiston (Tampere3) toiminnan alkaminen 1.1.2019.

Vuonna 2018 aloitetaan uusia toimenpiteitä alueen start-up -yritysten toiminnan kehittämiseksi ekosysteemi-ajatteluun perustuen, audiovisuaalisen alan tuotannon tukemiseksi, yrityspalveluiden sujuvoittamiseksi ja kaupungin yritysmyönteisyyden lisäämiseksi. Talousarvioon on lisätty toimintamenoja yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Lisäykseen sisältyvät uuden Start-up -kehitysohjelman rahoitus, opiskelijaystävällinen Tampere -ohjelman toimenpiteet, alueen matkailuekosysteemin ja -tarjonnan kehittäminen sekä uudet panostukset audiovisuaalisen toimialan tukemiseen. Talousarviossa on varauduttu myös Euroopan kulttuuripääkaupunki-hankkeeseen.

Matkailu- ja tapahtumapalveluiden painopisteinä on alueen vetovoiman kehittäminen ja matkailijoiden houkuttelu, matkailuekosysteemin ja -tarjonnan kehittäminen sekä alueen tapahtumatoiminnan kehittäminen.


Lisätietoja

Kilpailukykyjohtaja
Anna-Kaisa Heinämäki
puhelin 040 639 7701
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen