Siirry sisältöön

Ympäristö- ja rakennusjaosto hyväksyi rakennusvalvonnan, kaupunkimittauksen ja ympäristönsuojelun taksat

Julkaistu 9.5.2017 17.30

Ympäristö- ja rakennusjaosto hyväksyi rakennusvalvonta- ja kaupunkimittausmaksuja koskevan uuden taksan sekä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 9.5.2017. Uudet taksat tulevat voimaan 1.6.2017. Taksan tarkoituksena on kattaa asioiden käsittelystä kaupungille aiheutuvat kulut.

Rakennusvalvonta- ja kaupunkimittausmaksuista suurin osa säilyi ennallaan Tehdyt korotukset vaihtelevat 6 –17 % välillä, esimerkiksi tonttijaon laatimismaksun perusmaksu asemakaavan yhteydessä tehtävästä tonttijaosta nousi 800 eurosta 850 euroon. Rakennuslupamaksu rakennusta kohden pysyi ennallaan, mutta neliöhinta nousi 6 eurosta 7 euroon. Myös rakennuksen merkitsemistä koskevat ja sijaintikatselmusta koskevat maksut sekä rakennustyön aikaisen valvonnan maksut nousivat hieman. Korotuksissa on huomioitu mm. tehtävistä aiheutuva työmäärä ja vertailukaupunkien taksojen kehitys.

Rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen taksaa myös selkiytettiin niin, että se sisältää vain näiden yksiköiden hoitamien tehtävien maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä asetukseen perustuvia maksuja. Edelliseen taksaan verrattuna uudesta taksasta on poistettu asema- ja yleiskaavoituksen hoitamien tehtävien maksut (suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös) sekä ympäristönsuojelun hoitamien tehtävien maksut (maa-aineslupa).

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksuja korotettiin pääsääntöisesti 5 %. Taksaa tarkistettiin muun muassa lakimuutosten takia. Maa-aineslain mukaiset asiat siirtyivät rakennusvalvonnan taksasta ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. Jos toiminta vaatii sekä maa-ainesluvan ja ympäristöluvan, ne on käsiteltävä samassa luvassa. Uutena kohtana taksaan tulivatkin yhteisluvan lupa- ja valvontamaksut. Taksaan lisättiin uutena kohtana myös talousvesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen, jonka käsittelymaksu on 200 euroa.

Ympäristönsuojelulain mukaisen toiminnan rekisteröintimaksuja muutettiin niin, että ne ovat aina 50 % vastaavan ympäristöluvan maksusta, jolloin ne nousivat 0–39 %. Ympäristölupa vaaditaan ympäristön pilaantumista aiheuttavalta toiminnalta, mutta pienimuotoisempaan toimintaan riittää rekisteröinti. Rekisteröitäviä toimintoja ovat tietyin ehdoin esimerkiksi pienet energiantuotantolaitokset ja polttonesteiden jakeluasemat.

Ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemän asian tuntihinta korotettiin vastaamaan kaupungin muiden yksiköiden vastaavan asiantuntijatyön tasoa. Se nousi 63 eurosta 75 euroon.


Lisätietoja

Rakennusvalvonnan taksa
Rakennustarkastaja
Eija Muttonen-Mattila
puhelin 040 800 4063

Kaupunkimittauksen taksa
Kaupungingeodeetti
Anna Mustajoki
puhelin 040 806 3566

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa:
Katupäällikkö
Pasi Halme
puhelin 050 521 5194


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen