Siirry sisältöön

Ikäihmisten palvelujen lautakunta hyväksyi osaltaan palvelu- ja vuosisuunnitelman

Julkaistu 25.1.2017 18.50

Ikäihmisten palvelujen lautakunta hyväksyi 25.1.2017 osaltaan sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2017. Sen mukaan ikäihmiset saavat entistä enemmän apua ja hoitoa kotiin tai kodinomaisiin oloihin. Tärkeänä painopisteenä on myös tiivistää yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta vanhuksen kotiutuminen sairaalasta takaisin omaan kotiin onnistuisi.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma noudattaa 1.6.2017 käyttöön otettavaa uutta lautakuntarakennetta, jossa ikäihmisten palvelulinjan palvelut sisältyvät uuden sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitykseen. Suunnitelma koskee Tampereen kaupungin lisäksi myös Oriveden sosiaali- ja terveyspalveluja.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmalla johdetaan lautakunnan alaista toimintaa. Se koostuu kahdesta osasta, joista palvelusuunnitelma määrittelee toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet ja linjaukset. Vuosisuunnitelmassa tarkennetaan talousarviota sekä pitkän aikavälin tavoitteita vuosittaisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.

Ikäihmisten palvelujen lautakunta hyväksyi osaltaan myös sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman.

Kuvapuhelinpalveluja ja lääkkeidenjakoautomaatti kotihoidon avuksi

Ikäihmisten palveluissa tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisen turvallinen asuminen kotona tai kodinomaisissa oloissa. Kaupunginstrategiaan pohjaavana tavoitteena on, että vuonna 2017 ikäihmisistä vähintään 92 prosenttia asuisi kotona ja kuusi prosenttia tehostetussa palveluasumisessa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olisi tavoitteen mukaan korkeintaan kaksi prosenttia ikäihmisistä.

Kotihoidossa kuvapuhelinpalvelu ja lääkkeidenjakoautomaatti otetaan tänä vuonna käyttöön koko kaupungin alueella. Kuvapuhelulla hoitaja voi esimerkiksi varmistaa, että asiakas ottaa lääkkeensä, muistuttaa syömisestä tai tehdä erilaisia testejä. Asiakas voi saman palvelun avulla olla kuvayhteydessä omaisiinsa tai osallistua esimerkiksi palvelukeskuksen toimintaan omassa kodissaan. Lääkkeidenjakoautomaatti puolestaan helpottaa lääkkeiden itsenäistä ottamista.

Hoitajien vaihtuvuutta pyritään vähentämään kotihoidossa muuttamalla omahoitajamalli vastuutiimimalliksi. Jos asiakkaan on käytävä useita kertoja päivässä, ei yksi omahoitaja pysty työvuorojensa puitteissa tekemään kaikkia käyntejä. Vastuutiimimallissa omahoitajuus jakaantuu useammalle hoitajalle, jolloin tuttuja hoitajia on enemmän.

Kotona asumista tuetaan myös tuomalla kotona asuville vanhuksille erittäin tärkeän perushoivan lisäksi elämään sisältöä: kulttuuria, virikkeitä, käsillä tekemistä, esteettisiä elämyksiä ja ulkoilua. Asiakkaan omien mieltymysten ja toiveiden esiin tuomiseen käytetään apuna Elämän puuta, johon asiakas saa omaistensa kanssa merkitä hänelle merkitykselliset asiat ja tulevaisuuden haaveet.

Ikäihmisten kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa panostetaan luotsitoiminnan laajentamiseen.

Sairaalasta omaan kotiinsa palaavan vanhuksen kotiutumisen onnistumisen vuoksi painotetaan sairaalaosastojen, geriatrian poliklinikan, asiakasohjauksen, kotihoidon, kotikuntoutuksen sekä tukipalvelujen saumatonta yhteistyötä.

Omaishoitajien terveystarkastukset aloitetaan huhtikuussa.

Palvelutalon kotihoito vakiinnutetaan ja sen määrää kasvatetaan. Ikäihmisten palvelujen rakennemuutosta jatketaan lisäämällä ympärivuorokautisen hoidon paikkoja. Vastaavasti pitkäaikaishoidon sairaalapaikkoja vähennetään Rauhaniemen sairaalasta.


Lisätietoja

Kehittämisjohtaja
Anniina Tirronen
puhelin 040 801 6378
sähköposti [email protected]

Palvelulinjapäällikkö
Ella Suojalehto
puhelin 040 759 5163
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala