Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman

Julkaistu 24.1.2017 19.34

Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi 24.1.2017 palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2017.

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi osaltaan sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan että sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman. Suunnitelma noudattaa 1.6.2017 käyttöön otettavaa uutta lautakuntarakennetta, jossa lasten ja nuorten palveluja sisältyy kummankin uuden lautakunnan talousarvioesityksiin.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmalla johdetaan lautakunnan alaista toimintaa. Se koostuu kahdesta osasta, joista palvelusuunnitelma määrittelee toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet ja linjaukset. Vuosisuunnitelma tarkentaa pitkän aikavälin tavoitteet ja linjaukset vuosittaisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.

Palvelusetelipäivähoitoa lisätään varhaiskasvatuksessa

Päivähoidon hoitoaikaperusteinen kokeilu jatkuu pilottipäiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen palveluvaihtoehtoja monipuolistetaan ja yksityisen palvelutuotannon osuutta pyritään nostamaan palvelusetelipäivähoitoa lisäämällä. Palvelusetelipäivähoitoa tarjoaville yrityksille etsitään muun muassa toimitiloja ja tontteja.

Peruskorjauksia, sisäilmaremontteja ja uudisrakentamista tehdään vuoden 2017 aikana yhteensä 10 päiväkodissa ja 14 koulussa. Esimerkiksi Tampereen kansainvälisen koulun perusparannus valmistuu vuonna 2017, ja uuden yhtenäiskoulun rakentaminen jatkuu Tesomalla. Lielahden koulun rakennustyöt jatkuvat, ja Irjalan uuden päiväkodin ja pienten lasten koulun rakentaminen alkaa syksyllä. Uusi Talvitien päiväkoti ja koulu valmistuu ja aloittaa toimintansa elokuun alussa Härmälässä. Varhaiskasvatuksessa epätarkoituksenmukaisista päivähoitotiloista pyritään luopumaan.

Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia tuetaan lisäämällä yhteistyötä ja kehittämällä toimintaa kultuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen kanssa. Perusopetus kehittää kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä tukea entistä enemmän myös yhdessä lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoiden kanssa.

Sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa kiinnitetään yhä enemmän huomiota lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseen. Kaikki päiväkodit ovat mukana Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa, samoin kaikki koulut osallistuvat Liikkuva koulu -ohjelmaan. Uuden opetussuunnitelman myötä lapset osallistuvat aikaisempaa enemmän oman oppimisensa suunnitteluun muun muassa ilmiöpohjaisessa opiskelussa. Varhaiskasvatus ja perusopetus lisäävät myös sähköistä asiakasviestintää ja -vuorovaikutusta.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aluejako muuttuu 1.8.2017 lähtien, jonka jälkeen varhaiskasvatus ja perusopetus toimivat viitenä alueena aikaisemman kolmen alueen sijaan. Uudet alueet ovat länsi, etelä, keskusta, kaakko ja koillinen alue.

Nuorisoikäisten kiireellisiä sijoituksia ehkäistään avohuollon palveluilla

Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluissa kehittämisen painopisteinä ovat tänä vuonna sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen valmistautuminen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen valtakunnallinen LAPE-muutosohjelma. LAPE-muutosohjelmassa uudistetaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmää sekä toimintatapoja.

Myös lastensuojelun rakenneuudistusta viedään eteenpäin. Siinä tavoitteena on siirtää palvelujen painopistettä sijaishuollosta avohuoltoon, sijaishuollossa lisätä perhehoidon osuutta sekä lisätä peruspalveluissa annettavaa tukea. Tähän liittyen vuonna 2017 vahvistetaan perhepalveluita, erityisesti tukiperhetoimintaa, ja lisätään yhteistyötä perusopetuksen kanssa kouluikäisten ja heidän perheidensä tukemiseksi. Muun muassa tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin käyttöä lisätään alakouluikäisten perheissä.

Vuonna 2017 neuvoloissa otetaan käyttöön sähköinen äitiyskortti ja äitiysneuvolapalvelua täydentävä Tunne taitosi -nettivalmennus. Voimaperheet-toimintamalli laajenee koko kaupungin alueelle. Turun yliopiston kehittämä Voimaperheet-toimintamalli on noin kaksi vuotta kestävä, digitaalisessa ympäristössä toimiva hoito-ohjelma, jossa tunnistetaan ja vanhempien toimintatapoja kehittämällä ja tukemalla ennaltaehkäistään lasten mielenterveysongelmia. Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstöresursseja lisätään.

Tampereen lastensuojelussa varsinkin nuorisoikäisten kiireellisten sijoitusten määrä on kasvanut. Kiireellisesti tehdyt sijoitukset myös kestävät aikaisempaa pitempään. Näihin ongelmiin puututaan tänä vuonna avohuollon sosiaalityötä ja tehostettua perhetyötä kehittämällä.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma koskee lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta myös Orivettä.


Lisätietoja

Perusopetusjohtaja
Kristiina Järvelä
puhelin 040 800 4678
sähköposti [email protected]

Palvelujohtaja
Maria Päivänen
puhelin 050 591 1602
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen