Siirry sisältöön

Osaamis- ja elinkeinolautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2017

Julkaistu 19.1.2017 19.06

Tampereen kaupunki on varannut kuluvan vuoden osaamis- ja elinkeinopalvelujen hankintaan ja avustuksiin yhteensä 182,974 miljoonaa euroa, josta oman tuotannon osuus on noin 77,4 prosenttia. Lautakunnan alaisia palveluja ovat toisen asteen koulutus, ammatillinen aikuiskoulutus sekä osaamisen, elinkeinojen ja työllisyyden edistäminen. Osaamis- ja elinkeinolautakunta hyväksyi osaltaan palvelu- ja vuosisuunnitelman 19.1.2017.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmalla tarkennetaan vuosittain kaupungin talousarviota ja siinä asetettuja toiminnan ja talouden tavoitteita. Lautakunnan tehtävänä on järjestää osaamisen ja elinkeinojen edistämisen palveluja, jotka edistävät Tampereen alueen osaamista, elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja työllisyyttä sekä kaupungin kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaisuutta.

Palvelut jakautuvat neljään kokonaisuuteen. Ammatilliselle koulutukselle on varattu 95,8 miljoonaa euroa, lukiokoulutukselle 26 miljoonaa euroa, työllisyyspalveluille 44,1 miljoonaa euroa ja yritys- ja yhteiskuntasuhteiden palveluryhmälle 9,6 miljoonaa euroa. Yhteiskuntasuhteiden ja kansainvälisten asioiden kokonaisuudet ovat kaupunginhallituksen ohjauksessa, kuten myös kehitysohjelmien (Smart Tampere, Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta) määrärahat.

Osaamis- ja elinkeinolautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman tuloarvio on 97,958 miljoonaa euroa. Se koostuu pääasiassa toisen asteen koulutuksen valtionosuuksista, valtion korvauksista pakolaisten kotouttamista tukevien palvelujen järjestämisestä ja velvoitetyöllistettävistä aiheutuvista kustannuksista, muista valtiolta saatavista tuista ja avustuksista sekä ammatillisen koulutuksen maksullisen palvelutoiminnan tuotoista. Palveluista perittävät maksut ja muut tulot kuuluvat palvelun tuottajalle.

Työllisyyspalvelut uudistuvat

Työllisyydenhoidon palvelukokonaisuudessa vuonna 2017 uudistetaan palveluja osana kaupunkiseudun sekä Sastamala ja Punkalaitumen työllisyyskokeilua. Valmistella olevan työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisen kokeilun talousarviovaikutukset tarkentuvat kevään aikana. Kokeilulainsäädännön arvioidaan tulevan voimaan 1.6.2017, jolloin kokeilu voi käynnistyä.

Työllisyyspalvelujen suunnitelma sisältää viime vuosien tapaan lisäpanostuksen pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteisiin. Muita työllisyydenhoidon kehittämisen painopisteitä ovat muun muassa digitaalisten palvelujen lisääminen, monikulttuuristen palvelujen vahvistaminen, liikkumisen edistäminen Liikkuva Tampere -hankkeen mukaisesti sekä yrittäjyyden ja työnantaja- ja yritysyhteistyön edistäminen.

Ammatillinen koulutus laajentaa verkko-opetusta

Valtion ammatillisen koulutuksen säästöt kohdentuvat tänä vuonna oppilaitosmuotoiseen ammatilliseen peruskoulutukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän ennakollisen vuoden 2017 valtionosuuspäätöksen perusteella Tredulle kohdistuva yksikköhintarahoituksen leikkaus on täsmentynyt 12 miljoonaan euroon. Tämän johdosta valmistellaan talousarviomuutosesitys valtuuston päätettäväksi alkuvuodesta.

Valtiolta saatava yksikköhintarahoitus käytetään kokonaisuudessaan koulutuksen järjestämiseen. Tämän lisäksi valtuusto on osoittanut erillisrahoituksena 407 000 euroa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Kilpailukykysuunnitelman mukaisesti ammatillisen koulutuksen toimintaa sopeutetaan vähenevään yksikköhintarahoitukseen. Sopeuttamisessa käytetään taseeseen aiempina vuosina kertynyttä ylijäämää. Tredun alijäämän arvioidaan olevan 6,069 miljoonaa euroa, josta yksikköhintarahoituksella rahoitettavan toiminnan osuus on 5,001 miljoonaa euroa.

Ammatillisen koulutuksen kehittämisen painopisteinä ovat tänä vuonna muun muassa liikunnan edistäminen Liikkuva Tampere -hankkeen mukaisesti, pedagogisen toiminnan uudistaminen vahvistamalla kumppanuuksia sekä uusien oppimisympäristöjen kehittäminen menetelmiä ja verkko-opetusta laajentamalla.

Kilpailukykysuunnitelmaan ja toimintamallin uudistukseen perustuvilla henkilöstöjärjestelyillä tavoitellaan Tredun osalta 39 henkilötyövuoden vähentämistä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää eläköitymisen hyödyntämistä ja määräaikaisten työsuhteiden arviointia. Opiskelijoiden saaman lähiopetuksen määrää ei vähennetä.

Lukiot lisäävät koulutusyhteistyötä

Lukiokoulutuksen kehittämisen painopisteinä ovat vuonna 2017 muun muassa oppimisympäristöjen kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen sekä sidosryhmäverkoston vahvistaminen ja kehittäminen erityisesti elinkeinoelämän kanssa. Opiskelijoiden liikkumista edistetään Liikkuva Tampere -hankkeen mukaisesti. Yhteistoimintaa kehitetään Tredun, Kesäyliopiston ja muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa. Seudullista lukioyhteistyötä vahvistetaan ja osallistutaan Tampere3-verkostoon. Tavoitteena on yhteinen opetustarjonta erityisesti kielissä.

Elinkeinopalveluja ja yritysyhteistyötä vahvistetaan

Uudessa yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmässä vuoden 2017 kehittäminen keskittyy elinkeinopolitiikan ja -palvelujen sekä yritysyhteistyön kehittämiseen. Kaupungin strategisella elinkeinopolitiikalla vahvistetaan alueen elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä. Tehtäviin kuuluvat myös kaupungin brändityö ja markkinointiviestinnän suunnitelman valmistelu ja jalkauttaminen, edunvalvonnan ja suhdetoiminnan kehittäminen, kansainvälisen toiminnan kehittäminen sekä Visit Tampere Oy:n toiminnan ja Smart Tampere -ohjelman toimintojen käynnistäminen.

Kehitysohjelmat luovat uutta

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma on kokonaisnäkemys keskustan kaupunkiympäristön ja toimintaympäristön tavoitteista ja niitä toteuttavista käytännön toimista tuleville vuosikymmenille.

Tavoitteena on vahvistaa keskustan asemaa kaupan ja palvelujen keskittymänä, parantaa saavutettavuutta kaikilla kulkumuodoilla ja tukea monipuolisen asuntokannan syntymistä keskustaan.

Viiden tähden keskusta -kehittämisohjelmalla on palvelualueille ja lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmiin sisältyvää käyttötalousmäärärahaa yhteensä 2,135 miljoonaa euroa ja investointimäärärahaa 19,350 miljoonaa euroa.

Hiedanrannan kehitysohjelman tavoitteena on uudistaa Lielahden alakeskus, lisätä alueen työpaikka- ja asukasmäärää huomattavasti sekä muodostaa alakeskuksesta toiminnallisesti ja laadullisesti korkeatasoinen. Alueesta tehdään tulevaisuuden älykäs kaupunginosa, joka tarjoaa kuntalaisille sujuvan arjen ja parantaa asukkaiden elämänlaatua hyödyntämällä informaatioteknologioita ja toteuttamalla ratkaisut kestävällä tavalla.

Hiedanrannan suunnittelukilpailu ratkaistiin vuoden 2017 alussa. Alueen jatkosuunnittelu käynnistettiin kilpailussa menestyneiden ehdotusten pohjalta. Hiedanrannan toiminnan painopiste on vuonna 2017 selvityksissä, tutkimuksissa, maankäytön suunnittelussa ja esirakentamisessa.

Hiedanrannan kehittämisohjelmalla on palvelualueille ja lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmiin sisältyvää käyttötalousmäärärahaa yhteensä 0,996 miljoonaa euroa ja investointimäärärahaa 1,15 miljoonaa euroa.


Lisätietoja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell