Siirry sisältöön

Kolmenkulman toisen työpaikka-alueen asemakaavaehdotus etenee

Julkaistu 20.12.2016 20.44

Tampereen länsiosassa sijaitsevalle Myllypuron alueelle tulevan laajan työpaikka-alueen asemakaavaa etenee. Kolmenkulman toisen osan asemakaavaehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 20.12.2016 asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavan tavoitteena on, alueen erityiset luontoarvot huomioiden, mahdollistaa korkeatasoisen ja toimivan toimisto-, työpaikka- ja teollisuusalueen rakentuminen Clean-Tech -tyyppisen kiertotalouden yritystoimintaa varten. Kaavaratkaisussa tavoitellaan joustavuutta niin tulevan rakentamisen, toimintojen kuin toteutusaikataulun suhteen.

Metsäinen, soinen ja rakennukseton kaava-alue sijaitsee noin 10 km länteen kaupungin keskustasta Myllypuron kaupunginosassa. Alueella ei ole asemakaavaa yleistä tietä ja suojaviheralueita lukuun ottamatta.

Suunnittelualue rajoittuu idässä pääosin Valtatien 3 liikennealueen länsirajaan, pohjoisessa Leppiojan luonnonsuojelualueen eteläpuolisiin alueisiin sekä lännessä ja etelässä Nokian kaupungin rajaan. Kaavan itäpuolella on Myllypuron vaiheen 1 asema- kaavoitettu, rakenteilla oleva alue jossa on mm. tuotanto- ja toimistorakennuksia.

Alueen poikki kulkee Juhansuolta laskeva ojauoma alueen itäpuolelle Myllypuron Natura- ja luonnonsuojelualueelle.

Mahdollisuus jopa 2 000 työpaikkaan

Asemakaava-alueen laajuus on noin 100 ha, josta rakennettavia korttelialueita noin 57 hehtaaria. Rakennusoikeutta kerrosalaneliömetreinä, on yhteensä 238 666 kerrosneliömetriä. Alueelle arvioidaan voivan sijoittua jopa 2000 työpaikkaa.

Asemakaava koostuu toimisto-, työpaikka-, liike, -varasto- ja teollisuusrakentamisen korttelialueista, joita on tarkoitus käyttää kiertotalouden yritystoimintaan, tutkimukseen, tuotantoon, liiketoimintaan sekä alan opetukseen ja kehittämiseen.

Suojaviheralueita osoitetaan noin 16 hehtaaria ja lähivirkistysalueita noin 12 hehtaaria. kaavassa Juhansuon lehmusmetsikkö on merkitty luonnonsuojelualueeksi. Viheralueilla turvataan luonnonarvoja kuten hajuheinäesiintymiä, alueen vesisuhteita, olevien purouomien säilyttämismahdollisuuksia sekä varauksia hulevesien alueellisille viivytysaltaille.

Asemakaavassa on huomioitu Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan (liikenne- ja logistiikka), raideliikenteen yhteystarve ja maakuntakaavan 2040 valmistelussa esitetty raideliikenteen käytävä asemakaavan esittämään maankäyttöön.

Keskuspuhdistamon asemakaavaehdotuksia nähtäville

Sulkavuoreen suunnitellun seudullisen keskusvedenpuhdistamon rakentamisen valmisteluun liittyy neljä asemakaavaehdotusta, jotka yhdyskuntalautakunta hyväksyi asetettavaksi nähtäville. Keskuspuhdistamolle ja siihen liittyvälle maanalaiselle rakentamiselle kuten siirtotunneleille varataan asemakaavoissa riittävät tilat.

Asemakaavat koskevat noin kolme kilometriä pitkää kaartuvaa vyöhykettä, joka ulottuu Viinikanlahden nykyisen jätevedenpuhdistamon alueelta Vihilahden ja Rautaharkon kautta Sulkavuoren kaakkoispuolelle. Kaava-alueiden pinta-ala on yhteensä noin 73 hehtaaria, josta maanpäälliset kaava-alueet ovat noin 54 hehtaaria ja maanalaiset noin 19 hehtaaria.

Asemakaavoituksella päätetään puhdistamohankkeen vaatimista alue- ja tilavarauksista sekä suunnittelualueiden muusta maankäytöstä. Maanpäällisten kaavojen alueista viheralueita yhteensä noin 36 hehtaaria, josta suojaviheralueita noin 15 hehtaaria ja lähivirkistys- ja puistoalueita noin 21 hehtaaria.

Hallilan raitiotieasemakaava hyväksyttiin

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi osaltaan asemakaavaehdotuksen, jolla mahdollistetaan raitiotien rakentaminen Hallilan kautta. Lautakunta äänesti asian palauttamisesta valmisteluun äänin 9 -2. Asemakaava menee vielä kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Hallilan tarkistettu asemakaavaehdotus oli nähtävillä marras-joulukuussa. Asemakaavaluonnokseen ei tullut uudelleen nähtävillä olon jälkeen isoja muutoksia.

Koko metsäinen Hallila säilyy rakenteena ennallaan. Asumiselle tarkoitettu uudisrakentaminen jätetiin jo aiemmin pois liito-oravaselvitysten perusteella. Raitiotie rakennetaan metsän halki rinteen suuntaisesti.


Lisätietoja

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908

Kolmenkulman asemakaavaehdotus/
Projektiarkkitehti
Vesa Kinttula
puhelin 040 800 7901


Teksti Anna-Leea Hyry