Siirry sisältöön

Osaamis- ja elinkeinolautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2017

Julkaistu 29.9.2016 18.25

Tampereen kaupungin osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen palveluiden toimintamenojen arvioidaan olevan ensi vuonna yhteensä 177,270 miljoonaa euroa. Palvelut sijoittuvat ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen, työllisyydenhoidon ja elinkeinopalvelujen palvelukokonaisuuksiin. Osaamis- ja elinkeinolautakunta hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2017 talousarvioesityksen 29.9.2016.

Lautakunnan talousarvioesitys, poisluettuna Tredu, on laadittu 0,598 miljoonaa euroa annettua nettokehystä pienemmäksi. Poikkeaman selittävät kilpailukykysopimuksen henkilöstömenoja vähentävä vaikutus sekä tilaaja-tuottaja-mallin purkamisesta aiheutuvat siirrot ja lisäykset.

Talouden tasapainottamistoimenpiteinä on huomioitu menojen vähennyksiä kuluvan vuoden suunnitelmaan nähden yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Ne kohdistuvat lukiokoulutukseen (0,1 miljoonaa euroa), elinkeinopalveluihin (0,15 miljoonaa euroa) ja kehitysohjelmiin (0,05 miljoonaa euroa).

Palvelutarpeiden lisäyksiä on huomioitu yhteensä 1,0 miljoonaa euroa. Tästä puolet kohdistuu kaupunkimarkkinointiin ja toinen puoli matkailuyhtiön perustamiseen.

Palvelualueen tavoitteet koskevat kaupungin kehittymistä älykkäänä kaupunkina, Tampere3 -hankkeen toteuttamista, työttömyyden vähentämistä ja työllisyyden kuntakokeilua, kaupunkimarkkinoinnin ja matkailu- ja tapahtumatoiminnan uudistamista ja lentoliikenneyhteyksien määrän kasvattamista. Lisäksi keskustan elinvoiman vahvistamista ja Hiedanrannan alueen kehittämistä koskevat tavoitteet heijastuvat myös elinvoima- ja osaamislautakunnan talousarvioon.

Työllisyydenhoitoa tehostetaan

Työllisyydenhoidon palveluihin varatut määrärahat säilyvät vuoden 2016 tasolla. Esitys sisältää edelleen vuonna 2014 aloitetun lisäpanostuksen, ns. työllisyyspaketin, pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteisiin. Kaupungin toimintamallin muutoksen myötä kotihoidon ja asumispalveluiden palkkatukityöllistäminen yhdistetään osaksi Tampereen kaupungin työllisyyden hoidon palveluja.

Tampereen kaupunkiseutu on valittu mukaan työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun, joka toteutetaan vuosina 2017–2018. Kaupunkiseudun kokeilun konkreettiset sisällöt valmistellaan alueen toimijoiden yhteistyönä syksyllä 2016. Tavoitteena on nykyistä huomattavasti tehokkaampi ja sujuvampi työllisyydenhoidon kokonaisuus.

Kokeiluun ei tule valtion erillisrahoitusta, mutta kunnat ovat esittäneet työmarkkinatuen rahoitusvastuun poistamista ja siihen varatun määrärahan käyttämistä työllisyydenhoidon toimiin. Kokeilun talousarviovaikutukset selviävät jatkovalmistelussa ja niitä ei ole voitu ottaa huomioon talousarvioesityksessä.

Ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitus vähenee

Ammatillista peruskoulutusta yli 8000 opiskelijalle antavan Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun, valtiolta saatava rahoitus alenee kuluvan vuoden tasosta 12,5 prosenttia eli noin 10 miljoonaa euroa. Tämä johtuu ammatilliseen koulutukseen kohdistuvista koulutussäästöistä. Yksikköhinta vähenee voimakkkaasti.

Tredun toimintatulot ovat 89,456 miljoonaa euroa, toimintamenot 93,359 miljoonaa euroa, poistot 2,1 miljoonaa euroa ja tilikauden alijäämä -6,003 miljoonaa euroa. Alijäämästä suurin osa muodostuu Tredun yksikköhintarahoituksella toteutettavasta toiminnasta ja 0,993 miljoonaa euroa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesta toiminnasta ja nuorten hyvinvoinnin edistämisestä.

Tredun yksikköhintarahoituksen määrä tarkentuu, kun opetus- ja kulttuuriministeriö päättää marraskuussa Tredun vuoden 2017 yksikköhinnasta.

Ammatillisen koulutuksen palveluverkkosuunnitelman valmistelua jatketaan. Valmistelutyössä otetaan huomioon muuttuvien osaamistarpeiden lisäksi Tredun taloudelliset toimintaedellytykset ja tilojen yhteiskäyttömahdollisuudet.

Lukioihin lisää aloituspaikkoja

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä kasvaa hieman. Lukiokoulutuksen lisäykset katetaan kaupungin valtionosuuksien kasvulla. Lukion oppilasmäärän kasvuun perustuva lisäys on 0,253 miljoonaa euroa.

Lukiokoulutuksen aloituspaikkamäärää nostettiin 45:llä syksystä 2016 alkaen. Tarkoituksena on turvata perusopetuksen päättäneiden sijoittumista jatko-opintoihin. Nuorten määrän kasvu yhdessä lukiokoulutuksen suosion kanssa luo paineita lukiokoulutuksen aloituspaikkojen maltilliselle lisäämiselle myös lähivuosina, jotta sisäänottokynnys ei nouse liian suureksi.

Lukiokoulutuksen menot lisääntyvät ensi vuonna 546 000 euroa, koska Tampereen kaupungin järjestämien lukiokoulutuksen opiskelijahuoltopalvelujen ja yksityisten lukiokoulutuksen järjestäjien opiskelijahuollon ostopalvelujen ja avustusten maksatus siirretään lukiokoulutuksen palvelukokonaisuuteen.

Osaamis- ja elinkeinolautakunnan vuosisuunnitelmaesitykseen on osoitettu pakolaisten kotouttavan toiminnan rahoitusta yhteensä 454 000 euroa, josta lukiokoulutukseen on kohdistettu 84 000 euroa ja Tredulle 370 000 euroa.

Tredean toimintaa tehostetaan

Vuoden 2017 aikana Tredea uudistaa toimintamalliaan. Elinkeino- ja matkailupalveluiden painopisteinä ovat investointien, osaajien ja matkailijoiden houkuttelu, investointien hankinnan kehittäminen, seudun tunnettuuden kasvattaminen sekä kärkitoimialojen ja nousevien alojen uudistumisen tukeminen sekä toimintaympäristöjen kehittäminen.

Ensi vuoden alussa matkailumarkkinoinnin yhteistyön ja toiminnan tehostamiseksi Tredea Oy:n matkailutoiminnot, Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto sekä Tampere Convention Bureau yhdistyvät uudeksi Visit Tampere Oy:ksi.

Kaupungin ensi vuoden talousarviosta päätetään kaupunginvaltuustossa 14.11.2016.


Lisätietoja

Erityisasiantuntija
Pekka Kivekäs
puhelin 040 076 0620
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell