Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen

Julkaistu 29.9.2016 20.23

Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi 29.9.2016 vuoden 2017 talousarvioesityksen.

 

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi osaltaan sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan että sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Lasten ja nuorten palvelujen ensi vuoden talousarvioesitys noudattaa uutta lautakuntarakennetta, minkä vuoksi lasten ja nuorten palveluja sisältyy nyt kummankin uuden lautakunnan talousarvioesityksiin. Uudet lautakunnat aloittavat toimintansa 1.6.2017.

Palvelutarpeiden kasvun ja kireänä jatkuvan taloustilanteen vuoksi kaupungin on jatkettava toimia talouden tasapainottamiseksi myös vuoden 2017 talousarvion valmistelussa.

Pormestarin 24.10.2016 julkaistava talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakuntien talousarvioesitykseen verrattuna. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 14.11.2016.

Palvelutarpeen kasvuun lisärahaa

Perusopetuksen talousarviossa varaudutaan lukuvuoden 2017–2018 oppilasmäärän kasvuun ja uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen.

Perusopetuksessa opetussuunnitelman painopisteenä on toimintakulttuurin kehittäminen niin, että oppilaat voivat vaikuttaa lukuvuoden aikana opittavien aihekokonaisuuksien valintaan. Opittavia asioita tarkastellaan erilaisten ilmiöiden kautta ja niihin perehtymällä. Liikkuva koulu -ohjelmaa toteutetaan yhdessä uuden opetussuunnitelman kanssa.

Esi- ja alkuopetuksen jälkeisen kerhotoiminnan yhteistä toimintamallia kehitetään ja toteutetaan kaikissa kouluissa. Varhaiskasvatuksessa lisätään palvelusetelipäivähoitoa, esiopetuspaikkoja ja yksityisen päivähoidon tukea. Epätarkoituksenmukaisista tiloista päivähoidossa pyritään luopumaan mahdollisuuksien mukaan.

Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön lakisääteinen varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 alkaen sekä kunnallisessa että yksityisessä toiminnassa. Esiopetus ryhtyy käyttämään Helmiä toiminnassaan. Varhaiskasvatus osallistuu valtakunnalliseen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan ja liikkumista lisätään varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Talvitien pienten lasten yksikkö (päiväkoti, esiopetus ja alkuopetus luokat 1–2) aloittaa toimintansa Härmälässä. Peruskorjauksia, sisäilmaremontteja ja uudisrakentamista tehdään vuoden 2017 aikana yhteensä yhdeksässä päivähoidon yksikössä ja 13 koulussa. Muun muassa Tampereen kansainvälisen koulun perusparannus valmistuu vuonna 2017.

Lastensuojelussa painopiste avohuollossa ja perhehoidossa

Lastensuojelussa jatketaan toimia, joilla raskaita lastensuojelutoimia pyritään ehkäisemään avohuollon palveluissa. Painopistettä siirretään edelleen sijaishuollosta avohuoltoon, ja sijaishuollossa perhehoidon osuutta pyritään lisäämään. Vuonna 2017 tavoitteena on, että sijaishuollon vuorokausista vähintään 66 prosenttia toteutuisi sijaisperheissä.

Lasten ja nuorten määrän kasvu nostaa palvelutarvetta myös neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa. Talousarviossa esitetään lisäystä äitiys- ja lastenneuvoloihin, kouluterveydenhuoltoon sekä perhepalveluihin. Perhepalvelujen lisäykset kohdistuvat nuorisoikäisten lasten tukiperhetoimintaan, alueellisille lapsiperheiden sosiaaliasemille ja perheneuvolaan. Lisäyksillä vahvistetaan peruspalveluja ja vähennetään myös lastensuojelutoimien tarvetta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys sisältää myös Orivedelle järjestettävät lasten ja nuorten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Nuorisopalveluja kehitetään jatkossa aikaisempaa enemmän koko alueen näkökulmasta. Toimintatapaa kokeillaan nyt koillisella alueella, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön koko kaupungin alueella ensi vuonna. Uuden toimintatavan myötä muun muassa nuorisotilojen aukioloihin tarvittavia joustoja voidaan tehdä helpommin. Samalla yhteistyötä alueiden eri toimijoiden kanssa syvennetään.


Lisätietoja

Palvelujohtaja
Maria Päivänen
puhelin 050 591 1602
sähköposti [email protected]

Perusopetuksen rehtori
Leena Kostiainen
puhelin 050 363 7069
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Opa Latvala