Siirry sisältöön

Multisillan täydennysrakentamisen yleissuunnitelma nähtävillä

Julkaistu 9.9.2016 9.35

Tampereen Multisillan täydennysrakentamista koskeva Ehyt-yleissuunnitelma on nähtävillä 8.9.–6.10.2016, ja siitä voi vielä antaa palautetta. Viimeistelyvaiheen aineisto on esillä palvelukeskus Frenckellissä, Tampereen kaupungin internet-sivuilla sekä Peltolammin kirjastossa. Suunnittelija on tavattavissa 15.9. klo 15 - 18 Multituvan avajaistapahtuman yhteydessä (Multisillankatu 5) ja Peltolammin kirjastossa 22.9. klo 15 -19.

Yleissuunnitelma liittyy Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella (EHYT) -työhön,jonka tarkoituksena on etsiä ja osoittaa asuntorakentamiseen soveltuvia alueita nykyistä kaupunkirakennetta täydentäen ja jatkaen. Työssä otetaan huomioon alueen kokonaisrakenne, kaupunkikuva ja ympäristön arvot.

Yleissuunnitelma ei ole kaava, vaan yleispiirteinen oikeusvaikutukseton suunnitelma, joka laaditaan asemakaavoituksen pohjaksi. Asemakaavamuutoksia tehdään tonttien omistajien ja vuokranhaltijoiden, esimerkiksi taloyhtiöiden, aloitteesta.

Täydentämistä Lempääläntien molemmilla puolilla

Yleissuunnitelmassa on tunnistettu täydennysrakentamisen mahdollisuuksia sekä Multisillan olemassa olevilla korttelialueilla Lempääläntien länsipuolella sekä tien itäpuolella, jossa nykyisin ovat koulurakennus ja päiväkoti.

Kokonaisuudessaan yleissuunnitelmassa esitetyt muutokset toisivat Multisiltaan asuntorakentamista noin 84500 kerrosneliömetriä. Asuntoja voitaisiin vaiheittain rakentaa kaikkiaan jopa noin 1660 uudelle asukkaalle. Uudet ja täydennettävät korttelialueet on esitetty yleispiirteisinä aluerajauksina.

Lempääläntien itäpuolelle voisi nousta uutta asuntorakentamista noin 45300 kerrosneliömetriä, joka asumisväljyydellä kerrosneliömetriä/asukas tarkoittaisi asuntoja arviolta 880 uudelle asukkaalle. Nykyisen Terävänkadun tuntumaan on lisäksi esitetty paikkaa päiväkodille ja alkuopetuksen (1-2) luokille.

Lempääläntien länsipuolella sijaitsevien nykyisten korttelialueiden täydentämispotentiaaliksi yleissuunnitelmassa on arvioitu noin 39200 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaisi noin 780 uutta asukasta.

Yleissuunnitelman kokonaismitoitus on määräytynyt pääosin käytettävän pysäköintiratkaisun mukaan. Siinä on arvioitu, että rakenteellinen pysäköinti ei vielä tällä hetkellä ole kustannusmielessä Multisillassa realistista. Rakenteellinen pysäköinti sisältää mm. pysäköintirakennukset ja -luolat sekä -paikat pihakansien alla.

Täydennysrakentamista uusiin ja nykyisiin kortteleihin onkin yleissuunnitelmassa mitoitettu siltä pohjalta, että pysäköintipaikat rakennettaisiin maan pinnalle.

Lempääläntie katumaiseksi väyläksi

Yleissuunnitelmassa on esitetty Lempääläntien kehittämistä vaiheittain. Tie säilyy edelleen merkittävänä seudullisena yhteytenä, mutta tavoitteena on rauhallisemmat ajonopeudet ja parempi liikenneturvallisuus Multisillan kohdalla. Ensimmäisessä vaiheessa on esitetty liikenneympyrää Multisillankadun ja Terävänkadun kohdalle ja kevyen liikenteen yhteyttä ajoradan länsipuolelle Multisillankadun ja Multiojankadun välille. Toisessa vaiheessa maankäytön kehittymisestä riippuen voidaan rakentaa liikenneympyrä myös Lempääläntielle Vuoreksenkadun risteykseen.

Yleissuunnittelutyö on jakaantunut aloitus-, luonnos- ja viimeistelyvaiheeseen. Jokaisessa vaiheessa asukkailla on ollut mahdollisuus jättää mielipiteitä suunnitelmasta. Sen hanke-esite ja vuorovaikutussuunnitelma sekä luonnosvaihtoehdot ovat olleet julkisesti nähtävillä palvelukeskus Frenckellissä sekä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Luonnokset yleissuunnitelmasta olivat nähtävillä vuoden 2015 lopulla ja asukastilaisuus pidettiin 25.11.2015. Työn aloitus- ja luonnosvaiheissa tehtiin lisäksi internet-kyselyt, joissa asukkaat saattoivat jättää mielipiteensä ja ehdotuksensa yleissuunnittelutyöhön. EHYT-suunnittelulla on verkkosivut, joilta on voinut seurata työn etenemistä, tutustua selvityksiin ja jättää palautetta suunnittelijoille.

Viimeistelyvaiheen palautteet kootaan yhteen ja niissä esitetyt näkökohdat huomioidaan vielä mahdollisuuksien mukaan tai kirjataan jatkosuunnittelun tavoitteisiin.


Lisätietoja

Yleissuunnitelma/
Erikoissuunnittelija
Juha Riihelä
sähköposti [email protected]

Projektiarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin +358408063019

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö
Hanna Montonen
puhelin 040 801 6952


Teksti Raija Mikkola/Anna-Leea Hyry