Siirry sisältöön

Raitiotien toteutussuunnitelma, kustannusarvio ja vaikutusten arviointi valmistuivat

Julkaistu 5.9.2016 10.15

Tampereen raitiotien ensimmäisen osuuden toteutussuunnitelma, kustannusarvio sekä vaikutusten arviointi ovat valmistuneet. Sekä raitiotiehankkeen kustannukset että hyödyt ovat aiemmin arvioitua suuremmat. Raitiotie on arvioinnin mukaan yhteiskuntataloudellisesti kannattava hanke, ja rakentaminen on pitkällä aikavälillä myös muilla tavoin kannattava kaupungin taloudelle. Kaupunki saa noin kaksinkertaisena sijoituksensa takaisin.

Raitiotievaunu Hämeenpuistossa Tuulensuun edessä.
 

Raitiotieinfran kokonaiskustannus on noin 283 miljoonaa euroa Hiedanrannan kautta kulkevalla, lyhyimmällä reitillä. Hiedanrannan alueen hankkiminen kaupungin omistukseen muutti tavoitteena olevaa raitiotien linjausta kaupungin länsiosassa. Yleissuunnitelmassa olevan 1,3 kilometriä pidemmän reitin kustannusarvio olisi 297 miljoonaa euroa.

Raitiotien infrastruktuurin ja varikon rakentamisen kokonaiskustannus osan 1 eli Hervanta - keskusta - Tays -osuudelta on 238,8 miljoonaa euroa. Osan 2 eli Keskusta - Hiedanranta - Lentävänniemi -osuuden tarkennettu kustannusarvio on 44,1 miljoonaa euroa.

- Tehdyt selvitykset osoittavat, että raitiotiehanke vastaa kaupungin tavoitteita, ja se on toteutettavissa. Kustannukset ylittävät reilusti yleissuunnitelman kustannusarvion, mutta toisaalta myös hyödyt ovat merkittävästi aiemmin arvioitua suuremmat. Nyt meillä on riittävät tiedot päättää raitiotien rakentamisen aloittamisesta ja toivon päättäjien perehtyvän aineistoon huolellisesti, pormestari Anna-Kaisa Ikonen toteaa.

Yleissuunnitelmavaihetta korkeampi hinta johtuu useista tekijöistä, kuten arvioitua suuremmista johtosiirroista ja suunnitelmien muutoksista. Hanke on myös osittain laajentunut muun muassa katuverkon töiden osalta.

Hankkeen yhteiskuntataloudellinen hyötykustannussuhde on 1,3 eli hankkeeseen sijoitettu euro tuottaa 1,3 euroa liikenteellisinä hyötyinä.

Raitiotien vaikutuksia arvioitiin vertaamalla olennaisia vaikutuksia vuosien 2025 ja 2040 tilanteeseen. Vertailuvaihtoehdossa palvelutaso turvataan runkobussijärjestelmällä. Bussien oletetaan olevan sähkökäyttöisiä sekä raitiotievaihtoehdossa että vertailuvaihtoehdossa vuonna 2040.

Raitiotien rakentamisella on myös merkittävä työllisyysvaikutus. Ensimmäisen osan rakentamisen on laskettu tuovan 2400 henkilötyövuotta vuosina 2017 - 2021.

Kaupunkitaloudellisesti kannattava

Valtion investointituen lisäksi vaadittava Tampereen kaupungin oma panos palautuu kaksinkertaisena lisääntyvien lipputulojen, maanomistuksen arvonnousun, maankäytön tehostumisen hyödyn ja verotulojen kasvun vaikutuksesta.

Raitiotien rakentaminen tuottaa kaupungille verotuloja rakennusaikana 7 miljoonaa euroa vuosien 2017-2021 aikana, ja muun rakentamisen myötä tulevat vaikutukset ovat selvästi suurempia.

Raitiotie lisää joukkoliikennematkojen määrää Tampereella. Lipputulot kasvavat 30 vuoden tarkastelujaksolla 114 miljoonaa euroa vertailuvaihtoehtoon verrattuna. Raitiotiejärjestelmä parantaa joukkoliikenteen käyttötaloutta lipputulojen kasvun ja suuremman kalustokoon ansiosta noin 4,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Raitiotien toteuttamisella on merkittäviä kiinteistötaloudellisia vaikutuksia Tampereen kaupungille. Kiinteistötaloudelliset hyödyt ovat noin 128 miljoonaa euroa. Raitiotie edellyttää ja mahdollistaa tiivistä kaupunkirakennetta. Maankäytön tehostumisesta arvioidaan saatavan hyötyä noin 115 miljoonaa euroa lähivuosikymmeninä.

Raitiotie mahdollistaa Hiedanrannan uuden kaupunginosan rakentamisen jopa 25 000 asukkaalle. Pelkästään Hiedanrannasta kaupungille tulee lähes 50 miljoonan euron hyöty verrattuna vertailuvaihtoehtoon.

Täsmällisempi ja helpompi

Raitiotie lisää matka‐aikojen luotettavuutta koko reitillä. Raitiovaunu on helpompi käyttää kuin bussi muun muassa näkövammaisille, pyörätuolilla ja lastenvaunujen kanssa liikkuville. Raitiotie parantaa palveluiden saavutettavuutta.

Raitiotie vähentää liikenneonnettomuuksia ja lisää joukkoliikenteen koettua turvallisuutta.

Esteettömästi toteutetut pysäkit ja raitiotiekalusto edistävät kaikkien raitiotien käyttäjien turvallisuutta ja matkustusmukavuutta.

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten lisäksi arvioitiin myös vaikutuksia ympäristöön ja luontoon. Raitiotien merkittävimmät haitalliset luontovaikutukset kohdistuvat liito‐oravan elinympäristöihin. Haittoja kompensoidaan poikkeamislupien edellyttämällä tavalla.

Raitiotie vähentää liikenteen energiankulutusta ja päästöjä. Raitiotievaihtoehdossa hiukkas‐, typpioksidi‐ ja hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin bussivaihtoehdossa. Raitiotievaihtoehdossa ilmanlaadun on arvioitu paranevan keskeisillä pääkatuosuuksilla keskustassa sekä Hervannassa.

Elinvoima, vetovoima ja imagohyöty

Vaikutusarvioinnin mukaan raitiotie on keskeinen osa kaupunkikehittämisen kokonaisuutta ja toimivan kaupungin tavoittelua. Elinvoimaisessa ja vetovoimaisessa kaupungissa on erilaisia elämisen, asumisen ja yrittämisen paikkoja, jotka tehokas liikennejärjestelmä yhdistää monipuoliseksi kokonaisuudeksi.

Tampere profiloituu eurooppalaisena raideliikennekaupunkina, jonka eri kohteet ovat paikallisille ja vieraille helposti saavutettavissa. Vaunuista, pysäkeistä ja koko järjestelmästä voidaan kehittää alusta älykkäille palveluille, taiteelle sekä kaupunkikulttuurille ja tapahtumille.

Raitiotie sovitetaan nykyiseen kaupunkiympäristöön erityisen huolellisesti valtakunnallisesti merkittävissä kulttuuriympäristöissä, joita raitiotieradan varrella on keskustassa, Kalevassa ja Hervannassa.

Neljän vuoden jälkeen liikenteeseen

Raitiotieradan ensimmäisen osan (Hervanta - Keskusta - Tays) rakentaminen kestää noin neljä vuotta. Rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2017 useassa kohteessa.

Raitiotieliikenne keskustasta Hervantaan ja keskussairaalalle on tavoitteena aloittaa vuonna 2021.

Raitiotien tulee osaksi Tampereen joukkoliikennejärjestelmää. Bussilinjoja sovitetaan yhteen raitiotien kanssa. Raitiotievaunujen hankinnasta päätetään syyskuun aikana ehdollisena.

Raitiotieallianssi vastaa raitiotien rakentamisen vaatimien työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Periaatteena on sujuvan arjen ja turvallisen liikkumisen takaaminen kaikille kulkumuodoille koko rakentamisen ajan sekä avoin vuorovaikutus ja tiedotus.

Toteutussuunnitelmaa ja vaikutusten arviointia esitellään Tampereen kaupunginvaltuustolle iltakoulussa 12.9.2016 kello 14.30 - 16.30. Kaikki kiinnostuneet voivat seurata iltakoulua videoituna kaupungin verkkosivujen kautta.

Kaupunginvaltuusto käsittelee raitiotien rakentamista kokouksessaan 24.10.2016.

Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Projektijohtaja
Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Havainnekuva