Siirry sisältöön

Yrittäjäkysely: Tampereen raitiotie lisää vetovoimaa ja kilpailukykyä, kustannustehokkuutta kuitenkin epäillään

Julkaistu 28.6.2016 12.16

Tampereen raitotie lisää yrittäjien mielestä kaupungin vetovoimaa ja kilpailukykyä. Mielipide käy ilmi kohdennetusta kyselystä, jonka kaupunki teetti Taloustutkimuksella. Hankkeen kustannustehokkuutta kuitenkin epäillään jonkin verran.

Havainnekuva: Kaksi raitiovaunua Hämeenkadulla
 

Tampereen kaupungin tilaaman tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yritysten ja elinkeinoelämän näkemyksiä Tampereen raitiotiehankkeesta ja hankkeen vaikutuksista sekä suunnitteluprosessista ja siihen osallistumisesta. Kysely suunnattiin Pirkanmaan Yrittäjien ja Tampereen kauppakamarin jäsenistölle kaupunkiseudulla.

Tutkimus palvelee raitiotiehankkeen vaikutusten arviointia ja rakentaa yhteistä tietopohjaa Tampereen kaupungin ja raitiotiehankkeen vuoropuhelulle Tampereen seudun yrittäjien kanssa. Tutkimusten kohderyhmänä olivat Tampereen seudun yritykset.

Seudulle kilpailukykyä, reitille vetovoimaa

Raitiotien arvioidaan lisäävän Tampereen ja Tampereen seudun yritysten kilpailukykyä sekä keskustan ja reitin varrella olevien alakeskusten kilpailukykyä ja vetovoimaa. Myös keskusta-alueen palvelujen, kaupan ja erikoisliikkeiden palvelutarjonnan ja asiakasvirtojen arvioidaan lisääntyvän.

Raitiotien pelätään heikentävän muiden kuin reitin varrella olevien alueiden kehittämisedellytyksiä ja vetovoimaa. Monien yritysten mielestä Tampereella on tärkeämpiäkin investointikohteita ja kasvavan väestön kannalta parempiakin joukkoliikenneratkaisuja.

Raitiotiehanke lisää Tampereen elinvoimaa selvimmin ydinkeskustan ja läntisen Tampereen yritysten mielestä.

Tampereen länsipuolen yritykset arvioivat raitiotien parantavan erityisesti alakeskusten elinvoimaa. Raitiotien reitistä etäämmälle jäävän Viinikan-Sarankulman alueen yritykset suhtautuvat raitiotiehankkeeseen keskimääräistä kriittisemmin. Näiden alueiden yritykset arvioivat raitiotien haittaavan Tampereen muuta kehitystä.

Vaikutukset omaan yritykseen maltillisia

Raitiotienhankkeen vaikutukset oman yrityksen kannalta ovat maltillisempia kuin koko Tampereen kannalta. Yritykset eivät näe raitiotien tuovan omalle liiketoiminnalleen yhtä selviä hyötyjä kuin ne näkevät Tampereen seudun kilpailukyvylle.

Kolmannes yrityksistä kokee, että raitiotiehankkeella on olennaisia vaikutuksia niiden toimintaan. Koetut hyödyt vaihtelevat yrityksittäin. Hyödyt koetaan suurimmiksi suuremmissa yrityksissä, palvelualan yrityksissä, Tampereen ydinkeskustan alueella ja kaupungin länsipuolella sekä jalankulkuetäisyydellä raitiotiereitistä.

Raitiotien selvimmäksi hyödyksi koetaan parantuvat yhteydet korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin. Sen arvioidaan myös vähentävän ruuhkia sekä helpottavan tavaratoimituksia ja jakeluliikennettä.

Noin kolmannes yrityksistä näkee positiivisia vaikutuksia yrityksen liiketoiminnan, asiakasvirtojen ja henkilöstön liikkumisen kannalta. Vain viisi prosenttia yrityksistä arvioi raitiotien olevan uhka yrityksensä liiketoiminnalle.

Vaikka raitiotien arvioidaan hyödyttävän palvelujen, kaupan ja erikoisliikkeiden toimintaedellytyksiä, vain 14 prosenttia yrityksistä uskoo raitiotien mahdollistavan uusien toimitilojen saamisen.

Sekä läntisen että itäisen keskusta-alueen mutta varsinkin länsi-Tampereen alueen yritykset arvioivat hankkeen parantavan oman yrityksensä toimintaedellytyksiä. Viinikan ja Sarankulman alueen yritysten mielestä vaikutukset oman yrityksen toimintaan ovat vähäisempiä.

Rakentamisen aikaiset haitat huolestuttavat

Yritykset kantavat huolta rakentamisen aikaisista haitoista, erityisesti liikennejärjestelyistä ja ruuhkautumisesta. Rakentamisen aikaisten haittojen minimointi koetaan tärkeäksi yritysten toiminnan kannalta.

Pysäköintimahdollisuudet ja yritysten logistiset yhteydet sekä hyvä jalankulkuympäristö ovat keskeisiä tekijöitä hankkeen toteutuksessa. Lähes kolme neljästä yrityksestä painottaa pysäköintimahdollisuuksia toteutuksessa. Kolmannes yrityksistä korostaa hyviä jalankulkuympäristöä.

Pysäköinti ja liityntäpysäköinti huolestuttaa yrittäjiä, ja sitä kohtaan on eniten toiveita. Joillain alueilla on huoli, että nykyiset pysäköintimahdollisuudet vähenevät raitiotien myötä. Yrittäjien kuunteleminen on tärkeää pysäköintiasioissa.

60 prosenttia pitää tärkeänä liityntäpysäkkialueiden kaavoittamista yritysten näkökulmasta. Reilu 40 prosenttia vastaajista toivoo sekä liiketilojen että toimistotilojen kaavoittamista raitiotien vaikutusalueelle.

Pysyvistä haitoista korostuvat kapenevat muun liikenteen väylät. Tämä koskee keskusta-aluetta ja erityisesti Hämeenkatua.

Elinkeinoelämän näkökulmaa otettu huomioon

Yritysten mielestä elinkeinoelämän näkökulmaa on otettu huomioon raitiotien suunnittelussa. Raitiotiehankkeen suunnittelu ja päätöksenteko on koettu avoimeksi ja läpinäkyväksi. Kuitenkin tutkimukseen vastanneista yrittäjistä vain pieni osa on ollut itse aktiivisia tässä suhteessa. Hyvän vuoropuhelun merkitys korostuu hankkeen toteutusvaiheessa.

Tutkimus kohdennettiin sähköpostikyselynä Tampereen ja sen naapurikuntien yritysten toimipaikoille. Tutkimukseen vastasi 861 yritysten edustajaa. Vastausten määrä on korkea ja otos edustava.

Palvelualan yritysten osuus oli 44 prosenttia. Kaupan, rakentamisen, teollisuuden ja muiden toimialojen osuus vaihtelee 10 ja 15 prosentin välillä.

Alle 10 henkilön mikroyritysten osuus vastanneista on lähes kolme neljästä. Pienten yritysten osuus on 16 prosenttia ja keskisuurten kuusi prosenttia.

Vastanneista yrityksistä 56 % sijaitsee alle 800 metrin päässä raitiotielinjauksesta. Kaikista vastanneista 33% ilmoitti, että raitiotiellä on olennaisia vaikutuksia yrityksen toimintaan.

Yritykset jaettiin sijaintinsa perusteella viiteen alueeseen Tampereella: Länsi, Keskusta-länsi, Keskusta-itä, Hervanta/Valtaväylä ja Viinikka/Sarankulma.

Yrittäjäkyselyn tuloksia on esitelty Pirkanmaan yrittäjille ja Kauppakamarin edustajille.


Lisätietoja

Taloustutkimus Oy/
tutkimusjohtaja
Pasi Holm
puhelin 050 3747462

Tampereen kaupunki/
Elinkeinojohtaja
Timo Antikainen
puhelin 050 321 1279

Kaupunkiympäristön palvelualue,
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665


Teksti Anna-Leea Hyry