Siirry sisältöön

Tarkastuslautakunta huolissaan kaupungin taloudesta

Julkaistu 17.5.2016 14.14

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta totesi vuoden 2015 arviointikertomuksessaan, että kaupungin talous ei ole tasapainossa tilikauden tuloksen ja rahoituksen näkökulmista. Vaikka valtuuston asettamat talouden vuositavoitteet koskivat tuloksen ja rahoituksen paranemista, jäi molempien toteutuminen kauas tavoitteesta. Kaupunginvaltuustossa arviointikertomus käsiteltiin 16.5.

Lainamäärä on pysynyt kuitenkin alhaisena merkittävästä investointimäärästä huolimatta. Investointeja on rahoi-tettu kassasta yhteensä 284 milj. eurolla viimeisen kahden vuoden aikana. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan merkittävien rakenteellisten muutosten tekemistä on välttämätöntä jatkaa, jotta kaupungin talous saadaan tasapainotettua ja tulevien suurten investointihankkeiden rahoituksesta selvitään.

Kaupunkistrategiasta kaupungin eri toimialoille johdettujen vuositavoitteiden toteutuminen oli edellisvuotta heikompaa. Tarkastuslautakunta pitää kuitenkin myönteisenä esimerkiksi sitä, että erikoissairaanhoidon tilaus Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä pieneni 5,3 milj. euroa edellisvuoteen nähden.

Tampereen palvelutuotannossa on liikaa tiloja

Liikelaitoksista parhaiten onnistuivat Tampereen Vesi, Tampereen Ateria ja Tampereen Logistiikka. Tilakeskus Liikelaitoksen tehtävät ovat kiinteistökehitys, kiinteistönpito ja tilapalvelut. Kuntaliiton arvion mukaan kunnilla on tiloja keskimäärin 6,2 m2/asukas, mikä on liikaa. Tampereen kaupungilla on tiloja 7,1 m2/asukas. Lautakunta totesi Tilakeskusta koskevassa arvioinnissaan, että kaupungin palvelutuotannossa voi olla tiloja, joita olisi mahdollista käyttää tarkoituksenmukaisemmin. Lautakunta peräänkuulutti myös tilojen strategista ohjausta kon-sernihallintoon eri palvelualojen tilatarpeista koostuvan kokonaisvaltaisen käsityksen luomiseksi.

Tampereen Sähkölaitos Oy:n toiminta on ollut tuloksellista erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Tampereen Särkänniemi Oy ei saavuttanut kaikkia sille asetettuja vuositavoitteita, mutta se on silti kasvattanut kesäkauden kävijämääriä ja aluetta kehitetään entistä vetovoimaisempaan suuntaan.

Toteutumatta jääneiden vuositavoitteiden osalta lautakunnan huomio kiinnittyi kaupungin yhtiöihin, joiden tehtävänä on tuottaa, omistaa ja vuokrata opiskelija-asuntoja. Pääasiallinen syy heikkoon toteumaan oli isompien asuntojen kysynnän vähäisyys yleisestä markkinatilanteesta johtuen.

Myös ylimmälle johdolle tavoitteita työhyvinvoinnin johtamiseen

Tarkastuslautakunnan tekemässä esimiestyön laatua koskevassa selvityksessä ilmeni, että kaupungin esimiestyössä korostuvat ns. "pehmeän johtamisen" piirteet, kuten osallistuminen, avoimuus, sitoutuminen ja eettisyys. Parantamisen varaa katsottiin silti olevan viestinnässä ja tiedon kulkemisessa. Tarkastuslautakunta myös ha-vaitsi, että konsernihallinnolle eli kaupungin ylimmälle johdolle ei ollut valtuuston taholta asetettu lainkaan tavoit-teita liittyen henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Lautakunnan näkemyksen mukaan henki-löstöjohtamisen ja esimiestyön tulee olla Tampere 2017 -uudistamisprojektin keskiössä. Koska isoja uudistuksia johdetaan konsernihallinnosta käsin, on myös ylimmälle johdolle tärkeää asettaa henkilöstön työhyvinvointitavoitteet.

Vammaispalveluissa on kehitettävää

Kaupungilla on kasvavia vaikeuksia tarjota asumispalvelupaikat kaikille niitä tarvitseville kehitysvammaisille. Vuosittainen 20 paikan lisäystavoite ei toteudu kaupungin omassa tuotannossa. Vammaispalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Tämän velvoitteen toteutuminen on vaarassa.

Kunnan on tehtävä päätös vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja tukitoimista kolmen kuukauden kulues-sa hakemuksen saapumisesta. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan se, että päätöksistä noin 8 % viivästyy, on myös ongelma, joka tulisi korjata.

Nuorten ammatilliseen koulutukseen kiinnittymistä tulisi koordinoida

Tredu, kaupunki ja muut toimijat tarjoavat useita palveluita nuorten koulutukseen kiinnittymiseksi. Tarkastuslautakunta esitti huolensa siitä, että mikään taho ei koordinoi palvelujen kokonaisuutta. Osa nykyisistä palveluista on päällekkäisiä ja tähtää samaan tavoitteeseen. Lautakunnan mielestä ammattiopisto Tredu tekee kuitenkin hyvää työtä nuorten koulutukseen, työhön ja yhteiskuntaan kiinnittymisen vahvistamiseksi. Palvelut eivät koh-distu pelkästään Tredun opiskelijoihin, vaan myös niihin nuoriin, joilta puuttuu opiskelupaikka.

Tarkastuslautakunta on huolissaan Tredun kone- ja metallialan opiskelijamäärän romahduksesta. Teknologiateollisuuden ala on Pirkanmaalla huomattava työllistäjä, jota uhkaa työvoimapula. Alan vetovoiman palauttamiseksi tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä.

Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2015 arviointikertomuksen kokouksessaan 16.5.2016. Arviointikertomus on luettavissa Tampereen kaupungin verkkosivuilta.


Lisätietoja

Kaupunginreviisori
Erja Viitala
puhelin 050 552 6290
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki