Siirry sisältöön

Tampereen alakoulut siirtyvät elokuussa uuteen opetussuunnitelmaan

Julkaistu 12.5.2016 20.22

Tampereen koulut valmistautuvat ottamaan käyttöön uuden opetussuunnitelman. Ensimmäisenä perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan alakouluissa, joissa se tulee voimaan elokuussa 2016.

Koululaisia käsityötunnilla
 

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi 12.5.2016 Tampereen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman. Perusopetuksen opetussuunnitelman pohjana olevasta tuntijaosta lautakunta teki uuden päätöksen. Sen myötä valtakunnallisen vähimmäistuntimäärän (222 vuosiviikkotuntia) ylittäviin tunteihin varattuja varoja ohjataan uudelleen, jotta kouluissa voitaisiin järjestää enemmän jakotunteja tai samanaikaisopetusta.

Jakotuntien määrä on vähentynyt ryhmäkoon pienentämiseen tarkoitetun valtionavustuksen poistuttua samaan aikaan, kun oppilasmäärä ja sen myötä myös ryhmäkoot Tampereen kouluissa ovat kasvaneet. Jakotuntien avulla opetusryhmiä voidaan jakaa pienemmiksi esimerkiksi äidinkielen, matematiikan ja kielten opetuksessa.

Tampereen kaupungin perusopetuksen uusi vähimmäistuntimäärä on 224 vuosiviikkotuntia, mikä tarkoittaa, että Tampereella ylitetään valtakunnallinen minimituntimäärä kahdella vuosiviikkotunnilla. Nämä kaksi vuosiviikkotuntia kohdennetaan perusopetuksen ensimmäiselle ja toiselle vuosiluokalle. Aikaisemmin (29.10.2015) lautakunta oli määritellyt vähimmäistuntimääräksi 228 vuosiviikkotuntia.

Myös uusi esiopetuksen opetussuunnitelma tulee voimaan ensi elokuussa. Tampereella toteutetaan esi- ja alkuopetuksen toimintamallia sekä vahvaa koulupolkukohtaista yhteistyötä varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Esiopetus tukee lapsen henkilökohtaista kasvua ja oppimista, yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Liikkuen, leikkien, tutkien ja taiteillen lapset harjoittelevat muun muassa matemaattisia ja kielellisiä valmiuksia. Lapsilla on mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen. Tavoitteena on, että lapset oppivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan.

Yhteiskuntaoppia neljännelle, lisää valinnaisaineita

Uusi opetussuunnitelma tuo näkyviä muutoksia alakoulujen opintoihin. Toisen kotimaisen kielen opiskelu aikaistuu yhdellä vuodella. Lukuvuodesta 2016–2017 lähtien ruotsin tai suomen kielen opiskelu toisena kotimaisena kielenä alkaa jo kuudennella luokalla. Muutos koskee kaikkia Suomen kouluja, sillä päätös toisen kotimaisen kielen opiskelun aikaistamisesta on tehty valtioneuvoston hyväksymässä valtakunnallisessa tuntijaossa.

Yhteiskuntaopin opetus alkaa Tampereen kouluissa jatkossa jo neljännellä luokalla ja jatkuu myös viidennellä luokalla. Yhteiskuntaopissa vahvistetaan tuolloin muun muassa lasten taitoja vaikuttaa ja osallistua yhteisiin asioihin, käyttää rahaa ja toimia digitaalisessa maailmassa. Viidennellä luokalla opiskellaan historiaa ja yhteiskuntaoppia.

Alakouluihin tulee 4.–6. -luokille uusia valinnaisaineita, joista lapset voivat itse valita vuosittain haluamansa aineen. Valinnaisainetta opiskellaan yksi tunti viikossa, ja ryhmissä voi olla oppilaita eri luokilta (luokat 4–6). Tampereella kukin koulu voi itse päättää valinnaisaineiden valikoimastaan, ja niissä pyritään myös oppiaineiden rajat ylittävään oppimiseen. Tarjolla voi olla esimerkiksi erityyppisiä liikuntatunteja, bändisoittoa, mediataitoja, kädentaitoja tai ilmaisutaitoa, luonnontieteitä tai ympäristötutkimusta. Valinnaisryhmä perustetaan, jos oppilaita on vähintään 12.

Myös oppilaiden osaamisen arviointi monipuolistuu: jatkossa oppimista arvioidaan muutenkin kuin pelkästään kokeilla. Arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti monipuoliseen näyttöön perustuva osaaminen ja oppilaiden tekemä itsearviointi.

Yläkoulun luokat mukaan portaittain myöhemmin

Alakoulujen jälkeen opetussuunnitelma otetaan kokonaisuudessaan käyttöön seitsemännellä luokalla vuonna 2017, kahdeksannella luokalla vuonna 2018 ja yhdeksännellä luokalla vuonna 2019. Yleinen osa uudesta opetussuunnitelmasta, lukuun ottamatta päättöarviointia ja valinnaisaineiden arviointia, otetaan jo nyt käyttöön yläkouluissakin.

Uuden opetussuunnitelman keskeisiä ajatuksia on koulun toimintakulttuurin kehittäminen siten, että se mahdollistaa oppiainerajat rikkovan, eheyttävän opetuksen. Perusopetusta kehitetään yhtenäisenä kokonaisuutena, jossa vuosiluokat muodostavat opetuksellisesti eheän ja kasvatuksellisesti johdonmukaisen jatkumon esi- ja alkuopetuksesta perusopetuksen loppuun saakka. Tavoitteena ovat laaja-alaiset taidot, joita lapset ja nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa.

Tärkeää on, että oppilaat otetaan koulussa mukaan oman työnsä suunnitteluun. Heitä ohjataan pohtimaan, miten opitaan. Perinteisen luokkahuoneopiskelun lisäksi hyödynnetään koulun ympäristöä ja muita kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia oppimiseen. Vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen ovat keskeisiä taitoja. Uusi opetussuunnitelma tarjoaa valinnaisuutta sekä ala- että yläkoululaisille. Oppilaiden ja huoltajien osallistumista koulun toiminnan suunnitteluun ja toimintakulttuurin kehittämiseen lisätään.

Kaikille viikko tutkivaa oppimista lukuvuodessa

Jokaisen oppilaan opintoihin sisältyy lukuvuoden aikana vähintään yksi teemaltaan ajankohtainen ja oppilasta kiinnostava monialainen oppimiskokonaisuus. Tutkivan, ilmiöpohjaisen oppimisen menetelmin toteutettava kokonaisuus on viikon laajuinen. Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa eri luokka-asteiden oppilaat suunnittelevat, tutkivat ja opiskelevat yhdessä ennalta sovittua kokonaisuutta.

Noin kymmenen vuoden välein uusittava opetussuunnitelma on tärkein koulujen työtä ohjaava väline, joka määrittelee opetettavat aineet, opetuksen sisällöt, tavoitteet ja arvioinnin perusteet sekä kriteerit eri luokka-asteilla. Opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet laatii Opetushallitus, ja kunnat täydentävät niiden pohjalta omat paikalliset opetussuunnitelmansa. Viimeksi opetussuunnitelma uudistettiin Suomessa vuonna 2004.


Lisätietoja

Kasvatus- ja opetuspäällikkö
Tuija Viitasaari
puhelin 050 432 3529
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Opa Latvala