Siirry sisältöön

Tampereen Hiedanrannan yleinen kansainvälinen ideakilpailu alkoi

Julkaistu 26.4.2016 17.19

Tampereen Hiedanrannan kaupunginosan yleinen kansainvälinen ideakilpailu alkoi 26.4.2016. Tampereen kaupungin järjestämä kilpailu on Suomen hankintalain mukainen suunnittelukilpailu, josta on julkaistu hankintailmoitus EU:n verkkosivuilla. Kilpailuohjelma on kaupungin verkkosivuilla osoitteessa tampere.fi/hiedanranta

 

Kilpailu on avoin kaikkien maiden henkilöille ja oikeushenkilöille. Kilpailijoiden toivotaan muodostavan suunnitteluryhmiä, joissa on monipuolisesti maankäytön ja arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin sekä liikenne-, yhdyskunta-, rakennus- ja energiatekniikan sekä kaupunkien elinvoiman asiantuntijoita.

Hiedanrannan ideakilpailun tavoitteena on muodostaa alueelle tulevaisuuden kaupunginosa, joka on kaupunkimaisen tiivis, muuntautumiskykyinen sekä vihreä ja vähähiilinen. Kilpailutöistä odotetaan vastauksia myös aluetason kestävyyden ratkaisuiksi. Kilpailun valmisteluvaiheessa on kuultu laajasti asukkaita ja sidosryhmiä.

Merkittävä osa kilpailutehtävää on ratkaista kuinka uudesta kaupunginosasta muodostetaan houkutteleva alue asumiselle ja työpaikoille. Samoin etsitään vastauksia tulevaisuuden kaupan ratkaisuiksi. Alueen historia, johon kuuluvat muun muassa Lielahden kartano, kartanopuisto ja teollisen toiminnan aikaiset rakenteet, sekä sijainti Näsijärven rannalla tarjoavat mahdollisuuden aivan uudenlaisen rantakaupunginosan rakentamiselle.

Kilpailijoiden tehtävänä on laatia Hiedanrannan alueesta kokonaisvaltainen ideatasoinen suunnitelma – visio alueen tulevaisuudesta. Alueen tulee olla toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen. Alueen kehittämistä ohjataan tulevina vuosina kilpailun tuloksena syntyvän aineiston pohjalta.

Suunnittelualueelle tavoitellaan noin 20 000 - 25 000 asukasta. Tämä tarkoittaa, että asuntorakentamisen määrällisenä tavoitteena on noin 800 000 - 1 000 000 neliömetriä rakennettua kokonaispinta-alaa (brm²).Tämän lisäksi suunnittelualueelle tavoitellaan noin 10 000 eri alojen työpaikkaa, mikä toimitilojen osalta tarkoittaa noin 300 000 - 400 000 brm².

Kaupunginosa Näsijärven rantaan

Kilpailualueeseen kuuluu Lielahden vanha tehdasalue eli Hiedanranta, osa Lielahtea sekä Näsijärven ranta-aluetta. Kilpailualueen sijainti Lielahden ja Tampereen keskustan välillä mahdollistaa Hiedanrannan kehittymisen merkittäväksi Länsi-Tamperetta ja kaupunkikeskustaa yhdistäväksi järvenrantakaupunginosaksi.

Kaupunkirakenteen ratkaisut tulee esittää koko kilpailualueelle ja kilpailualueen kytkeytyminen ympäröiviin alueisiin on huomioitava. Toiminnallisen sekoittumisen ja monikäyttöisyyden tavoitteet koskevat kaikkia osa-alueita.

Kilpailualue rajoittuu lännessä Lielahdenkatuun, pohjoisessa Niemenrannan alueeseen, lounaassa Porin rataan, etelässä Paasikiventiehen ja Santalahden alueeseen. Lisäksi Santalahden ja Lielahden välillä kilpailualueeseen kuuluu Näsijärven ranta- ja vesialuetta, joille on visioitu osittain täyttömaalle sijoittuvaa täydennysrakentamista.

Alueen kolme osaa - yksi kokonaisuus

Lielahden ja Hiedanrannan alueiden on tunnistettu jakautuvan kolmeen erilaiseen osa-alueeseen, joita kilpailussa kutsutaan nimillä tehdaskaupunki, järvikaupunki ja Lielahden muutosalue.

Tehdaskaupunki - rohkeasti rosoinen. Vanha tehdas- ja kartanoympäristö muodostavat alueen historiallisen ja kulttuurisen ytimen. Suunnittelussa tulee korostaa tämän alueen toiminnallista ja kaupunkikuvallista merkitystä ja tukea ainutlaatuisen miljöön kehittymistä toiminnoiltaan monipuoliseksi alueeksi. Vanhaan rakennuskantaan sijoittuvien toimintojen tulee tukea alueen aktiivisuutta ja vetovoimaisuutta.

Suunnittelun tulee tukea sekä rakennuskannan että maiseman ja miljöön arvojen säilymistä ja historiallisen miljöön tarinan näkyvyyttä. Tavoitteena on, että täydennysrakentaminen ja uudet toiminnot puhaltavat tehdaskaupungin elämään säilyttäen sen rosoisen ja yllätyksellisen luonteen. Nykyisten tehtaitten toiminnan jatkumisen mahdollistaminen on tärkeä tavoite. Alue tarjoaa hyvät mahdollisuudet kaupunkimaiselle, monipuoliselle täydennysrakentamiselle.

Järvikaupunki - veden äärellä. Paasikiventien varressa tulee tutkia kaupunkirakenteen täydentämistä uudella rakentamisella, jolla Hiedanrannan alue yhdistyy Tampereen ydinkeskustaan. Näsijärven ja Paasikiventien välisen alueen uusia käyttömahdollisuuksia tutkitaan rannan täyttöalueita hyödyntämällä. Täyttöalueista saatavan hyödyn ja täyttöalueiden kustannusten tulee olla tasapainossa.

Kilpailuohjelman liitteenä on aineistoa, jolla suunniteltavan alueen laajuuden ja kustannustason suhdetta voi tarkastella. Alueen läpi linjataan raitiotie ja kevyen liikenteen hyvät yhteydet, ja alueen rakenteen tulee tukea voimakkaasti näiden kulkumuotojen käyttömahdollisuuksia.

Muuttuva Lielahti - uudistuvaa kaupunkitilaa. Lielahden nykyisen, kaupan toimintoihin painottuneella alueella tärkein kilpailutehtävä on alueen muutospotentiaalin tutkiminen. Tavoitteena on, että alue kehittyy toiminnallisesti monipuoliseksi alueeksi, jossa myös asuminen lomittuu luontevaksi osaksi uusiutuvaa kaupunkirakennetta.

Kilpailun palkinnot ja aikataulu

Kilpailun palkintoina jaetaan yhteensä 220 000 euroa, josta ensimmäisen palkinnon osuus on 110 000 euroa lopun jakautuessa muille palkintosijoille ja lunastuksille.

Kilpailu päättyy syyskuussa. Kilpailun päättymisen jälkeen kilpailutyöt esitellään kilpailun verkkosivuilla, jossa niitä on mahdollista kommentoida. Kilpailu ratkaistaan syksyn 2016 aikana.

Kilpailussa on viisitoistajäsenisen palkintolautakunta. Kaupungin ulkopuolelta palkintolautakuntaan kuuluu kaksi Suomen Arkkitehtiliiton nimeämää jäsentä. Palkintolautakunta kuulee arvioinnissa lisäksi tarpeelliseksi katsomiaan erityisalojen asiantuntijoita.

Kasvavan kaupungin suunnittelua

Noin 225 000 asukkaan Tampere on asukasluvultaan Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki ja lähikuntineen Suomen toiseksi suurin kaupunkiseutu pääkaupunkiseudun jälkeen. Tampereen kaupunkiseudulla on asukkaita noin 370 000. Kaupunki kasvaa voimakkaasti ja vuoteen 2040 mennessä tamperelaisia on ennustettu olevan noin 277 000 ja kaupunkiseudun asukkaita noin 480 000.

Tampereen keskusta-alue sijaitsee kauniissa järvi- ja harjumaisemassa kahden järven, Näsijärven ja Pyhäjärven, välisellä kannaksella. Hiedanrannan alue sijaitsee Näsijärven rannalla, neljän kilometrin päässä kaupungin keskustasta länteen, entisen Lielahden sellutehtaan alueella.

Lielahti on yksi Tampereen kaupungin viidestä aluekeskuksesta sekä liikenteellinen solmukohta, jossa sijaitsee seudullisesti merkittävää elinkeinotoimintaa. Hiedanranta on Lielahteen saumattomasti liittyvä alue, jonka Tampereen kaupunki hankki omistukseensa vuonna 2014.


Lisätietoja

Hankekehitysjohtaja
Reijo Väliharju
puhelin 050 388 0901

Suunnittelujohtaja
Taru Hurme
puhelin 040 806 2601


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Hanna Leppänen