Siirry sisältöön

Lautakunta hyväksyi lännen alueen kehittämissuunnitelman lasten ja nuorten palveluissa

Julkaistu 14.4.2016 19.52

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti torstaina 14.4.2016 hyväksyä Tampereen läntisen alueen lasten ja nuorten palvelujen kehittämissuunnitelmaehdotuksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Kehittämissuunnitelma on osa laajempaa Tampereen kaupungin palvelumallityötä vuosille 2015–2025.

Lasten määrän odotetaan kasvavan lännen alueella maltillisesti. Suurin kasvu keskittyy Lielahden alueelle. Suunnitelman mukaan tulevaisuudessa esiopetusta järjestetään yhä useammin koulun yhteydessä. Epätarkoituksenmukaisista ja pienistä päivähoitotiloista luovutaan mahdollisuuksien mukaan. Isoja muutoksia nykyiseen päiväkoti- ja kouluverkkoon pyritään välttämään.

Perusopetuksen osalta kehittämissuunnitelma koskee Kaarilan, Lielahden ja Tesoman koulupolkuja. Lisäksi suunnitelmassa selvitetään Länsi-Tampereen päivähoitopalvelujen järjestämistä tulevaisuudessa. Myös nuorisotilojen ja neuvoloiden palvelut on mietitty.

Uudet rakennushankkeet pyritään saamaan kaupungin pitkän tähtäyksen investointisuunnitelmaan. Uusien alueiden rakentaminen edellyttää kaavamuutoksia ja hankkeiden lopullinen käynnistyminen riippuu monista eri tekijöistä.

Kaarilan koulupolulla kehitetään yhtenäistä perusopetusta

Kaarilan koulupolulla kehitetään yhtenäistä perusopetusta Hyhkyn ja Kalkun koulujen kanssa. Oppilaiden siirtymistä viidennelle luokalle Kaarilan kouluun helpotetaan. Yhtenä mahdollisuutena selvitetään myös Kalkun koulutalon koulupolun muuttamista niin, että Kalkusta siirryttäisiin viidennelle luokalle Tesoman kouluun sen jälkeen, kun Tesoman uusi koulu valmistuu vuonna 2018.

Peurankadun ylityksen turvallisuuden parantaminen koetaan alueella kiireelliseksi, koska tätä reittiä kuljetaan Hyhkyn suunnalta Kaarilan kouluun. Turvallisuutta parannetaan tällä kohdalla ensi kesän aikana.

Selvitettävänä on vielä mahdollisuus tarkistaa Kalkunvuoren koulun oppilaiden koulupolkua niin, ettei oppilaille aiheutuisi useita koulun vaihtoja Tesoman uuden koulun rakennusvaiheen aikana. Tarkoitus on, että Kalkunvuoren pienten lasten yksikön (päiväkoti, esiopetus ja koulu 1–2 luokat) toisen luokan oppilaiden koulupolku johtaa Kalkunvuoresta kolmannelle luokalle Tesomajärven koululle tai Tesoman kouluun sen jälkeen, kun uusi koulu valmistuu.

Kaarilan koulun viereiselle tontille voidaan rakentaa uusi 160-paikkainen päiväkoti, jolloin voidaan luopua Haapalinnan, Epilän ja Tupa-Haan päivähoitotiloista.

Pispalan neuvola siirtyy Tipotielle siinä vaiheessa, kun se on tilojen osalta mahdollista. Simolanpuiston jatkokehittämistä selvitetään.

Lielahdessa varaudutaan Hiedanrannan rakentamiseen

Lielahden päiväkodille tarvitaan uudet, vähintään 160 lapselle mitoitetut tilat. Päiväkodin valmistuttua arvioidaan, voidaanko alueen pienistä Lentävänlaakson tai Lintulammen päiväkodeista luopua.

Lielahden koulupolun alueelle on tulossa myös uusi Hiedanrannan asuinalue, jonne tehdään ensivaiheessa varaus päiväkotia varten.

Ikurin koulutalosta pienten lasten koulu

Tesoman hyvinvointikeskuksen valmistuessa vuoden 2017 lopulla varhaiskasvatus saa lisätilaa Villilän ja Länsi-Tesoman neuvolatiloista, kun neuvolat siirtyvät hyvinvointikeskukseen. Länsi-Tesoman päiväkotiin tulee lisäpaikkoja, joiden myötä Virontörmän pienestä yksiköstä on mahdollista luopua.

Tesoman yhtenäiskoulu, päiväkoti ja nuorisotila valmistuvat vuonna 2018. Tällöin Tesomajärven koulun, Tesoman päiväkodin ja Tesoman nuorisokeskuksen tiloista luovutaan.

Lisäksi suunnitellaan Ikurin koulutalon muuttamista esiopetuksen ja vuosiluokkien 1–2 kouluksi. Ikurista oppilaat siirtyvät kolmannelle luokalle Tesoman yhtenäiskouluun. Ikurin koulu voidaan muuttaa pienten lasten yksiköksi syksystä 2018 lähtien, kun Tesoman uusi koulu valmistuu.

Haukiluomaan rakennetaan hyvien kulkuyhteyksien varteen uusi, 160-paikkainen päiväkoti, jonka käyttöönottoa on suunniteltu vuodelle 2018. Piiriniityn päiväkodin siirtokelpoisista tiloista luovutaan mahdollisesti vuokra-ajan päätyttyä, jos alueen päivähoitotilanne sen mahdollistaa. Tiloissa ovat tällä hetkellä vanhan Haukiluoman päiväkodin lapset.

Näin valmistelu eteni

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle ja huoltajille järjestettiin osallistumistilaisuudet 2.11.2015. Lisäksi Ikurin koulussa järjestettiin asukastilaisuus 23.3.2016. Kehittämissuunnitelmasta keskusteltiin myös alueellisen lasten parlamentin työpajoissa ja nuorilta kysyttiin mielipiteitä alueen nuorisokeskuksissa. Lasten ja nuorten näkemykset on otettu esityksessä huomioon. Esitettävien toimenpiteiden osalta on tehty myös lapsivaikutusten arviointi päätöksenteon tueksi.

Aineisto ja osallistumistilaisuuksista saatu palaute käsiteltiin 9.11.2015 pidetyssä asiantuntijakokouksessa, johon alueen koulujen rehtoreiden ja päiväkotien johtajien lisäksi osallistui nuorisopalvelujen, neuvoloiden, tilakeskuksen ja joukkoliikenteen edustajia. Koulupoluittain käydyn keskustelun ja aineiston pohjalta osallistujat listasivat lännen alueen keskeisimmät kehittämistarpeet kehittämissuunnitelman pohjaksi.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Sisko Hiltunen
puhelin 040 561 3305
sähköposti [email protected]

Suunnittelija
Hanna Sulonen
puhelin 040 801 6781
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen