Siirry sisältöön

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma päivitettiin

Julkaistu 24.3.2015 17.26

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikön valvontasuunnitelma päivitettiin uuden, vuonna 2014 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain ja –asetuksen mukaiseksi. Valvontasuunnitelmassa on tiedot Tampereen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä valvonnan voimavaroista ja keinoista.

Valvonta perustuu ympäristöriskien arviointiin. Suunnitelmassa on esitetty muun muassa valvontakohteiden tarkastustiheys. Suunnitelmallinen valvonta on maksullista ympäristölupa- ja rekisteröintivelvollisille toiminnoille. Maksut perustuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvia ympäristölupa- tai rekisteröintivelvollisia toimintoja on Tampereella 128. Ne ovat suurimmaksi osaksi pieniä yrityksiä, muun muassa polttonesteiden jakeluasemia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttäviä toimijoita, kiviaineksen louhijoita tai maaperän ainesten ottajia, pesuloita sekä jätteen hyödyntäjiä. Muita suunnitelmallisesti valvottavia laitoksia on 31.

Pohjavesialueita valvotaan erityisen suojelusuunnitelman mukaisesti. Riskejä pohjavesialueilla aiheuttavat muun muassa jätevesiviemärit ja jätevedenpumppaamot, öljysäiliöt sekä teollisuus- ja yritystoiminta.

Lisäksi suunnitelmallisesti valvotaan muun muassa vesihuoltoverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyä. Tampereen kaupungin alueella on noin 5 500 kiinteistöä, joita ei ole liitetty viemäriverkostoon. Näistä loma-asuntoja on kaksi kolmannesta. Hajajätevesivalvonta ja neuvonta on kohdistettu ensisijaisesti asutuskeskittymiin, joissa on vesihuoltoon liittyviä ongelmia sekä pohjavesi- ja ranta-alueella sijaitseviin kiinteistöihin.

Ympäristö- ja rakennusjaosto merkitsi kokouksessaan 24.3.2015 tiedoksi valvontasuunnitelman vuosille 2015–2018. Tampereen ensimmäinen ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma hyväksyttiin jo vuonna 2005. Valvontasuunnitelman lisäksi luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja säännöllisestä valvonnasta on laadittu yksityiskohtainen, ei-julkinen valvontaohjelma.


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen