Siirry sisältöön

Kaupin Kampuksen asemakaavaluonnokset nähtävillä

Julkaistu 24.10.2013 12.19

Tampereen Kauppiin keskussairaalan alueelle ja sen läheisyyteen suunnitellun niin sanotun Kaupin Kampuksen toteuttamiseen tähtäävät kaksi asemakaavaluonnosvaihtoehtoa taustaselvityksineeen ovat nähtävillä 24.10.–14.11.2013. Kaavaluonnokset vastaavat alueen kehittämistarpeisiin ja mahdollistavat mittavan rakentamisen alueen nykytilanteeseen verrattuna.

Noin 50 hehtaarin asemakaava-alue sijaitsee kolme kilometriä itään kaupungin ydinkeskustasta. Kaava-alue rajautuu lännessä Tekunkadun ja Keilakujan katualueisiin ja näiden väliseen pysäköintialueen länsireunaan sekä Kuntokadun katualueen eteläosaan. Alue rajautuu etelässä Teiskontiehen, idässä Lääkärinkadun itäreunaan, Lääkärinkallion puistoon. Pohjoisessa alue ulottuu osin Kaupin urheilupuistoon.

Kaava-alueella sijaitsee Tampereen yliopistollinen keskussairaala, Finn-Medin laitokset, Tampereen Yliopiston kiinteistöt, Pirkanmaan hoitokoti ja TAMK:in kiinteistö, Technopoliksen kiinteistö ja Finn-Medin pysäköintikortteli.

TAYS:n toimintaan kuuluu 80 % koko Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toiminnasta edustaen 34 lääketieteen erikoisalaa. Keskussairaalassa on yli 1 000 vuodepaikkaa ja runsaat 3 000 työpaikkaa. TAMK tarjoaa koulutusta Teiskontien toimipisteessä noin 8 000 opiskelijalle, joista noin 3 000 käy päivittäin paikalla. Yhteensä Kaupin Kampuksen alueella käy opiskelijoita noin 5 700 päivittäin lukukausina. TAMK:issa henkilökuntaa on noin 650.

Kaupin Kampuksen alueen työpaikkamäärä on yhteensä noin 8 200 työpaikkaa. Asiakkaita päivittäin käy alueella noin 7 500. Asukkaita alueella on alle 100. Kaikkiaan Kaupin Kampuksen alueella käy käyttäjiä noin 21 500 henkilöä päivittäin 2013 tilanteessa.

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi ovat tehneet PSHP, SYKOY ja Technopolis/kaupunki. Asemakaavoitus alkoi keväällä 2012 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisella. Kaavatyön tausta-aineistona on Kaupin Kampuksen kokonaissuunnitelma liitteineen.

Asemakaavalla uudistetaan kaavamääräykset ja -merkinnät sekä sijoitetaan Lääkärinkatu–Kuntokatu välinen katuyhteys alueelle. Asemakaava lisää alueen rakennusoikeuden yli kaksinkertaiseksi nykyisestä 290 000 kem2:stä noin 630 000 kem2:iin. Asemakaavalla mahdollistetaan Kaupin Kampus -hankkeen rakentaminen ja rakennusten uudistaminen 2025 asti.

Luonnosvaihtoehdot A ja B

Nähtäville on asetettu kaksi vaihtoehtoa, A ja B. Vaihtoehdot eroavat toisistaan muun muassa liikenneratkaisuiltaan. Kaupunkiraitiotien osalta kaavaluonnoksiin on merkitty ohjeelliset aluevarausvaihtoehdot.

Vaihtoehdossa A on tutkittu uuden Teiskontien alikulkuliittymän sijoittamista Kaupin kampuksen yhteyteen. Liittymä palvelisi pysäköinti- ja huoltoliikennettä. Teiskontie on itäisen Tampereen keskeinen joukkoliikennekäytävä sekä osa valtatietä 12.

Asemakaavan tavoitteena on muodostaa alueen kokoojakatu, Arvo Ylpön katu, kiertämään tiivistyvää Kaupin Kampuksen aluetta ja samalla se rajaa Kaupin urheilupuiston toimintoja rakennettavasta alueesta.

Vaihtoehdossa B alueelle on sijoitettu myös asumista länsi- ja itäosiin. Vaihtoehtojen vaikutusselvityksessä puolletaan asumisen sijoittamista työpaikkojen yhteyteen, koska se olisi sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen mukaista.

Asemakaavoituksella muutetaan kaava-alueeseen kuuluvat korttelit yhdyskuntateknisen huollon kortteli, katu-, yleisen tien-, puisto- ja suojaviheralue sekä urheilualueen osaa ja
urheilu- ja virkistuspalvelujen alue vastaamaan hakijoiden ja aluerakenteen kehityksen vaatimaa maankäyttöä vastaavaksi.

Alueella ei ole erityisiä kasvillisuuteen liittyviä luontoarvoja, mutta liito-oravan reittien turvaaminen on keskeistä. Viereisellä Kaupin urheilupuiston alueella on yleiskaavassakin mainittuja luontoarvoja, joihin kaavalla ei ole vaikutusta. Teiskontien varrella on muun muassa maisemallisia arvoja.

Laajasti taustaselvityksiä

Asemakaavatyön taustaksi on tehty laajasti suunnitelmia ja selvityksiä, joista keskeinen on Kaupin Kampuksen kokonaissuunnitelma. Kaavatyössä ja suunnittelussa on myös hyödynnetty aiemmin tehtyjä selvityksiä.

Asemakaavatyön mahdollistamiseksi on laadittu yhteistyössä alueen
kokonaissuunnitelmaa, jonka on koonnut arkkitehtitoimisto Helamaa/
Heiskanen kaavatyön aikana tiiviissä vuorovaikutuksessa toimijoiden
ja kaavoituksen kanssa. Kaupin Kampus, kokonaissuunnitelma 2013 on liitteineen nähtävänä osana kaavaluonnosmateriaalia.

Asemakaavan vaikutusten arviointi on haluttu tehdä kaavatyöhön erillisenä raporttina, jotta sillä olisi, kaavan laajuudesta ja merkittävyydestä johtuen, riittävä painoarvo arvioitaessa vaikutuksia laajalti.

Katujen yleissuunnitelma ja Teiskontien liikenteen selvitykset ovat myös erillisenä liitteenä, samoin Teiskontie–Kuntokatu liikenteen järjestelyt. Myös Kuntokadun alueen liikennejärjestelyistä on tehty ideasuunnitelmia sekä ideoitu Teiskontien liikenneratkaisuja.
ELY-keskus ja Liikennevirasto laativat suunnitelmia Teiskontien
joukkoliikennekaistojen rakentamiseksi. Katuraitioitietä varten tehtävät selvitykset koskevat myös TAYS:in linjausta.

Kaupunki on teettänyt kaava-alueelta 2013 viheryleissuunnitelman, jossa on ideoitu alueen ulkotilojen, virkistys- ja viheralueiden tuleva rakentaminen sekä kevyen liikenteen ja erilaisten solmukohtien muodostamista. Suunnittelu tuotti myös osan rakentamistapaohjetta, jonka luonnos on aineistossa nähtävänä.

Alueelta on tehty myös muun muassa hulevesiselvitys ja -suunnitelma sekä liitto-oravaselvitys ja vielä maastotutkimus keväällä 2013.

Yleisötilaisuus 7.11.2013

Kaupin Kampuksen luonnosvaihtoehdoista pidetään avoin yleisötilaisuus 7.11.2013 klo 17.00 - 19.00 Kaupin lääketieteellisen tiedekunnan Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa (Lääkärinkatu 1).

Aineistot ovat nähtävänä 24.10.–14.11.2013 Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä (Frenckellinaukio 2 B) ja internetissä osoitteessa www.tampere.fi/kaavatjakiinteistot/kaavoitus.html

Mahdolliset mielipiteet valmisteilla olevasta kaava-asiasta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Tampereen kaupungin kirjaamoon.

Luonnoksien nähtävillä olon ja siitä saadun palautteen käsittelyn jälkeen asemakaavavaihtoehdoista kehitetään ehdotus, joka asetetaan nähtäville.

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Alueesta on laadittu lopputulosta kuvaavat mallinnukset, kokonaissuunnitelma, viheryleissuunnitelma ja kadun yleissuunnitelma sekä Teiskontien liikennetarkastelut.

Alueen kasvu edellyttää Teiskontien liikennejärjestelyjen merkittävää parantamista ja joukkoliikenteen kehittämistä.


Teksti Anna-Leea Hyry