Siirry sisältöön

Kuntalaiskysely:Kaupunkiseudun kehittämiseen kaivataan muutosta

Julkaistu 23.10.2013 13.25

Tampereen kaupunkiseudulla tekeillä olevaa seutuselvitystä varten kysyttiin kuntalaisten näkemyksiä kunnallisten tehtävien järjestämisestä. Kyselyn mukaan kaupunkiseudun kehittämiseen kaivataan selkeästi muutosta, mutta vain harva vastaajista näkee kuntaliitokset parhaana ratkaisuna. Kysymys koko kaupunkiseudun parhaasta kehittämissuunnasta jakaa mielipiteet selvästi. Kolmannes kyselyyn vastaajista näkee nykytilanteen eli itsenäisten kuntien tekemän yhteistyön parhaana ratkaisuna ja kaksi kolmesta kannattaa muutosta.

Seutuselvitystyötä tekevä emeritus maaherra Rauno Saari ei yllättynyt kyselyn tuloksista:
– Poliittisten päättäjien keskusteluissa ja kuntalaisten suorissa kuulemistilaisuuksissa saamani palaute on ollut hyvin samansuuntaista tämän kyselyn tulosten kanssa. Jonkin kaltaista muutosta haetaan ja siihen ollaan laajalti valmiita.

Saaren mukaan on ymmärrettävää, että varsinkin eläkeläiset ja haja-asutusalueen väestö ovat varovaisia ja kokevat nykyrakenteet turvalliseksi.

– Kuntaliitos saa kyselyssä kannatusta, mutta mielenkiintoinen havainto on, että kannatus jakaantuu eikä koske yhtäläisesti koko kaupunkiseutuyhteistyön aluetta Saari sanoo.

Kyselyyn vastanneista joka neljäs siirtäisi päätösvaltaa kuntien välisille yhteistyöelimille, hieman alle neljäsosa vahvistaisi kunnan omaa roolia ja 16 prosenttia tekisi mieluiten kuntaliitoksia. Kuntaliitosten tapahtuessa kolmannes haluaisi koko kaupunkiseudun liittyvän yhteen. Kaksi kolmasosaa näkisi mieluiten asuinkuntansa yhdistyvän osaan kunnista. Mieluisin liitoskumppani olisi Tampere ja yksittäinen naapurikunta.

Yhteisistä asioista päättäminen voitaisiin kyselyyn vastanneiden mielestä jakaa ainakin osin yhteistyöelimille, mutta paikallisvaikuttamisen ja asiakasosallistumisen enemmistö haluaisi pitää lähitasolla.

Kaupunkiseudulla on monia erilaisia asuinympäristöjä ja kyselyyn vastanneiden arvostukset asuinympäristön suhteen vaihtelevat. Avovastausten perusteella moni haluaisi säilyttää alueelliset erityispiirteet, ja pelkona muutoksissa on moninaisuuden menettäminen. Yhteistä päätöksentekoa kannatetaan vahvimmin yleiseksi ja yhteiseksi koetuissa asioissa kuten yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Varsinkin liikenteen suunnittelu haluttaisiin yhteiselle elimelle. Läheisissä asioissa, kuten palveluissa, kuntataloudessa ja kuntaidentiteetissä vastaajat kaipaavat kunnan oman roolin vahvistamista.

Kunnan oman roolin kasvattamista kannattavat vanhimmat ikäluokat ja haja-asutusalueilla asuvat. Keski-ikäiset siirtäisivät useimmin päätösvaltaa yhteistyöelimille, ja nuorimmat jatkaisivat nykyisen tilanteen mukaan. Omassa asuinkunnassaan työskentelevät kannattavat useimmin yhteistyöelimiä kuten monin paikoin myös toimihenkilöt ja yrittäjät. Myös harrastusten tai arkiostosten puolesta muussa kunnassa asioivat kannattavat yhteistyöelimiä. Nykymallia kannattavat kaupunkiseudun muussa kunnassa työskentelevät. Johtavassa asemassa toimivat henkilöt olivat kuntaliitosten kannalla.

Innolink Researchin tekemä kysely tehtiin syys-lokakuussa 2013. Kyselyyn vastasi internet-paneelissa tai puhelinhaastattelussa 2000 henkilöä. Kyselyn vastaajapohja kiintiöitiin väkilukuun suhteutettuna: Tampere (900 vastaajaa), Orivesi (100), Kangasala (200), Lempäälä (160), Vesilahti (80), Pirkkala (160), Nokia (200) ja Ylöjärvi (200). Mukana oli monipuolisesti vastaajia seudun eri kunnista, eri ikäluokista, molempia sukupuolia, eri ammattiryhmien edustajia, erilaisista kotitalouden tyypeistä, asuinalueilta ja erilailla arjessa liikkuvista henkilöistä.

Vuoden alussa alkanut selvitysmies Rauno Saarien tekemä selvitystyö jatkuu tämän syksyn. Työtä ohjaa ohjausryhmä, jossa ovat mukana selvitykseen osallistuvien kuntien kunnanvaltuustojen ja -hallitusten ykköspuheenjohtajat. Ohjausryhmä perehtyi kuntalaiskyselyn tuloksiin 23.10.2013.


Teksti Raija Lindell