Siirry sisältöön

Kuulutus maa-ainestenotto- ja ympäristölupapäätöksestä: Destia Oy, Sorilan kylä

Julkaistu 19.3.2021 0.01

Nähtävilläoloaika: 19.3.2021 - 26.4.2021 Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto on kokouksessaan 16.3.2021 myöntänyt Destia Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n (714/2014) ja maa-aineslain 4 §:n (555/1981) mukaisen yhteisluvan kalliokiviaineksen ottamiseen ja murskaamiseen sekä puhtaiden ylijäämämaiden ja jäteasfaltin vastaanottamiseen ja käsittelyyn sekä mullan seulontaan Tampereen kaupungin Sorilan kylän kiinteistöllä Marttila (837-509-2-65) osoitteessa Kaitavedentie 460, 33680 Tampere. Päätös sisältään luvan aloittaa toiminta osittain mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätösasiakirjat ovat nähtävänä Tampereen kaupungin verkkosivuilla

kohdassa Esityslista- ja pöytäkirjahaku.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 26.4.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tämä kuulutus on julkaistu 19.3.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävänä Tampereen kaupungin verkkosivuilla valitusajan 19.3.-26.4.2021.

Asian valmistelijan yhteystiedot: ympäristötarkastaja Tiina Nieminen, puh. 040 800 7352,

[email protected]

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSJAOSTO